Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 07. 09. 2007

Týnská ulička

Záchranný archeologický výzkum na dvoře nevelkého staroměstského domu čp. 1064/I v Týnské uličce, nedaleko Staroměstského náměstí. proběhl v průběhu letních měsíců roku 2006. Celá akce byla vyvolána generální rekonstrukcí objektu a výstavbou nových suterénních prostor.
Pod recentní betonovou úpravou povrchu dvora, překrývající o něco starší dlažbu z křemencových kostek, se nalézala 1,5 m mocná poloha heterogenní navážky, související s výstavbou stávajícího domu po roce 1898. Recentní navážka překrývala nenarušené středověké sídlištní souvrství s početnými zahloubenými objekty a několika fragmenty zdí z původní domovní zástavby.
Nejstarší sídlištní komplex tvořilo výrazněji stratifikované raně středověké souvrství o mocnosti cca 1 – 1,5 m, rozkládající se takřka na celé zkoumané ploše.
Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 29. 05. 2007

Archeologie v podzemí

Pražské podzemí protíná řada tunelů malých i větších profilů.Odkolektorovýchtunelůaž po kanalizační štoly. V současné době probíhá stále ještě výstavba nových a současně rekonstrukce starších ražených liniových staveb. Při jejich výstavbě dochází často k výraznému narušení historického nadloží. Archeologický výzkum, vzhledem k specifičnosti těchto akcí, provází řada komplikací. Například jednou z podmínek práce archeologa v ražených dílech je nutnost absolvovat školení umožňující vstupovat na pracoviště organizací, které provádějí činnost hornickým způsobem.
Autor: Jarmila Čiháková - Jan Havrda
Publikováno dne: 29. 05. 2007

Malostranské opevnění

V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí.
Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě Josefská-Mostecká čp. 42 zastihl takové situace, které mohly být dřevohliněnou hradbou 9. a 10. století. Cílená sonda jižně od těchto situací interpretaci potvrdila, neboť objevila příkop. A ne jeden. Od té doby se na pozůstatky opevnění narazilo vícekrát. Jednu linii opevnění známe z východní a jižní hranice jádra Malé Strany. Druhá linie opevnění byla objevena nedávno na obou stranách Karmelitské ulice severně od Hellichovy ulice.
Autor: Zdeněk Dragoun
Publikováno dne: 29. 05. 2007

Proluka Myslbek

Hektický rok 1992 přinesl dva rozsáhlé výzkumy na východním okraji Starého Města. Výzkum v proluce Myslbek (duben – říjen) se časově překrýval s výzkumem v Rybné ulici za obchodním domem Kotva (červenec 2004 – únor 2005) a podobným způsobem se překrývalo vedení výzkumu (Zd. Dragoun a M. Tryml) i široký pracovní kolektiv. Na rozdíl od výrazně mladšími zásahy poničenému areálu Myslbeku bylo na staveništi dnešní burzy cenných papírů odkryto množství staveb a jejich příslušenství s enormním množstvím předmětů středověké materiální kultury.
Autor: Zdeněk Dragoun
Publikováno dne: 29. 05. 2007

Románské domy

Archeologické pracoviště pražských památkářů mělo po celou svou historii blízko k jedinečnému pražskému stavebněhistorickému fenoménu, jímž jsou zdejší kvádříkové domy. Po obsáhlé práci V. Píši z druhé poloviny 60. let bylo téma znovu soustavně otevřeno ve druhé polovině 90. let. Díky nejprve zpracovatelskému a posléze edičnímu grantu Grantové agentury ČR proběhla v letech 1996 – 2002 dokumentace a revize stavu všech známých kvádříkových staveb, spojená s jejich podrobným popisem a zhodnocením a ukončená vydáním publikace Románské domy v Praze a posléze i její anglické mutace. Zpracovatelský kolektiv vedli Zd. Dragoun, J. Škabrada a M. Tryml. Jak tomu v podobných případech bývá, úplnost práce vydržela necelé dva roky. Nedávný výzkum na náměstí Republiky přinesl k 63 zpracovaným stavbám objev třech nových.
Autor: Zdeněk Dragoun
Publikováno dne: 29. 05. 2007

Rybná ulice

Hektický rok 1992 přinesl dva rozsáhlé výzkumy na východním okraji Starého Města. Výzkum v proluce Myslbek (duben – říjen) se časově překrýval s výzkumem v Rybné ulici za obchodním domem Kotva (červenec 2004 – únor 2005) a podobným způsobem se překrývalo vedení výzkumu (Zd. Dragoun a M. Tryml) i široký pracovní kolektiv. Na rozdíl od výrazně mladšími zásahy poničenému areálu Myslbeku bylo na staveništi dnešní burzy cenných papírů odkryto množství staveb a jejich příslušenství s enormním množstvím předmětů středověké materiální kultury.
Autor: Zdeněk Dragoun
Publikováno dne: 29. 05. 2007

Juditin most

Činnost archeologického oddělení pražských památkářů se několikrát dotkla i pozůstatků nejstaršího pražského kamenného mostu – mostu Juditina. Již v 60. letech byly odhaleny rytiny v interiéru Malostranské mostecké věže. Výzkum v 90. letech datoval jejich vznik k roku 1249. Při rekonstrukci Čertovky byl objeven jeden z pilířů a při úpravách domu čp. 77/III byla odkryta dlažba mostu i jeho pískovcové zábradlí.
Autor: Michal Tryml - Jan Havrda
Publikováno dne: 25. 05. 2007

Objev jižního opevnění Malé Strany

Na ploše tří výzkumů proběhlých v letech 1999 až 2005 byl poprvé dokumentován průběh dosud neznámého opevnění jižní části Malé Strany. Opevnění se skládalo z příkopu a dřevohlinité hradby s čelní kamennou plentou. Předběžně datujeme jeho existenci mezi 10. a 12. stoletím.
Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 25. 05. 2007

Náměstí Republiky

Jednou z největších akcí na které se za dobu své existence podílelo archeologické odd. NPÚ byl v letech 2003 až 2004 výzkum areálu bývalých kasáren na náměstí Republiky na Novém
Městě pražském. Rozsáhlý plošný výzkum byl vyvolán výstavbou komerčního centra Palladium.
Společné síly nad plochou mající rozlohu kolem 1,5 ha spojilo hned několik institucí. Pod patronací hlavního garanta celé akce společností ARCHAIA o.s., se na realizaci výzkumu podílela též Archaia Praha o.p.s. a Archaia Brno o.p.s.. Zkoumaná plocha našeho oddělení se nalézala na východní straně pozemku a tvořila přibližně 25% z celkové plochy. Výzkumem se podařilo odkrýt a zdokumentovat osídlení místa z období od raného středověku do současnosti. Sídelní vývoj zde probíhal přibližně ve 4 základních horizontech.