Autor: Jaroslav Podliska – Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 26. 08. 2008

Nové archeologické poznatky z Ostrovní ulice na Novém Městě pražském

Přibližně před rokem jsme na tomto místě referovali o zjišťovacím výzkumu na ploše proluk a sousední parcely domu čp. 135 na rohu Národní třídy a Mikulandské ulice (více), který přinesl důležité poznatky o podobě archeologických terénů v místech plánované novostavby hotelového komplexu. Začátkem letošního léta k tomuto dosud nerealizovanému projektu přibyl ve stejném bloku projekt další, a to na jeho opačné straně obrácené do Ostrovní ulice. Investorský záměr zde počítá na nezastavěné ploše vedle stavby bývalé pošty čp. 130 a pod školním hřištěm umístěným ve vnitrobloku s výstavbou vícepatrového domovního objektu a podzemního parkingu (plocha bezmála 800 m2). Obdobně jako u lokality na Národní i zde archeologické práce byly zahájeny bodovými sondážemi, jejichž úkolem byla dokumentace podoby historického nadloží. Zjištěné informace pak posloužily ke stanovení rozsahu a metody budoucího plošného archeologického výzkum před plánovanou stavbou.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Miroslav Kovář
Publikováno dne: 14. 08. 2008

Pozvánka na pracovní setkání s tématem: Sakrální stavební formy středověku a časného novověku

Setkání bude věnováno širokému okruhu otázek, které lze spojit se studiem sakrálních stavebních forem (metodologie,dokumentace, průzkum stavebních forem, možnosti a limity formální analýzy, otázky typologie, problematika názvosloví a jiné). Důvodem setkání je především zdůraznění významu studia formálních kvalit architektury, zejména pak vyzdvižení nutnosti syntetizujícího přístupu k materiálu.
Autor: Miroslav Kovář
Publikováno dne: 29. 07. 2008

Překvapivý nález raně gotického objektu na Starém Městě pražském

Při rekonstrukci měšťanského domu, který v jádře pochází ze 14. století, bylo zjištěno, že jeho východní obvodová stěna je tvořena průčelím staršího objektu, jenž je možno datovat do 2. poloviny 13. století. Podařilo se identifikovat sdružené raně gotické okno (z let cca 1260 – 1270), které osvětlovalo prostory sousedního středověkého domu. Výzkum objektu nadále pokračuje a ukazuje se, že přináší další důležité poznatky o vývoji pražské profánní architektury 2. pol. 13. století. O výsledcích budeme na našich stránkách informovat.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 15. 07. 2008

Vyšel třetí a čtvrtý svazek edice Archeologické prameny k dějinám Prahy

Svazek 3:
Čiháková, J. – Müller, M., 2008: Dřevěná cesta přes mokřinu v jihozápadním rohu Malostranského náměstí. Vyhodnocení archeologických výzkumů.
A timber road over the marsh in the south western corner of The Malostranské square. Evaluation of archaeological excavations.
Svazek 4:
Čiháková, J. 2008: Raně středověké obytné domy v Josefské čp. 626/III. Archeologický výzkum NPÚ Praha č. 33/99 na Malé Straně.
Early Medieval residential houses in Josefská street Nr. 626/III. Archaeological excavation NPÚ Prague Nr. 33/99 at Malá Strana.
Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 09. 07. 2008

Druhý svazek edice Archeologické prameny k dějinám Prahy v prodeji

Čiháková, J. 2008: Dřevěné vozovky z 10. století pod domem Malostranské náměstí čp. 271/III. Archeologický výzkum NPÚ Praha č. 6/01.
Timber roads from the 10th century under the house at Malostranské square Nr. 271/III. Archaeological excavation NPÚ Prague Nr. 6/01 at Malá Strana
Edice Archeologické prameny k dějinám Prahy, svazek 2, Praha

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv