Autor: Michal Tryml
Publikováno dne: 04. 04. 2007

Několik poznámek k provádění stavebně historického průzkumu z pohledu archeologa (na příkladu výzkumu v Karmelitské ulici na Malé Straně)

Úvod

V předloženém příspěvku o provádění stavebně historických průzkumů (SHP) se opíráme o poznatky získané při práci na objektech, jejichž problematika je nám dobře známa, protože jsme zde současně prováděli záchranný archeologický výzkum (dále ZAV). Možná, že v probíhající diskusi o SHP mohou být užitečné i zkušenosti kolegů stojících mimo vlastní obor a to i přesto, že jde o zkušenosti pouze z několika větších akcí a nadto výlučně z Prahy (respektive z Pražské památkové rezervace). Rozhodnutí, nakolik mají uvedené poznámky obecnou platnost, necháme poučenějším.
Autor: Jan Havrda - Michal Tryml
Publikováno dne: 04. 04. 2007

Renesanční jímka z pražské Malé Strany

Odpadní jímky vrcholně středověkého a raně novověkého stáří patří k objektům, které jsou odkrývány při výzkumech městských historických center poměrně často. Náleží k nim i objev renesanční odpadní jímky, učiněný při plošně rozsáhlém záchranném výzkumu v jižní části pražské Malé Strany v bloku vymezeném ulicemi Újezd, Karmelitskou, Harantovou, Nebovidskou a Hellichovou. Výzkum byl vyvolán přestavbou bývalého barokního dominikánského kláštera, v 19. a 20. století utilitárně využívaném jako tiskárna, na mezinárodní hotel.
Autor: Jan Havrda - Michal Tryml
Publikováno dne: 02. 04. 2007

Kostel sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech (Praha 8)

Výzkum návrší na němž stojí kostel sv. Jana Křtitele s hřbitovem a zvonicí, proběhl v letech
1975 až 1977. Jeho základní výsledek, kterým je objev dvou stavebních etap starších než stojící románská stavba, byl doplněn výzkumem části hřbitova a bezprostředního okolí kostela. Z movitých nálezů je nutné zmínit unikátní soubor reliéfních keramických dlaždic.
Autor: Jan Havrda - Michal Tryml
Publikováno dne: 02. 04. 2007

„Hotel Karmelitská - hotel Mandarin Oriental“ - areál bývalého dominikánského kláštera sv. Máří Magdalény v Karmelitské ul.

Praha 1 - Malá Strana, Karmelitská čp. 357/III a Nebovidská čp. 459/III

V letech 2003 až 2006 proběhl na Malé Straně pod vedením J. Havrdy a M. Trymla rozsáhlý archeologický výzkum, jeden z největších výzkumů v historickém centru Prahy. Plocha výzkumu, který byl vyvolán rekonstrukcí areálu bývalé tiskárny na hotel, měřila více než 3100 m².
K nejvýraznějším nálezům výzkumu patří odkryv raně středověké fortifikace opevňující od jihu Malou Stranu.