Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 07. 11. 2012

Copa Centrum Národní - dokopáno

Počátkem listopadu byly završeny poslední dokumentační práce související s třetí, závěrečnou, etapou záchranného archeologického výzkumu na stavbě vznikajícího multifunkčního objektu Copa Centrum Národní ve Spálené ulici na Novém Městě pražském.

Terénní výzkum ve Spálené ulici patří k největším terénním akcím pražského pracoviště NPÚ, které byly v poslední době v rámci historického jádra Prahy realizovány. Jeho oficiální zahájení proběhlo  koncem července 2009, nicméně nepřetržitá přítomnost archeologického týmu ve sledovaném  prostoru činila pouhých 11 měsíců. 

Obr. 1. Praha 1 – Nové Město, Copa Centrum Národní, záchranný archeologický výzkum NPÚ HMP č. 2009/16 – I. etapa (zeleně), 2010/16 – II. etapa (červeně), 2012/16 – III. etapa (modře); související archeologické akce (žlutě).

Závěrečná fáze výzkumu byla zaměřená na dříve nepřístupná místa (přístupové koridory do stanice metra Národní třída). Podařilo se zde prozkoumat intenzivně osídlenou plochu s doklady raně středověkého osídlení před vznikem Nového Města. Převládající složku přes 3 m silného historického nadloží tvořily středověké a novověké pozůstatky novoměstských domů, včetně rozmanitých součástí jejich hospodářského zázemí. Nelze na tomto místě opomenout doplňující zjištění o rozsahu sepulkrálních aktivit židovské komunity z doby středověku, jejž spojujeme s dnes zaniklým pohřebištěm lokalizovaným jižněji od staveniště.  

Letmý pohled na plochu podrobenou archeologickému výzkumu (Obr. 1) ukazuje, že naše pozornost v průběhu terénních prací byla v hlavní míře věnována západní částí bývalého domovního bloku. Cílené zkoumání tohoto místa bylo vyvoláno značnou hustotou sídlištních aktivit soustředěných podél Spálené ulice a také snahou o co nejpodrobnější poznání charakteru zdejší zástavby a jejího nejbližšího zázemí.

Obr. 2. Praha 1 – Nové Město, Copa Centrum Národní, celkový pohled na plochu III. etapy výzkumu v úseku bývalého severního výstupu z vestibulu stanice metra Národní třída. Vlevo – základy školy v Charvátově ulici, uprostřed – řada středověkých těžebních jam na písek a stavebních konstrukcí předcházejících zástavbě odstraněné na konci 70. let 20. století, vpravo – terénní profil výkopu zahrnující vývoj lokality od raného středověku až po současnost.

Přestože východní část areálu, sousedící s ulicemi Vladislavovou a Charvátovou, se jeví jako méně prozkoumaná, není tomu tak. Byla zde dokumentována všechna místa, kde dochované historické nadloží mělo celistvější charakter a nebylo narušeno mladšími zásahy (rozsáhlé podsklepené stavby z 2. poloviny 19. až počátku 20. století a trasy inženýrských sítí).   

Obr. 3. Interiér rozměrné renesanční odpadní jímky lokalizované v prostoru palácového areálu zaniklého po výstavbě německého dívčího gymnázia (pozdější základní školy) v Charvátově ulici (1883). Dendrochronologická analýza ukázala, že rošt, tvořící základ její konstrukce, byl zhotoven z dubového dřeva skáceného v letech 1593 až 1614.   

 

V souvislosti s právě realizovaným stavebním projektem prováděl odbor archeologie pražského pracoviště NPÚ v jeho nejbližším sousedství tři doplňující výzkumy lokalizované v severním úseku Purkyňovy ulice (výz. č. 2009/40, 2010/40 – V. Staňková; 2010/20 – T. Cymbalak). Jejich výsledkem bylo zpřesnění našich představ o podobě severní hranice Židovské zahrady, bývalého židovského hřbitova (in: Veronika Staňková  - Výsledky Záchranného archeologického výzkumu v Purkyňově ulici na Novém Městě pražském, Staletá Praha XXVII, 2011/2, s. 60-73).   

Další informace o výsledcích terénních prací a průběhu zpracování právě ukončeného výzkumu budeme prezentovat na těchto stránkách a v dostupné odborné literatuře, např. Staletá Praha, jejíž nové číslo je právě v přípravě (http://www.staletapraha.cz/).

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.