Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 22. 08. 2007

Nová výstava v Krakově

Koncem června byla v Krakově slavnostně otevřena výstava věnovaná dějinám hlavního krakovského náměstí a kostela sv. Vojtěcha (Dzieje Rynku Głównego w Krakowie i kościoła św. Wojciecha). Prezentace umístěná v podzemích kostela je zaměřena na výsledky archeologických výzkumů provedených v posledních letech na ploše Hlavního náměstí (zvláště v jeho západní částí) a také na dějiny jedné z nejstarších sakrálních památek Krakova - kostelu sv. Vojtěcha (záložen okolo roku 1000).
Stala expozice je přístupná veřejností vždy v letních měsících (od 1. června do 30. září)
Otevírací hodiny: pondělí - sobota od 10.00 - do 16.00; neděle: zavřeno
Vstupné: dospělý: 2 zł; dětí, studenti: 1 zł.
Další informace:.
Muzeum archeologiczne.
Krakovský rynek.
Autor: Matouš Semerád
Publikováno dne: 21. 08. 2007

Nová vyhláška týkající se stavebně historického průzkumu

Až dosud byla zákonná úprava ve věci provádění stavebně historického průzkumu poněkud benevolentní. Z toho také vyplývají časté otázky investorů zda vůbec mají nějakou povinnost dokládat provedení stavebně historického průzkumu jako součást dokumentace ve stavebním řízení. Dnes již tuto otázku řeší vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), která vstoupila v platnost 1. ledna 2007. Zde se mimo jiné praví, že součástí obsahu projektové dokumentace je také zpracovaný stavebně historický průzkum (SHP) u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně.
Přesné znění naleznete v části B. Souhrnná technická zpráva pod bodem 1.Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení.
Autor: Vladimír Gut
Publikováno dne: 10. 08. 2007

Prověřování stavu zapsaných archeologických památek

V březnu 2007 byl zahájen projekt prověřování stavu archeologických památek na území hl.m. Prahy zapsaných do státního seznamu nemovitých kulturních památek. V současné době je hlavním cílem aktualizace stavu vlastnických vztahů k pozemkům nacházejících se v hranicích archeologických lokalit. V průběhu dlouhého času od vyhlášení památkové ochrany docházelo k dílčím změnám rozdělení a využívání parcel. K podstatným změnám vlastnických vztahů pak došlo ze známých důvodů po roce 1989. Dá se předpokládat, že k některým změnám bude docházet i nadále.
Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 09. 08. 2007

Archaeologica Pragensia 18 - sborník k jubileu Zdeňka Dragouna a Michala Trymla

S určitým zpoždění vyšlo specielní číslo sborníku z tradiční řady Archaeologica Pragensia, které je celé věnováno dvěma významným postavám pražské archeologie - pánům Zdeňku Dragounovi a Michalu Trymlovi, kteří v roce 2006 oslavili svá významná životní jubilea. Vzniklo oproti obvyklému postupu jako takřka undergroundový tisk: na základě usnesení konspirační schůzky byla koncem listopadu 2005 ustavena skupina samozvaných editorů, tvořená příslušníky pražských archeologických institucí (J. Havrda a J. Podliska - NPÚ HMP, I. Boháčová - ARÚ a M. Šmolíková - Muzeum hl. m. Prahy). Svým zaměřením, obsahem i okruhem oslovených autorů, současných i bývalých kolegů, toto číslo poněkud vybočuje z obvyklého rámce – s ohledem na oslavence a jejich profesní orientaci obsahuje příspěvky s převážně středověkou tématikou a tentokrát není omezeno pražským, ba dokonce ani českým územím. Sborník bude možné získat u pražských archeologických institucí, které se na jeho vydání podílely.
obsah sborníku ►
Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 07. 08. 2007

Brněnská lokalita Trnitá – dobagrováno

Více než měsíc se kolegové v Brně snažili o naplnění památkového zákona. Úvahu na téma jedné zničené archeologické lokality napsal do diskuse publikované na stránkách ústředního pracoviště NPÚ J. Procházka:
Opět zmizel kus území historického Brna i s pozůstatky života generací, které zde kdysi žily. Zánik je v moderní době osudem řady nalezišť, která však povětšině před svou zkázou poskytnou alespoň informaci o své minulosti. Tentokrát se tak nestalo, zlovůlí stavebníka, který se doslova vysmál celé té houšti zákonů a předpisů, které se pokoušely regulovat jeho činnost na památkově chráněném území více…