Autor: Martin Omelka
Publikováno dne: 26. 07. 2007

Zjišťovací výzkum v Havelské ulici

Havelská ulice čp. 509/I, Praha 1 – Staré Město

Dne 18. 7. 2007 byla ukončena terénní část zjišťovacího archeologického výzkumu, který probíhal od 12. 7. 2007 na předmětné parcele s následujícími výsledky:
Celkem bylo v rámci akce provedeno pět zjišťovacích sond o rozměrech cca 1,5 x 1,5 m. Tři sondy ZS 1, ZS 2 a ZS 3 byly pravidelně rozmístěny po ploše nepodsklepeného dvora. Dvě sondy ZS 4 a ZS 5 byly umístěny v podsklepené části budovy.
Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 19. 07. 2007

Dendrochronologie a rekonstrukce vzniku polského státu

Nově zveřejněné výsledky archeologických výzkumů raně středověkých hradišť centrálního Velkopolska posouvají počátky vzniku polského státu do konce první poloviny 10. století.
Dlouhodobý dendrochronologický výzkum dřevěných prvků nalezených v konstrukcích valů několika hradišť přinesl neočekávané překvapení. Nejstarším opevněným sídlem Piastovců byl Giecz (860 r.) a ne Hnězdno (940 r.).
Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 16. 07. 2007

Trnitá kauza

Téměř případně se jmenuje nejnovější případ agendy ochrany archeologických památek. V jeho názvu není obsaženo jen jméno vybagrované a tedy i ničené lokality, ale název jakoby symbolicky pojmenovával cestu, kterou ještě budeme muset ujít než dosáhneme v ochraně archeologických památek žádoucího stavu.
Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 16. 07. 2007

Zajímavá brněnská výstava

Archeologickým výzkumům v Brně je věnována výstava, která je otevřena v Urban centru na Staré radnici. Expozice připravená D. Mertou a jeho kolegy ze společností Archaia Brno a ve spolupráci s Metodickým centrem konzervace z Technického muzea v Brně seznamuje návštěvníky s archeologickými výzkumy prováděnými v uplynulých letech v centru města. Ukazuje se, že poznatky archeologie výrazně obohacují naše dosavadní znalosti historie města. Za pozitivní je nutno pokládat i to, že součástí výstavy byly i přednášky pro veřejnost brněnských archeologů Davida Merty a Marka Pešky ze společnosti Archaia, které se týkaly archeologie a archeologické památkové péče v Brně.
Autor: Matouš Semerád - Michael Rykl
Publikováno dne: 11. 07. 2007

Stavebně historický průzkum paláce čp. 171 na Malé Straně

Zjišťovací stavebně historický průzkum paláce čp. 171 na Malé Straně spolu se zjišťovacím výzkumem archeologickým probíhal v létě a na podzim roku 2006. Byl vyvolán plánovanou renovací objektu. Sondáží omítek a zdiva byly potvrzeny závěry staršího standardního průzkumu z roku 1972 doplněné o nové poznatky vlastní struktury a doby vzniku jednotlivých konstrukcí. Především se jedná o dendrochronologicky datované stropy z renesanční fáze přestavby (kolem roku 1580) nebo barokní krov nad západním křídlem paláce (r.1699).