Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 11. 09. 2007

Výzkum v areálu Anežského kláštera

Klášter založený sv. Anežkou patrně v roce 1231 náležel k významným církevním institucím středověké Prahy. Během opravy kanalizace a dalších úprav v západní části klášterní zahrady proběhl nevelký archeologický výzkum, který tak rozšířil naše poznání klášterního areálu. Výzkum pod vedením Zd . Dragouna a autora této zprávy navázal na starší archeologické akce, které zde probíhaly pod vedením I. Borkovského již od 40. let minulého století.
Autor: Martin Omelka
Publikováno dne: 07. 09. 2007

Výzkum v ulici U Obecního domu

V polovině srpna 2007 byl zahájen plošný výzkum na dvoře domu čp.660/I, v ulici U Obecního domu na Starém Městě. Výzkum má za úkol provést dokumentaci nadložních situací v místě středověkého opevňovacího tělesa Starého Města. Práce jsou naplánovány na dobu čtyř měsíců.
Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 07. 09. 2007

Archeologický výzkum při rekonstrukci Karlova mostu

Na sklonku srpna byla zahájeny dlouho očekávané stavební práce na rekonstrukci Karlova mostu. http://www.estav.cz/zpravy/nove/karluv-most-rekonstrukce.html
V rámci I. etapy bude probíhat i archeologický výzkum nebo dohled na všech místech, kde dojde ke stavebním zásahům do nadložních terénů nebo konstrukce mostu. V uplynulých dnech se zájem archeologů pod vedením PhDr. Zdeňka Dragouna soustředil na jeden z prvních výkopů na malostranské straně mostu v blízkosti vyšší mostecké věže. Výkopem pro kanalizaci bylo prozatím odkryto masivní torzo zdi z pískovcových kvádrů a opuky, které je možné ztotožnit s boční stranou Karlova mostu, původně navazující na mosteckou věž. Vrcholně až pozdně středověké stáří zdi potvrzuje i velice dobře zachovaná kamenická značka objevená na jednom z kvádrů. Výzkum zde bude dále pokračovat rozebíráním historických terénů vně zdi až do úrovně stávající kanalizace v hloubce 6 m.
Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 06. 09. 2007

Výsledky zpracování archeologického výzkumu v Týnské uličce čp. 1064/I na Starém Městě v Praze 1

V současných dnech bylo ukončeno zpracování výsledků záchranného archeologického výzkumu na dvoře nevelkého staroměstského domu čp. 1064/I v Týnské uličce, nedaleko Staroměstského náměstí. Výzkum zde proběhl v průběhu letních měsíců roku 2006. Celá akce byla vyvolána generální rekonstrukcí objektu a výstavbou nových suterénních prostor.
Výsledkem ročního snažení archeologů a specialistů z řady odvětví je nálezová zpráva celkem o 6 svazcích, která obsahuje kompletní dokumentaci výzkumu a základní analýzu zkoumané situace a hmotných nálezů.
Autor: Tomasz Cymbalak, Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 31. 08. 2007

Výzkum v domě „U tří zlatých korun“ na Malostranském náměstí v Praze 1

Koncem května 2007 byla ukončená hlavní terénní etapa záchranného archeologického výzkumu na ploše domu čp. 260/III. V průběhu bezmála 8 měsíců terénního úsilí byly pracovníky archeologického odboru NPÚ ú.o.p. v hl. m. Praze prozkoumány mimořádně zajímavé situace, raně středověkého až novověkého stáří, místa stojícího na jižním okraji centrálního náměstí Malé Strany. Mezi unikátní nálezy patřilo torzo cca 4,5 m dlouhé a 1,5 m široké zdi vystaveně z lomové opuky a jílu v průběhu 9. nebo na počátku 10. století. Její přibližně severojižní orientace kolmo směřující na dosud zjištěný průběh raně středověkých fortifikací malostranského suburbia, představuje obtížně vyhodnotitelný fakt, který potencionálně může mít vztah k otázce brány v opevnění a přemostění raně středověké bažiny, lokalizované archeologickým bádáním do jihozápadního rohu Malostranského náměstí. Dalším pozoruhodným zjištěním v západním křídle stavby a na dvoře bylo odhalení několika úrovní raně středověkých dřevěných komunikaci orientovaných přibližně ve dvou směrech.