Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 22. 12. 2010

Staletá Praha 2010-1

Ode dne 21. 12. je k prodeji nové číslo Staleté Prahy – ročník 26, 2010, číslo 1, opět pod redakcí J. Čihákové. Je ho možné zakoupit v knihovně vydavatele (NPÚ Praha) ve 3. patře za sníženou cenu 100,- Kč. Jeho obsah zahrnuje širokou časovou škálu s následujícími tituly:

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Zdeněk Dragoun
Publikováno dne: 22. 12. 2010

Výstava Královský sňatek

Ve dnech 4. 11. 2010 – 6. 2. 2011 probíhá v domě U zvonu na Staroměstském náměstí výstava Královský sňatek, která byla realizována u příležitosti 700. výročí svatby Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského a nástupu Lucemburků na český trůn.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Tomasz Cymbalak - Matouš Semerád
Publikováno dne: 20. 12. 2010

Historické sklepy u Spálené ulice – nová zjištění

V souvislosti se zjišťováním statických a základových poměrů znovu odkrytých gotických sklepů, dnes již neexistujících, domů čp. 69 – 73 u Spálené ulice byla v závěru roku 2010 realizována dokumentace pěti sond. Získané poznatky jsou důležitým doplněním znalostí o tomto ojedinělém souboru původní měšťanské zástavby Nového Města pražského. Základní zpracování stavebně historického vývoje místa bylo provedeno na konci 50.tých a 70.tých let minulého století (D. Líbal, D. Stehlíková). Novější informace byly pořízeny při záchranném archeologickém výzkumu plochy budoucího COPA CENTRUM Národní.
Středověké sklepy u Spálené ulice,
Středověké sklepy u Spálené ulice – aktuální nálezy

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Zdeněk Dragoun - Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 01. 12. 2010

Výzkum hrobu Tycho Brahe v Týnském chrámu v Praze (zpráva o průběhu akce)

Ve dnech 15. – 19. 11. 2010 proběhla mediálně velmi sledovaná akce otevření hrobky Tycha Brahe v kostele Panny Marie před Týnem na Starém Městě pražském. Akce byla vyvolána dánskými odborníky, které zastupoval dr. Jens Vellev, profesor Aarhuské university. Garantem archeologické části projektu se za českou stranu stalo archeologické pracoviště Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze. Z hlediska památkové péče na základě odborného vyjádření Národního památkového ústavu, ústředního pracoviště, bylo k akci vydáno souhlasné závazné stanovisko Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy. Obdobně souhlasné stanovisko zaujal též i Archeologický ústav AV ČR. Objednatelem archeologické části výzkumu byla za českou stranu Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem (info: http://www.tyn.cz/cz/index.php?stranka=tycho-brahe).

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 23. 11. 2010

Významné archeologické plochy v Pražské památkové rezervaci

Historické jádro Prahy náleží mezi mimořádně hodnotné památkově chráněné sídelní areály zapsané na seznamu mezinárodního kulturního dědictví UNESCO. Jeho hodnota nespočívá pouze v počtu unikátních staveb rozmístěných na celé ploše aglomerace, ale také ve zvýšeném objemu dosud nenarušených archeologických situací a památek ukrytých v podzemí města. Intenzivní stavební aktivita posledních 20 let přinesla výraznější zásahy do podoby historických terénů a tím i snížila na řadě míst jejich rozsah. Časté ohrožení a zvyšující se případy narušení tohoto mimořádně cenného a nenahraditelného „podzemního archivu“ informací o sídelní minulosti místa vedlo pražské archeology ke snaze definovat jeho podobu a rozsah, včetně formulace způsobů preventivní ochrany.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv