Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 07. 08. 2007

Nový nález kosterních pozůstatků v lokalitě „nad Krečmerem“ ve Sněmovní ul. na Malé Straně

Probíhá zpracování zjišťovacího archeologického výzkumu v areálu paláce Harbuval-Chamaré (Sněmovní čp. 171, Praha 1 – Malá Strana), jehož terénní etapa proběhla v roce 2006. Zpracování jeho výsledků navazuje a doplňuje rezultáty stavebně historického průzkumu provedeného M. Ryklem a M. Semerádem. Historické nadloží, které zde bylo sledováno, umožnilo nahlédnout do terénních situací lokality, která v minulosti tvořila bezprostřední zázemí Pražského hradu.
Autor: Jan Havrda - Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 02. 08. 2007

Výzkum při rekonstrukci kašny na horním Malostranském náměstí

V současné době probíhá další etapa výzkumu na horním Malostranském náměstí, který je vyvolán rekonstrukcí barokní kašny.
Při první etapě v roce 2006 byl proveden výzkum přímo před kašnou, kde byla navržena nová šachta pro vodovod. Pod současnou dlažbou se nalézalo souvrství písčitokamenitých vrstev. Vrstvy obsahovaly četné úlomky stavebního odpadu. Pod tímto souvrstvím se objevila poloha silně zahliněného písku s četnou břidlicovou drtí. Tuto polohu je možno interpretovat jako sekundárně přemístěné podloží (svahové sedimenty).
Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 31. 07. 2007

Výzkum v Černé ulici

V červnu proběhl dvoudenní záchranný výzkum na staveništi domu čp. 1705/II na Novém Městě pražském. Na dvoře domu byly v rámci rekonstrukce oproti domluvě vyhloubeny dvě jámy pro výstavbu anglických dvorků, takže na archeology zbyla dokumentace stěn a dna jam. Naštěstí se ukázalo, že výkopy stavby se shodou okolností zastavily na úrovni, na níž byly již terény porušeny novověkými zásahy. Ty místy dosáhly až na písčité podloží.
Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 30. 07. 2007

Zjišťovací výzkum v domovním bloku na nároží Národní třídy a Mikulandské ulice na Novém Městě pražském

V závěru července realizovali pracovníci archeologické oddělení zjišťovací výzkum na ploše nezastavěných parcel č. 841 a 842 na Národní třídě a domu čp. 135/II v Mikulandské ulici (celková plocha cca 2000 m²).
Jeho provedení bylo vyvoláno přípravou zástavby proluky, která vznikla v roce 1967 zbořením dvou hodnotných historických objektů, které z tehdejšího pohledu bránily dopravní obsluze města.

Autor: Zdeněk Dragoun
Publikováno dne: 30. 07. 2007

Krátký výzkum ve Vejvodově ulici

V červnu 2007 proběhl krátký výzkum v rámci rekonstrukce domu. Výkopy byly realizovány pouze pro nové schodiště do suterénu. Relativně mělce pod dnešním povrchem v úrovni 191,32 m n.m. byl zachycen povrch geologického podloží, na které nasedalo cca 40 cm mocné zvrstvení terénu raného a cca 60 cm vrcholného středověku. Nejstarším prvkem historického nadloží byl kostrový hrob s torzem velmi narušené kostry nedospělého jedince. Vzhledem ke stratigrafické poloze a nálezu železité strusky v zásypu se jedná o pravděpodobně o hrob raně středověký. Odkrytí hrobu je překvapením, protože nálezy indikující pohřbívání v této části Starého Města dosud nebyly nalezeny.