Autor: Zdeněk Dragoun
Publikováno dne: 07. 05. 2007

Kostel sv. Pankráce

Při výzkumu H. Olmerové v kostele sv. Pankráce ve stejnojmenné pražské čtvrti bylo velkým překvapením odkrytí prosté románské rotundy, součásti osady Krušina v předpolí Vyšehradu.
Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 07. 05. 2007

Kostel sv. Václava

Rotundu na Malostranském náměstí, známou z rytin z let 1606 a 1611, hledali historikové až do února 2004. Tehdy se v den, kdy slaví svátek Jarmily, vyloupla při nevinném vybírání stavební sutě a bourání novověkých zdiv v bývalém Profesním domě Tovaryšstva Ježíšova, dnes Matfyz. fakultě UK. Jak jsme zjistili, loď rotundy zasypali v roce 1628 a nad ní postavili farní kostel, pod jehož podlahou zůstalo i nadzemní zdivo rotundy, později poničené vložením krypt.
Autor: Zdeněk Dragoun
Publikováno dne: 07. 05. 2007

Zbraslav - zámek

Výzkum v areálu bývalého Zbraslavského kláštera, probíhající v rámci stavebních úprav v areálu prakticky po celou dekádu (M. Tryml, H. Ječný), zachytil téměř souvislé osídlení
lokality od neolitu až po zničení kláštera. Závěrečná etapa výzkumu proběhla u kostela sv. Jakuba (Zd. Dragoun).
Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 04. 05. 2007

Kaiserštejnský palác

Výzkum na nádvoří paláce čp. 37 na Malostranském náměstí z roku 1979 stojí na počátku
soustavného archeologického výzkumu Malé Strany. Proběhl v lednu a únoru za mrazů, které na Mostecku zastavily rypadla. Stavbu objevil Zvonimír Dragoun, výzkum vedl L. Hrdlička
a J. Draganová se přitom učila, „jak se to dělá“.
Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 04. 05. 2007

Kaprova ulice

Výzkumem prováděným v jarních měsících roku 1975 na ploše budoucího vestibulu stanice metra Staroměstská pod vedením Marie Šírové, se poprvé na území Prahy podařilo dokumentovat raně středověkou veřejnou cestu a situaci v jejím bezprostředním okolí.
Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 03. 05. 2007

Dolní Chabry

Výzkum návrší na němž stojí kostel sv. Jana Křtitele s hřbitovem a zvonicí proběhl v letech 1975 až 1977. Jeho základní výsledek, kterým je objev dvou stavebních etap starších než stojící románská stavba, byl doplněn výzkumem části hřbitova a bezprostředního okolí kostela. Z movitých nálezů je nutné zmínit unikátní soubor reliéfních keramických dlaždic.
Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 02. 05. 2007

Kostel sv. Jana Na Zábradlí

Praha - Staré Město, ulice Na Zábradlí čp.205/I

Nečekaně dobře zachovalé zbytky raně středověké sakrální stavby jsme měly možnost zkoumat na začátku roku 2001, při nenápadné rekonstrukci suterénních prostor staroměstského činžovního domu v ulici Na Zábradlí. Lokalizace starobylé kostelní stavby v těchto místech byla tradičně známa. V roce 1896 však byla celá stavba kompletně zbořena a nahrazena civilní novostavbou. Velkým překvapením však bylo, že ve všech suterénních místnostech se po odstranění podlahových úrovní objevily dobře zachovalé základové partie této stavby a kostelního hřbitova. Na základě stavební typologie byl vznik kostela kladen do širšího úseku 12. století.
Autor: Miroslav Kovář
Publikováno dne: 02. 05. 2007

Břevnovský klášter

Archeologický výzkum Břevnovského kláštera byl zahájen SUPPOPP v roce 1965 pod vedením V. Píši. Další poznání stavební podoby kláštera je spojeno se jmény P. Sommera a Zd. Dragouna. V současné době se pozornost soustředí zejména na gotickou podobu klášterního kostela.
Autor: Jan Havrda - Michal Tryml
Publikováno dne: 04. 04. 2007

Pražský sborník historický v tisku

Karmelitská ulice čp.387/III a Nebovidská ulice čp.459/III
V letech 2003 až 2005 proběhl rozsáhlý výzkum, jeden z největších v historickém centru Prahy. Byl vyvolán rekonstrukcí areálu bývalé tiskárny na hotel a jeho plocha měřila více než 2600 m2. Výzkum zahrnul všechna místa nových podzemních prostor, prohloubení stávajících sklepů a výkopy pro nové inženýrské sítě. Průměrná mocnost historických terénů se pohybovala od 2 do 7 metrů.
Autor: Jan Havrda - Michal Tryml
Publikováno dne: 04. 04. 2007

Neznámé raně středověké opevnění jižní části pražské Malé Strany

Archaeologica Historica 31/2006, 109-118.

Předkládaný příspěvek podává shrnující informaci o překvapivém nálezu raně středověké fortifikace objevené při provádění záchranných archeologických výzkumů v posledních letech na území jižní části Malé Strany. Výsledky žádné z těchto terénních akcí NPÚ v hl.m.Praze nejsou dosud zpracovány, i přesto jsme přesvědčeni, že alespoň základní informace o nich by měla v diskusi o raně středověkých sídelních aglomeracích zaznít. Současně lze na všech třech výzkumech dobře dokumentovat problémy a omezení se kterými se výzkum historických jader měst musí často potýkat.