Autor: Martin Omelka
Publikováno dne: 07. 05. 2007

Šporkova ulice

V srpnu až prosinci roku 2002 proběhl předstihový výzkum archeologického oddělení SPÚ na parcelách č. 455 a č. 456, patřících k domu čp. 322/III. Výzkum byl vyvolán záměrem majitele domu provést rekonstrukci budovy, včetně vybudování podzemních garáží. Jelikož v době realizace výzkumu nebylo vyřešeno statické zajištění okolních budov, pohybovaly se archeologické aktivity zpočátku pouze na ploše střední části zahrady. V období leden - dubnu a srpen - září roku 2004 proběhla druhá a třetí etapa výzkumu, která měla za úkol prozkoumat i zbývající části parcely určené k vybudování nových suterénů a zároveň provést dohled v místech rekonstrukce inženýrských síti. Výzkum 30/02 a 30/04 vedl PhDr. M. Omelka.
Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 07. 05. 2007

Kotva

Neuvěřitelných sedm měsíců dostali archeologové v roce 1971 na výzkum téměř hektarového pozemku na okraji Starého Města pražského. Výstavba obchodního domu Prior (dnes Kotva) byla stranickým úkolem, diskuse o možnosti dochování objevených konstrukcí se proto ani nevedla. Hlavní tíhu výzkumu i jeho zpracování nesli Helena Olmerová a Hubert Ječný. Především díky jim znamenají výsledky tohoto prvního pražského velkoplošného výzkumu výrazný posun našich znalostí o proměnách této části Prahy.
Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 07. 05. 2007

Lichtenštejnský palác

Jednou z četných malostranských akcí vedených autorskou dvojicí Čiháková – Zavřel je několikaletý nesouvislý, rozsáhlý výzkum při rekonstrukci Lichtenštejnského paláce čp. 258/III. Bylo při něm zkoumáno 27 izolovaných sond, různě rozmístěných zejména v prostorech dvou nádvoří a zahrady.
Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 04. 05. 2007

Kaiserštejnský palác

Výzkum na nádvoří paláce čp. 37 na Malostranském náměstí z roku 1979 stojí na počátku
soustavného archeologického výzkumu Malé Strany. Proběhl v lednu a únoru za mrazů, které na Mostecku zastavily rypadla. Stavbu objevil Zvonimír Dragoun, výzkum vedl L. Hrdlička
a J. Draganová se přitom učila, „jak se to dělá“.
Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 04. 05. 2007

Kaprova ulice

Výzkumem prováděným v jarních měsících roku 1975 na ploše budoucího vestibulu stanice metra Staroměstská pod vedením Marie Šírové, se poprvé na území Prahy podařilo dokumentovat raně středověkou veřejnou cestu a situaci v jejím bezprostředním okolí.
Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 03. 05. 2007

Dolní Chabry

Výzkum návrší na němž stojí kostel sv. Jana Křtitele s hřbitovem a zvonicí proběhl v letech 1975 až 1977. Jeho základní výsledek, kterým je objev dvou stavebních etap starších než stojící románská stavba, byl doplněn výzkumem části hřbitova a bezprostředního okolí kostela. Z movitých nálezů je nutné zmínit unikátní soubor reliéfních keramických dlaždic.
Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 02. 05. 2007

Kostel sv. Jana Na Zábradlí

Praha - Staré Město, ulice Na Zábradlí čp.205/I

Nečekaně dobře zachovalé zbytky raně středověké sakrální stavby jsme měly možnost zkoumat na začátku roku 2001, při nenápadné rekonstrukci suterénních prostor staroměstského činžovního domu v ulici Na Zábradlí. Lokalizace starobylé kostelní stavby v těchto místech byla tradičně známa. V roce 1896 však byla celá stavba kompletně zbořena a nahrazena civilní novostavbou. Velkým překvapením však bylo, že ve všech suterénních místnostech se po odstranění podlahových úrovní objevily dobře zachovalé základové partie této stavby a kostelního hřbitova. Na základě stavební typologie byl vznik kostela kladen do širšího úseku 12. století.
Autor: Miroslav Kovář
Publikováno dne: 02. 05. 2007

Břevnovský klášter

Archeologický výzkum Břevnovského kláštera byl zahájen SUPPOPP v roce 1965 pod vedením V. Píši. Další poznání stavební podoby kláštera je spojeno se jmény P. Sommera a Zd. Dragouna. V současné době se pozornost soustředí zejména na gotickou podobu klášterního kostela.
Autor: Jan Havrda - Michal Tryml
Publikováno dne: 04. 04. 2007

Pražský sborník historický v tisku

Karmelitská ulice čp.387/III a Nebovidská ulice čp.459/III
V letech 2003 až 2005 proběhl rozsáhlý výzkum, jeden z největších v historickém centru Prahy. Byl vyvolán rekonstrukcí areálu bývalé tiskárny na hotel a jeho plocha měřila více než 2600 m2. Výzkum zahrnul všechna místa nových podzemních prostor, prohloubení stávajících sklepů a výkopy pro nové inženýrské sítě. Průměrná mocnost historických terénů se pohybovala od 2 do 7 metrů.
Autor: Jan Havrda - Michal Tryml
Publikováno dne: 04. 04. 2007

Neznámé raně středověké opevnění jižní části pražské Malé Strany

Archaeologica Historica 31/2006, 109-118.

Předkládaný příspěvek podává shrnující informaci o překvapivém nálezu raně středověké fortifikace objevené při provádění záchranných archeologických výzkumů v posledních letech na území jižní části Malé Strany. Výsledky žádné z těchto terénních akcí NPÚ v hl.m.Praze nejsou dosud zpracovány, i přesto jsme přesvědčeni, že alespoň základní informace o nich by měla v diskusi o raně středověkých sídelních aglomeracích zaznít. Současně lze na všech třech výzkumech dobře dokumentovat problémy a omezení se kterými se výzkum historických jader měst musí často potýkat.