Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 10. 10. 2019

Personální změny v archeologickém odboru NPÚ ÚOP Praha A.D. 2019

Dne 1. 10. 2019 jmenovala generální ředitelka NPÚ Ing. arch. Naděžda Goryczková našeho dlouholetého vedoucího PhDr. Jaroslava Podlisku, Ph.D. ředitelem ÚOP NPÚ v Praze místo Ing. arch. Ondřeje Šefců.

Tato personální změna způsobila menší přesun na pozicích uvnitř archeologického odboru pražského NPÚ, kdy na pozici vedoucího odboru byl jmenován Mgr. Tomasz Cymbalak. Pozice vedoucí oddělení péče o archeologické nálezy byla svěřená Mgr. Veronice Staňkové. Na celý úvazek nastoupil Mgr. Pavel Taibl a nově jsme ve svých řadách uvítali Mgr. Annu Augustinovou, která se s námi předešlé dva roky jako externí spolupracovnice podílela na provádění archeologických výzkumů v centru Prahy.

Nezbývá než popřát staronovým kolegům a kolegyním pod novým ředitelem a vedoucím mnoho pracovních úspěchů a objevů.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Andrea Holasová
Publikováno dne: 09. 09. 2019

Výstava: Pražské Klementinum doplňuje bílé stránky své bohaté historie

Národní knihovna ČR a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze Vás zvou na výstavu: Co se skrývá pod podlahou? : Archeologický výzkum Klementina, která se otevře pro veřejnost 12. září 2019 v Galerii Klementinum, Mariánské náměstí 190/5, Praha 1. Výstava bude pak přístupna do 10. listopadu 2019, úterý až neděle, 10.30 až 18 hodin.

Výstava sestavená z bohatě ilustrovaných panelů a hmotných archeologických nálezů vypráví možná jiný příběh Klementina, než jaký má v paměti většina návštěvníků, zvláště studentů a čtenářů, této znamenité národní kulturní památky, po dlouhá staletí jádra staroslavné Karlo-Ferdinandovy univerzity a v současnosti sídla nejvýznamnější knihovní instituce v naší zemi – Národní knihovny.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 10. 07. 2019

FUMA 2019 – pražské ohlédnutí za konferencí

Organizátory konference „FORUM URBES MEDII AEVI č. XVII“ s tématem Velké středověké a novověké výzkumy a co s nimi? jsme byly vyzvání připomenout naše zásadní výzkumy, které jsme realizovali v historickém centru Prahy. Z pražských historických měst Malé Strany, Starého a Nového Města jsme vybrali plošně nejrozsáhlejší výzkumy, při kterých byly zkoumány složité středověké stratigrafie. Pokusili jsme se tak svou troškou do mlýna přispět do diskuze o možnostech a limitech zpracování velkých výzkumů v městském prostředí.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 27. 05. 2019

Nové objevy v Clam-Gallasově paláci

V rámci rekonstrukce Clam-Gallasova paláce na Starém Městě pražském proběhl menší záchranný archeologický výzkum NPÚ Praha. Plocha sondáže byla zvolena s ohledem na potřeby stavební činnosti v místě bývalé zahrádky paláce za kašnou Terezka při dnešním Mariánském náměstí. Jedná se o jeden z nejzajímavějších prostorů na Starém Městě pražském, kdy přibližně v místech dnešní kašny a  jižní části náměstí se nacházel kostel Panny Marie Na louži, který měl možná již románskou fázi a který stál na tomto místě až do jeho zrušení spolu s hřbitovem kolem něj v rámci josefínských reforem.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Anna Augustinová
Publikováno dne: 23. 05. 2019

Objev středověké tvrze na Jinonickém zámku - pohled na průběh akce, která začala před rokem

Terénní práce na záchranném archeologickém výzkumu v areálu Jinonického zámku, při němž byly odhaleny mimořádně zachovalé pozůstatky vrcholně středověké tvrze, skončily v září 2018. Výzkum je nyní v další fázi, kdy probíhá zpracování dat, konzervace či dokumentace nálezů a v neposlední řádě finalizace přírodovědných analýz.

Během výzkumu byla prozkoumána plocha o rozloze 1120 m2. V první fázi (14. 5. – 9. 7. 2018) probíhal ve východní části dolního zámeckého dvora, ve druhé (10. 7. – 31. 8. 2018) se soustředil do jeho západní části a byl doplněn o izolované sondy v západním a jižním křídle areálu. Svrchní část odkrytých terénů spadá do období novověku a lze ji spojovat s rozsáhlým zemědělským statkem (zdokumentované zpevněné povrchy, komunikační úrovně, rozsáhlá technická infrastruktura statku). V nižších partiích byla odkryta vrcholně středověká tvrz.

Po ukončení terénní části výzkumu byly relikty tvrze konzervovány (překryty geotextilií, vrstvou písku a zasypány hlínou). Investor přistoupil na nezbytnost zachování této nově nalezené kulturní památky.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv