Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 09. 03. 2021

Archeologická asistence při pokusu o nalezení ostatků Zd. Mašínové na Ďáblickém hřbitově

Na konci roku 2018 se na vedení hlavního města obrátila paní Zdena Mašínová mladší se žádostí o vyzvednutí ostatků své maminky – oběti komunistického režimu. Označila též místo, kde se ostatky měly nacházet. Vlastního hledání ostatků se ujal tým, jehož jádro tvořili antropologové Národního muzea a archeologové z pražského pracoviště NPÚ ú. o. p. v Praze, kteří již měli zkušenosti s úspěšným nalezením ostatků komunisty umučeného kněze Josefa Toufara. Hledáno bylo v místech s dosud nepoznaným systémem pohřbívání, v západní části tzv. dětského hřbitova. Místo pohřbu se z důvodu nedostatku archivních dokladů, které by přinesly informace k lokalizaci hrobu, objevit nepodařilo.

V květnu 2019 za účelem plánované exhumace vznikla expertní skupina složená z historiků, archivářů, archeologů a zástupců organizací sdružujících bývalé politické vězně. Zajištěna byla spolupráce s genetiky z Kriminalistického ústavu Policie ČR. Na rozdíl od exhumace P. Josefa Toufara zde nebyly k dispozici žádné písemné prameny odkazující na přesné místo pohřbu. Na místě, které označila paní Zd. Mašínová, v prostoru tzv. dětského hřbitova, položili archeologové zjišťovací sondu. V nevelké hloubce se objevily obrysy ne jednoho, ale dvou hromadných hrobů. Protože se podle výpovědi hrobníka měly hledané ostatky nalézat v nejsvrchnější vrstvě rakví, byla odkryta pouze jejich víka, tak aby bylo možné posoudit ostatky, jež se nalézaly pod nimi. Celkem bylo takto prověřeno 12 rakví. V žádné se dle týmu antropologů z Národního muzea nenalézaly ostatky, které by bylo možné ztotožnit s hledanou osobou. S odkrytými ostatky (často skelety dětí a amputáty) bylo zacházeno pietně, po zdokumentování byly hrobové jámy pracovníky Správy pražské hřbitovů zasypány a místo uvedeno do původního stavu. Akce proběhla podle schváleného projektu, který vznikl na půdě NPÚ Praha. Na průběh terénních prací dohlížela i odborná komise, které se zúčastnili ředitelé ArÚ AV ČR v Praze v. v. i., NPÚ ú. o. p. v Praze a též odborníci a zástupci dalších institucí MMR ČR, VHÚ, SHP a magistrátu hl. m. Prahy. Komise schválila zvolený postup, metodiku i rozsah odkryvu. Po této akci začali o nové – důstojné a pietní – úpravě tohoto místa jednat zástupci hlavního města s odborníky i zástupci bývalých politických vězňů. Magistrát hl. m. Prahy též inicioval vznik komplexní studie o jeho historii hřbitova. Potvrdilo se, že nalezení konkrétní osoby v prostoru, kde se pod zemí nacházejí desítky hromadných hrobů s ostatky mnoha tisíc osob (včetně amputátů pocházejících z pražských nemocnic či Patologického ústavu) je krajně obtížné až nemožné. Pohřbeno zde tajně bylo i cca 200 obětí komunistické totality. Severní část Ďáblického hřbitova je místem, kde se setkávají naše tragické moderní dějiny. Místem, na kterém jsou pochovány ostatky tisíců bezejmenných, včetně malých dětí, oběti i hrdinové, ale také popravení nacisté a kolaboranti a v jejich blízkosti ti, kteří se vzepřeli totalitnímu režimu.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.