Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 14. 03. 2013

Časopis Staletá Praha 2012-2

I v roce 2012 vyšel tradiční pražský titul – Staletá Praha, recenzovaný časopis zaměřený na archeologii, historii a vývoj Prahy - http://www.staletapraha.cz/. Druhé číslo jeho 28. ročníku vyplněné příspěvky s pražskou archeologickou tematikou je věnováno nedávno zesnulému L. Hrdličkovi, který významně ovlivnil většinu pražských archeologů. L. Hrdlička je též autorem prvního článku, který editorsky připravila do tisku J. Čiháková.

Nové číslo Staleté Prahy je možné zakoupit v sídle pražského pracoviště NPÚ na Starém Městě, Na Perštýně 12 a též v prodejně pragensií ve věži Juditina mostu na Malé Straně.

 

Obsah:

STUDIE
Pozorování vodních stavů na Vltavě v Praze
LADISLAV HRDLIČKA
Revize historických pražských vodočtů opravuje některé publikované údaje o datech a maximech vltavských povodní.

Příspěvek k poznání komendy templářů v Praze na Starém Městě
MIROSLAV KOVÁŘ – ZDENĚK DRAGOUN
Raně gotická stavební podoba podélného jednotraktu templářské komendy při kostele sv. Vavřince.

Zkoumání historických staveb metodou „zpětného projektu“
MARTIN MÜLLER
Postup rekonstrukce půdorysné partie historického projektu, geometricko-matematických vazeb i způsobu vytýčení historické stavby na příkladu jednolodního románského kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři.

Zpracování nálezů ze dvou odpadních jímek a úskalí jejich interpretace
TOMASZ CYMBALAK – KRISTÝNA MATĚJKOVÁ
Výplň dvou raně novověkých jímek z Prahy z hlediska funkční interpretace, analýzy nálezů, zejména keramiky, a interdisciplinární spolupráce.

Ke stavebním dějinám zaniklého špitálního kostela sv. Bartoloměje na Novém Městě pražském (čp. 427 a 435)
MIROSLAV KOVÁŘ – MARTIN MUSÍLEK – ANNA PROKOPOVÁ
Drobný nález zdiv na nároží ulic Vyšehradská a Na Slupi bylo možné na základě písemných a ikonografických pramenů spojit s existencí zaniklého špitálního kostela sv. Bartoloměje založeného na počátku 16. století.

Otázky chronologie pražské raně středověké keramiky
JARMILA ČIHÁKOVÁ
Klíčové úseky relativní sekvence keramiky pro datování raně středověkých nálezových situací, propojené s absolutními daty, ve formě stratigraficko-keramických schémat.

Nové poznatky o konstrukci Juditina mostu v Praze
JAROSLAV PODLISKA – MATOUŠ SEMERÁD
Prezentace nových archeologických a stavebně historických zjištění v místech s dochovanou částí románské mostní konstrukce na Starém Městě.

MATERIÁLIE
Výzkum malt Juditina mostu
PETR KUNEŠ
Základní charakteristika malt odebraných z jednotlivých stavebních částí románského Juditina mostu a konfrontace výsledků se závěry výzkumu malt z mostu Karlova.

Příspěvek k poznání přírodních podmínek Nového Města – výzkum v Panské ulici
čp. 1308/II

PETR STAREC – PETRA HOUFKOVÁ – ALEXANDRA
Archeologický, geologický a paleobotanický výzkum vysušených vrtných jader zjistil v sousedství Václavského náměstí místo, kterým v pleistocénu i v holocénu pravděpodobně protékal potok.

Středověké pece z Hellichovy ulice na Malé Straně
Revize výsledků výzkumu z roku 1969
JAN HAVRDA – KRISTÝNA MATĚJKOVÁ – MICHAL TRYML Zpřístupnění výsledků jednoho z nejstarších archeologických výzkumů na území pražské Malé Strany.

BIBLIOGRAFIE
Pražský sborník historický (PSH) I–XXXIX — Kronika část II.: vně PPR — Autorský rejstřík
Pražský sborník historický (PSH) I–XXXIX — Kronika část II.: vně PPR — Místní rejstřík

AKTUALITY
Vzpomínka na Tomáše Durdíka (24. ledna 1951 – 20. září 2012)
Rudolfinská Praha v detailech Sadelerova prospektu (6)
 

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.