Autor: archeologické oddělení NPÚ Praha
Publikováno dne: 21. 12. 2007

PF 2008

Pěkný rok 2008.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda – Michal Tryml
Publikováno dne: 12. 12. 2007

Objev neznámého malostranského kostela

V současné době probíhá zpracování rozsáhlého malostranského archeologického výzkumu, který byl proveden v areálu zrušeného barokního dominikánského kláštera sv. Máří Magdalény, který byl založen v místech, kde se do roku 1420 nacházel klášter magdalenitek. Při výzkumu byly odkryty základy neznámé sakrální stavby z 1. poloviny 17. století.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 07. 12. 2007

Vyšel sborník Studies in Post-Medieval Archaeology 2

Po dlouhém očekávání vyšel sborník Studies in Post-Medieval Archaeology 2, který se svým názvem hlásí k publikaci, která vyšla v roce 1990 (Studies in Post-Medieval Archaeology 1). Celkem 17 let tedy trvala přestávka mezi vydáním prvního a druhého svazku sborníku/řady Studies in Post-Medieval Archaeology. Sborník s číslicí 2 v nadpisu je doplněn podtitulem „hmotná kultura od konce 15. století a její odraz v archeologických, písemných a ikonografických pramenech“, který výstižně vyjadřuje jeho tematický záběr.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Miroslav Kovář
Publikováno dne: 05. 12. 2007

Dům v Havelské ulice čp.510/I

Byla zahájena dokumentace mimořádného objektu v Havelské ulici. Dům se zachoval (na pražské prostředí) v mimořádně autentickém stavu, který navíc dobře umožňuje stavební vývoj objektu od raně gotické stavební fáze, přes minimálně dvě vrcholně gotické stavební etapy až k pozdně středověkému stavu, který je datován goticko-renesančními portály do období kolem roku 1537. Zcela nedoceněna zůstala i stavební etapa raně renesanční, i následná proměna objetu v raném baroku. Mimořádnou hodnotu má objekt nejen vzhledem k dochování množství autentických prvků, nýbrž také k možnosti identifikace prostorových struktur. Daří se tak rozeznat relikt lokačního objektu - respektive jeho nástupní šíje, která je situována mezi původní předního stavení („stráveno“ první gotickou etapou) a zaniklou zadní komoru (kterou však zde tušíme). Následně proběhla výstavba nové zděné komory se zachovaným portálem v jižní stěně a výstavba předního sklepa z lomové opuky. Tento přední sklep byl původně plochostropý (a nezaujímal celou šíři parcely), což dokládají odřezaná zhlaví trámů. Teprve následně byl zaklenut valenou klenbou která se přimkla k dochované interiérové omítce. Zadní komorové křídlo bylo pozdní gotice zaklenutu opět valenou klenbou. Z renesanční etapy výstavby objektu zmiňme alespoň síň v patře, která je v podstatě dochována zcela autenticky. Konzultantem akce je kolegyně Ing. Milena Hauserová, technické parametry zaměření zajišťuje Jakub Hlavatý, foto Miroslav Kovář.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 14. 11. 2007

Archeologický výzkum v budově grotty Valdštejnské zahrady

V červnu roku 2006 byly zahájeny práce na rozsáhlém archeologickém výzkumu při rekonstrukci areálu hospodářského zázemí augustiniánského kláštera u kostela sv. Tomáše na Malé Straně v Praze 1 včetně domů Letenská čp. 29-33/III. Výzkum probíhá déle než rok a ještě v září 2007 nebyl zcela ukončen. Při jeho provádění byla v říjnu 2006 objevena situace vymykající se běžným archeologicky zkoumaným městským objektům, která je i v rámci rekonstruovaného klášterního areálu izolovaným solitérem původně náležejícím do zcela jiného sociálního i uměleckého prostředí. Pod podlahou jednoho ze sálů bývalé Pivnice u sv.Tomáše v čp. 33/III zůstala k překvapení zainteresovaných stran fragmentárně dochovaná spodní část umělé jeskyně – grotty, jež původně příslušela manýristické Valdštejnské zahradě vybudované v závěru 20. let 17. století. Tématu grotty se v širších souvislostech dlouhodobě věnuje Dr. Ivan P. Muchka, nověji Mgr. Sylva Dobalová. Již před zahájením výzkumu bylo zřejmé, že vévodova grotta byla špičkovou stavbou evropské úrovně.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv