Autor: Ladislav Bartoš
Publikováno dne: 10. 06. 2020

Staroměstský palác u Sixtů skrýval dosud neobjevené středověké nástěnné malby

V Sixtově domě, který právě prochází náročnou přestavbou, přímo v jedné z nejcennějších lokalit staré Prahy při vyústění Celetné ulice do Staroměstského náměstí, objevili památkáři z pražského pracoviště NPÚ při operativním průzkumu částečně dochované gotické malby. Asi nejzajímavější z nich je vyobrazení svatého Kryštofa nesoucího dítě – Krista, umístěné na východní sousedské zdi v prvním patře domu. V objektu, vlastně komplexu několika domů s bohatou stavební historií, jehož nejstarší části pocházejí až z 12. a 13. století, byla rozpoznána také řada dalších dokladů jeho středověké podoby, především pozůstatky průčelí s velkými okny.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Pavel Taibl - Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 13. 05. 2020

Byla vydána nová Staletá Praha 2019/č. 2 s archeologickou tématikou

Druhé loňské číslo časopisu, vydávaného pražským pracovištěm NPÚ, je tradičně zaměřeno na vyhodnocení archeologických a stavebně historických výzkumů, které proběhly uvnitř i vně pražské památkové rezervace. 

Úvod periodika tvoří studie věnující se sídelně historickému vývoji zázemí středověké Prahy, respektive její části – Kyjím z pera Zuzany Bláhové – Sklenářové pod názvem Kyjská ostrožna od pravěku po novověk ve světle archeologických pramenů. Autorka zde přehledně nastiňuje sumarizaci výsledků archeologického bádání území od počátku osídlení v pravěku až do raného novověku. 

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 08. 04. 2020

Zjišťovací výzkum na rampě před kostelem P. Marie Vítězné v Praze

Archeologové pražského pracoviště NPÚ již více než 20 let spolupracují s řádem bosých karmelitánů při různých stavebních akcích prováděných v areálu jejich malostranského kláštera. V listopadu 2019 jsme realizovali zjišťovací sondu, jenž byla situována těsně vedle hlavního vstupu do kostela. Výzkum byl vyvolán záměrem vybudovat bezbariérový přístupu do chrámu, v kterém se nalézá poutníky i turisty vyhledávaná soška Pražského Jezulátka. Akce byla zaměřena na ověření rozsahu a podoby původního zdiva presbytáře renesančního kostela Nejs. Trojice, stavebního předchůdce barokního kostela P. Marie Vítězné.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 25. 03. 2020

Výzkum opevnění pražského podhradí - Malá Strana, Tržiště, ppč. 61/2

Výzkum raně středověkého opevnění podhradí Pražského hradu patří k tradičním oblastem zájmu archeologů pražského pracoviště NPÚ. V roce 2019 byl odkryt zatím nejdelší souvislý úsek hradby, a to v délce 26 m. Takto dlouhý úsek plošně zkoumané raně středověké hradby nebyl v rámci české archeologie v posledních desetiletích zkoumán. Dokumentace proběhla východně od známé malostranské restaurace – Baráčnické rychty – na ploše dosud nezastavěné zahrady ukryté za vysokou zdí, která odděluje zkoumanou parcelu od ulice Tržiště. Jedná se patrně o poslední volnou stavební parcelu na katastru Malé Strany.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Autor: Andrea Holasová – Jaroslav Podliska – Pavel Taibl
Publikováno dne: 25. 03. 2020

Archeologický výzkum při stavbě repliky Mariánského sloupu a jeho předběžné výsledky

V ranních hodinách 17. února byla na Staroměstském náměstí ohrazena čtvercová plocha o výměře necelých 300 m2 na místě, kde původní sloup kdysi stál (obr. 01, 02 a 03). Stavebním pracím na tak cenné lokalitě a v takovém kontextu musí ze zákona předcházet záchranný archeologický výzkum, kterého se v tomto případě ujal tým archeologů a dokumentátorů z pražského územního pracoviště NPÚ za spolupráce dalších specialistů na geodezii, dokumentaci a geologii. Průzkum původních základů sloupu při hloubení stavební jámy a následně při budování nové betonové základové desky nového sloupu proběhl během dvou závěrečných únorových týdnů a mohl se opřít o výsledky staršího zjišťovacího archeologického výzkumu realizovaného pod vedením Jaroslava Podlisky v měsících říjnu a listopadu roku 2015 (obr. 01).

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Archiv