Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 27. 05. 2013

Archeologický výzkum Klementina

Na jaře roku 2013 byla provedena další etapa záchranného archeologického výzkumu, který byl zahájen na podzim roku 2012 a byl vyvolán stavebními úpravami „Revitalizací Klementina“. Akci, stejně jako předešlé archeologické práce v areálu bývalé jezuitské koleje, provádějí archeologové z pražského pracoviště  NPÚ. V současné době byla ukončena dílčí část výzkumu a to v místech budoucí nové kanalizace budované při severním okraji Studentského nádvoří.

Pod dnešním povrchem nádvoří byla odhalena nejstarší jezuitská stavba, školní budova, z níž byly odkryty čtyři učebny. Dle jednoho ze zachovalých plánů se podařilo i přesně určit, jaké předměty se v nich v poslední čtvrtině sedmnáctého století učily. Byla to fyzika, logika, rétorika a poetika. Dle písemných pramenů byl tento objekt dostavěn v roce 1577, dvacet jedna let po příchodu jezuitského řádu do Čech. Jako místo svého působení si jezuité vybrali středověký dominikánský klášter, který však byl tehdy již ve velmi špatném stavu. Z odhalené renesanční řádové školy se dochovala její jižní obvodová zeď, dveřní a okenní otvory jednotlivých místností, vnitřní příčky a podlaha tvořená drobnými opukovými kameny. V průběhu užívání byla stavba několikrát upravena. Při jedné z přestaveb došlo i ke zvýšení podlahy a kamenná dlažba byla nahrazena dlažbou keramickou. Tato jezuitská škola, která sloužila k výuce více než osmdesát let, musela ustoupit někdy okolo roku 1660 výstavbě jižního křídla monumentální raně barokní jezuitské koleje.

Veškeré objevené historické zděné konstrukce nebudou při současných stavebních pracích odstraněny, ale po jejich dokumentaci, která již z větší části proběhla, budou zakryty a zůstanou tak zachovány pod zemí jako významné památky, vypovídající o historii areálu prohlášeného za národní kulturní památku.

V západní polovině Studentského nádvoří bylo též vně zmíněné stavby nalezeno rozsáhlé vrcholně a pozdně středověké pohřebiště, které lze spojit s existencí středověkého dominikánského kláštera, jehož relikty jezuité záhy po svém příchodu využili při stavbě své školní budovy. V úzkém výkopu se podařilo zdokumentovat celkem devět hrobů, ovšem většina z nich byla narušena při raně novověkých stavebních aktivitách.

K překvapivému nálezu patří dva osamocené hroby s ostatky dvou žen, které se podařilo odkrýt v severovýchodní části Studentského nádvoří. Protože hroby byly starší než zahloubené objekty z 12. století, které je narušily, je možné je označit jako raně středověké. Pocházejí až z druhé poloviny devátého nebo z první poloviny desátého století a souvisí s pohřebišti, která jsou z této doby známa hlavně z pravého břehu Vltavy. Jedna z pohřbených u sebe měla nevelký nůž.

Ze severní strany Studentského nádvoří se archeologický výzkum v následujících měsících přesune na jeho východní stranu.

odkaz: Česká televize - Studio 6 - 30. 5. 2013 - http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6-ii/213411010110530/video/264130

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.