Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 03. 03. 2008

Odborné semináře v Brně – ohlédnutí

Je chvályhodné a současně i obdivuhodné, že nevelká nestátní organizace se statutem obecně prospěšné společnosti – ARCHAIA BRNO pořádá či spolupořádá kromě již zavedené konference FUMA i různě tematicky zaměřené odborné semináře. Na těchto pracovních setkáních jsou často diskutovány nejaktuálnější otázky oboru, včetně nových, často ještě nepublikovaných poznatků. Do jara 2008 se jich uskutečnilo několik: archeologicko-environmentální, archeologicko-montánní, archeologicko-památkářský (viz článek o semináři). Naposledy proběhl seminář týkající se geoarcheologie. Zde je na místě upozornit na zajímavé www stránky oborové skupiny Geomorfologie-kvartér.
Další seminář, tentokrát na téma zpracování keramiky, se zde uskuteční ve čtvrtek 20. března. Všichni zájemci o dané téma, aktivní i pasivní jsou srdečně zváni!

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 03. 03. 2008

Seminář o montánní archeologii

Pozůstatky středověké důlní činnosti se nalézají takřka v každém kraji České republiky. Povrchové projevy vzniklé při těžbě a následném zpracování rud nacházíme hlavně v klasických rudních revírech (např. Kutnohorsko, Čáslavsko, Jihlavsko, Havlíčkobrodsko, Jesenicko – Zlaté Hory, Hory Matky Boží a další). Lépe či obtížněji identifikovatelné geomorfologické útvary a objekty skryté pod dnešním povrchem spjaté s hornictvím a metalurgií rud jsou často pro nedostatek písemných pramenů jediným zdrojem informací o těchto specializovaných činnostech. Prohloubení poznání umožňuje široce pojatý interdisciplinární výzkum, při kterém se kromě archeologů a geologů uplatňují též historici, geofyzici a specialisté na paleoenviromentální analýzy. Společnost Archaia Brno o.p.s. uspořádala dne 22. 11. 2006 seminář o montánní archeologii nazvaný - "Jihlavsko - středověké osídlení a těžba rud (montánní výzkum a možnosti přírodních věd)". Seminář byl pořádán ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně. Účastníci byly seznámeni s nejnovějšími objevy učiněnými při záchranných archeologických výzkumech, které byly vyvolány velkoplošnými stavebními aktivitami v Jihlavě a jejím nejbližším okolí. Jednalo se hlavně o stavbu silničního obchvatu Jihlavy (úseky Jihlava – Staré Hory, Jihlava – Rančířov). V prvé, archeologické části Petr Hrubý z jihlavského pracoviště společnost Archaia Brno o.p.s prezentoval konkrétní předběžné výsledky získané terénní činností v letech 2005 – 2006. Při výzkumu byly objeveny jak prospekční, tak těžní jámy s obvaly hlušiny. Odkryty byly též zařízení k primární úpravě rud. Za mimořádný objev je možno považovat areál úpravny rud, který se nacházel v těsném sousedství těžních šachet. Skládal se z různých menších objektů, které jsou pozůstatky dřevěných kádí na praní rud. Zachyceno zde bylo také několik kanálků, které jsou součástí úpravnických soustav. V druhé části semináře geolog Karel Malý seznámil přítomné v příspěvku „Geologické vědy při montánních výzkumech na Jihlavsku (výsledky, možnosti, problémy, perspektivy) se stavem zpracování nálezů (strusek a rud) získaných při archeologickém výzkumu. Na několika příkladech poukázal na úskalí některých používaných analytických metod (analýzy AAS, OES, EDX, XRF). Je samozřejmé, že bez těchto metod by nebylo možné se vyjádřit k dobovým technologií, ale ani k ekologickým dopadům na přírodní prostředí středověkého Jihlavska. Před zakončením pracovního setkání proběhla živá diskuze, která ukázala na zájem, jež daná problematika vyvolává. Jednalo se o první větší akci organizovanou v rámci odborné rady společnosti Archaia Brno. Na jaro 2007 organizátoři přislíbili uspořádání dalšího pracovního semináře (workshopu) na téma "Enviroment, palynologie a dendrochronologie v archeologii středověku". Na závěr je nutno konstatovat, že by si skryté památky spjaté s montánní činností zcela jistě zasloužily památkové zhodnocení a ochranu. V některých případech snad i prezentaci. To by však skýtalo patrně více úskalí než samotný náročný archeologický výzkum, při kterém jsou objevovány.
Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 29. 02. 2008

Vykopaná architektura na Vyšehradě – co s ní?

Ve čtvrtek 28. února se v pohostinných prostorách vyšehradské kapituly sešla malá komise. Námětem jejího jednání byl (mimo jiné) především stav a budoucnost fragmentů sakrální architektury v budově starého děkanství. Iniciátorem akce byli kolegové z Archeologického ústavu ( I. Boháčová, B. Nechvátal, A. Šilhová) kteří zde před časem provedli revizi stavu archeologicky odkrytých fragmentů kostela sv. Vavřince a jeho předchůdce - kostela (pravděpodobně?) sv. Klimenta.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 26. 02. 2008

Vyšlo další číslo Archaeologica Pragensia

V těchto dnech vyšlo další číslo archeologického sborníku Archaeologica Pragensia, který vydává Museum hlavního města Prahy, tentokrát s trochu matoucím označením 17/2005, vydání první 2007. Pro zájemce přinášíme obsah sborníku se dvěma poznámkami. Téměř tříleté zpoždění se nejvíce podepsalo na té partii článku M.Bureše a J. Turka o výzkumu ve Vokovicích, která se nazývá Porušení zákonných povinností a odpovědnosti stavebníka, jejich rozbor a řešení. M. Bureš musel přerušit příběh úmyslně zničené vokovické lokality v roce 2005, kdy odevzdal článek do tisku. Jenže od té doby uplynuly tři roky a za tu dobu se věci přeci jenom posunuly. Poznámka směrem k autorům i editorům je tedy nasnadě – nebylo možné alespoň krátce doplnit novější stav věci? Druhá poznámka se týká způsobu publikování předběžné zprávy o výsledcích výzkumu v areálu kasáren na Náměstí Republiky. Text článku je členěn stejně, jak probíhal výzkum v terénu – výsledky jsou podány po jednotlivých institucionálních úsecích, na něž byla plocha rozdělena. Chápu sice, proč byl tento způsob zvolen. Možná, že je zajímavý z metodického hlediska, nicméně pro čtenáře je naprosto nečitelný.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 19. 02. 2008

Archeologický výzkum na Velkopřevorském nám. v domě čp. 488 na Malé Straně

Záchranný archeologický výzkum, který byl vyvolán zemními zásahy v průběhu celkové rekonstrukce donedávna chátrajícího domu, přinesl zajímavé poznatky o této, zatím ještě archeologicky málo známé části Malé Strany. V objektu byly zdokumentovány tři statické sondy a na zahradě domu byl proveden výzkum ve vyhloubených rýhách pro novou kanalizaci. Druhá etapa výzkumu byla realizována v interiéru nepodsklepeného domu. V rámci plánované rekonstrukce vznikla v jeho západní části i jedna nová suterénní místnost.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.