Autor: Zdeněk Lochmann, Jan Havrda
Publikováno dne: 15. 12. 2009

Čtyřicet let Pražské archeologické komise

V pátek 11. prosince 2009 proběhlo slavnostní zasedání Pražské archeologické komise (PAK), které bylo kromě běžné agendy věnováno čtyřicetiletému výročí založení této komise. Příspěvek o jejím vzniku a činnosti přednesl Dr. Zdeněk Dragoun.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Barbara Marethová, Michal Růžička
Publikováno dne: 19. 11. 2009

COPA CENTRUM NÁRODNÍ mediální

Právě probíhající záchranný archeologický výzkum, lokalizovaný mezi ulicemi Spálenou, Purkyňovou, Vladislavovu a Charvátovou, je v poslední době jednou z největších akcí tohoto druhu v historickém jádru Prahy. Celková zkoumaná plocha činí 3445 m2, z toho klasicky, téměř od současné úrovně, bude probádáno 1272 m2.
Těsná blízkost hlavních městských tepen, dopravní infrastruktury, společenských a obchodních center přitahuje enormní zájem médií a veřejnosti. Archeologický odbor NPÚ ú.o.p. v hl. m Praze proto na svém webu neustále aktualizuje informace týkající se této akce - http://www.archeopraha.cz.
Od zahájení terénních prací (27.7.) do dnešního dne shlédlo webové stránky přes 1100 návštěvníků. Naše aktivita v severní části Nového Města je také prezentována na oficiálních stránkách NPÚ - http://www.npu.cz
Autor: Tomasz Cymbalak, Michael Rykl
Publikováno dne: 16. 11. 2009

Středověké sklepy u Spálené ulice – aktuální nálezy

V polovině září 2009 při záchranném archeologickém výzkumu na staveništi COPA CENTRUM NÁRODNÍ, prováděném archeologickým odborem Národního památkového ústavu ú.o.p. v hl. m Praze, byly u Spálené ulice v nejbližším sousedství obchodního domu TESCO-MY objeveny sklepní prostory, původně náležející domům čp. 69 (bývalý Dům „U černého koně“) a 70 (bývalý Dům „U stolu záduší sv. Bartoloměje“) (Obr. 1). O objevu sklepních prostor pod bývalými domy čp. 72 (bývalý Dům „U bílého lva“, bývala Horáková plzeňská restaurace „U Ježíška“) a 73 (bývalý Dům „U bílé boty“, „U Samaritánky“) na rohu Spálené a Purkyňovy ulice jsme již informovali dříve (odkaz na starší zprávu na našem webu). Nadzemní části těchto objektů byly zbořeny při výstavbě stanice metra Národní třída na konci 70.tých let minulého století (Obr. 2). Nejstarší informace o existenci zděné zástavby podél východní fronty Spálené ulice ale pocházejí s mnohem starší doby, a to z konce 70.tých let 14. století. Mezi jejich majiteli se objevují pergameník a kloboučník (čp. 69 – r. 1376), písař a sladovník (čp. 70 – r. 1416, 1430), kovář a hřebenář (čp. 72 – r. 1378, 1406).

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 30. 10. 2009

Výzkum Karlova mostu, tentokrát na Křižovnickém náměstí

V souvislosti s pokračující rekonstrukcí Karlova mostu probíhá v těchto dnech i další etapa archeologického výzkumu, kterou jako i předchozí zajišťují pracovníci našeho odboru (poslední informace o výzkumu Karlova mostu http://archeopraha.cz/index.php?cid=155).
Tentokrát jsme se od sklonku září zaměřili na místo situované v prostoru nástupu na most, na ploše dnešního Křižovnického náměstí .

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 30. 10. 2009

Záchranný archeologický výzkum u Spálené ulice pokračuje

Po třech měsících terénních prací je nutné se zmínit o nových objevech, jež závažným způsobem ovlivní dosavadní pohled na dějiny severní části Nového Města, v prostoru mezi Vltavou a Jungmannovou ulicí. Významným objevem několika posledních dnů je jedna s nejstarších zděných stavebních konstrukcí, jenž spadá do období před lokací nového městského organizmu na území Prahy v polovině 14. století.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv