Autor: Jan Havrda, Anna Prokopová
Publikováno dne: 22. 10. 2012

Archeologický výzkum pražského Klementina zahájen

 

V současnosti probíhá záchranný archeologický výzkum v místech plánovaných nových kanalizačních přípojek na Studentském nádvoří. V minulém roce byla na tomto nádvoří, kromě běžných sídlištních situací, objevena část kamenické dílny, středověké pohřebiště, raně středověké, patrně železářské pyrotechnologické objekty, doklady povodní, ale i nálezy pocházející patrně z dominikánského kláštera, který byl zbourán při výstavbě barokní jezuitské koleje.  

 Tato etapa výzkumu potrvá maximálně 40 pracovních dnů. Zahájení dalších etap je odvislé od harmonogramu stavby a přípravných stavebních prací (odstranění asfaltových povrchů, betonových podlah apod.), které zajišťuje generální dodavatel 2. etapy revitalizace Klementina. Klementinum je zapsanou národní kulturní památkou. Z hlediska zákona o památkové péči je v režimu památek s nejvyšší ochranou. Na podkladě všech dostupných výsledků historického, stavebního i archeologického bádání lze konstatovat, že v prostoru Klementina se nalézají početné pozůstatky sídelní, stavební a materiální kultury z různých etap historického vývoje města, od 10. do 18. století. Starší situace byly „konzervovány“ jezuitskou výstavbou zahájenou na konci 16. století a nacházejí se obvykle pouze 0,2 – 0,7 m pod dnešním povrchem. Nadloží o mocnosti cca 4 - 6 m dokládá dlouhodobou kontinuitu osídlení v jedné z historicky nejcennějších lokalit pražské sídelní aglomerace. Za nejhodnotnější je nutno zmínit staršími výzkumy doložený výrobní areál s doklady výroby a zpracování železa a barevných kovů a předpokládané relikty pozdně románského až raně gotického dominikánského kláštera s pohřebištěm. V minulém roce byla na nádvoří objevena též část středověké kamenické dílny. Naopak míra recentních zásahů je na sledované ploše nízká, omezená převážně na zásahy bodové či liniové povahy. Navíc byla část staré kanalizace na Studentském nádvoří v minulosti tunelována (ověřeno v září 2011), tudíž nedošlo k narušení archeologických situací. Z uvedených hledisek lze archeologický potenciál sledovaného místa hodnotit jako velmi vysoký.

 Výzkum, stejně jako předešlé archeologické akce v areálu bývalé jezuitské koleje, provádějí archeologové z pražského pracoviště  NPÚ. Bude realizován všude, kde výkopové práce naruší historického nadloží. Výzkum je vyvolán plánovaným  snižováním podlah v suterénech v západní části Klementina, budováním nové kanalizace a výstavbou hydroizolace a anglických dvorků na Studentském nádvoří. Na hlavním nádvoří bude výzkum probíhat ve výkopu pro kabelovod.

 Ve srovnání s běžnými plošnými archeologickými odkryvy bude plánovaný výzkum extrémně náročný. Obtížnost výzkumu je dána jak nálezovými situacemi: komplikované středověké stratigrafie, hroby, architektura, tak i provozně-technickým okolnostmi: nutnost průběžného pažení, komplikovaný postup prací v úzkých výkopech, obtížná manipulace s vykopaným materiálem v rozlehlých suterénech areálu, ruční přesuny hmot z velkých hloubek. 

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.