Autor: Anna Žďárská – Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 07. 05. 2014

Setkání archeologů NPÚ v Třeboni

Ve dnech 24. a 25. 4. 2014 proběhlo již páté výjezdní zasedání archeologů působících v rámci jednotlivých územních pracovišť Národního památkového ústavu. V uplynulých letech se toto již tradiční setkání uskutečnilo v Želivi, Hradci nad Moravicí, Grabštejně a naposledy v Kroměříži. Letos se akce konala pod záštitou kolegů z ÚOP v Českých Budějovicích na zámku v Třeboni.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jarmila Čiháková, Martin Müller
Publikováno dne: 07. 04. 2014

V koleji theatinů v Thunovské objevená gotická hradba s věží či bránou

Po několika letech záchranného archeologického výzkumu na parcele domu čp. 192/III v Thunovské ulici jsme konečně objevili linii, v níž probíhala městská hradební zeď. Při výkopu statické sondy v 1. patře byly odkryty zděné konstrukce, které nebyly v tomto místě očekávané. Podle stavební technologie, zejména síly zdiva a velikosti kamenů v jádru (běžně 0,5 m), se dle našeho názoru jedná o fragment raně gotického městského opevnění Nového města pod Hradem pražským, založeného panovníkem v roce 1257.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 25. 03. 2014

3. Pragensialni setkaní v CMS: Klementinum ve světle nových objevů

Ve čtvrtek 10. dubna 2014 se od 18.00 ve studovně Centra medievistických studií (Jilská 1, Praha 1) uskuteční III. Pragensiální setkání, tentokrát na téma "Klementinum ve světle nových objevů". V rámci zvoleného tématického bloku společně vystoupí Jan Havrda, Miroslav Kovář a Anna Žďárská s příspěvkem "Dominikánský klášter u sv. Klimenta na Starém Městě pražském ve světle nových archeologických objevů". Na první vystoupení naváže svým referátem "Konvent u sv. Klimenta na Starém Městě pražském jako příklad dominikánské architektury: řádové zvyklosti a komparace s obdobnými objekty" Dušan Foltýn.

Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 13. 03. 2014

Pravěk na Národní

Při záchranném archeologickém výzkumu na ploše novostavby Palác Národní na Novém Městě v Praze byly zjištěny stopy lidských aktivit, které poukazují na skutečnost, že sledovaná lokalita byla osídlena již před čtyřmi tisíci lety. Nález byl nečekaný o to více, že se jedná o oblast s hustou městskou zástavbou v centru metropole, kde doklady starších antropogenních aktivit jsou s ohledem na mladší narušení spíše výjimečné.    

Historické nadloží o průměrné mocnosti 2,5 až 3 m bylo zkoumáno na ploše tří domovních parcel až na povrch geologického podloží (193,00-10 m Bpv.). Dokumentované terénní situace představují klasickou ukázku městské stratigrafie (sídlištní horizonty raně středověkého až novověkého stáří s četným zastoupením zahloubených objektů různorodého charakteru, zděné konstrukce respektující původní parcelaci, fragment předlokačního řadového pohřebiště).

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda - Anna Žďárská
Publikováno dne: 25. 02. 2014

Klementinum - archeologický výzkum kapitulní síně dominikánského kláštera

Od listopadu 2013 do ledna 2014 proběhla další etapa výzkumu Klementina. Prozkoumána byla plocha liniového výkopu pro kabelovod v délce 21 m, jenž byl situován podél severní obvodové zdi kostela sv. Klimenta, v prostoru hlavního nádvoří bývalé jezuitské koleje. Ve středověku se právě zde nacházelo východní křídlo dominikánského kláštera, který byl postaven krátce po roce 1227. Při barokní výstavbě nebyly středověké konstrukce do jezuitské novostavby začleněny a předpokládalo se, že byly z větší části odstraněny. Nové světlo na existenci pozůstatků starší architektury v areálu Klementina vnesl až archeologický výzkum.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv