Autor: Zdeněk Lochmann, Jan Havrda
Publikováno dne: 15. 12. 2009

Čtyřicet let Pražské archeologické komise

V pátek 11. prosince 2009 proběhlo slavnostní zasedání Pražské archeologické komise (PAK), které bylo kromě běžné agendy věnováno čtyřicetiletému výročí založení této komise. Příspěvek o jejím vzniku a činnosti přednesl Dr. Zdeněk Dragoun.
Tehdy v roce 1969 vyvolal zvýšený rozsah stavební činnosti (metro, obchodní domy) nutnost širšího zajištění a koordinace archeologické výzkumné a záchranné činnosti v Praze. Již tehdy byla pociťována potřeba tuto činnost řešit interdisciplinárně. Proto byly ke spolupráci se zakládajícími institucemi tehdejšími Archeologickým ústavem ČSAV a Pražským střediskem památkové péče a ochrany přírody (dnes NPÚ HMP) a Muzeem hl. m. Prahy přizvány i tehdejší Ústav pro teorii a dějiny umění ČSAV a Národní muzeum a Archív hl. m. Prahy. V roce 1969 byl předsedou komise zvolen akademik Jan Filip. Časem vykrystalizovala především potřeba podchytit co nejvíce stavebními akcemi ohrožených lokalit a umožnit jejich archeologický výzkum Proto v rámci PAK vznikla její tzv. Koordinační skupina, jejímž úkolem bylo podchytit co nejvíce stavebních akcí a zajistit jejich archeologický výzkum institucemi k této činnosti oprávněnými. To zůstalo hlavní náplní práce PAK dodnes. Nadto má dnes komise i další funkce, z nichž je třeba zmínit posuzování a kontrolu kvality probíhajících archeologických výzkumů formou ad hoc utvářených koreferentských komisí, formulování stanovisek k závažným a rozsáhlým zásahům do archeologických terénů
V rámci této komise začala záhy působit tzv. koordinační skupina, která měla za úkol podchycovat informace o stavební činnosti v Praze a koordinovat nutné záchranné archeologické výzkumy. Dopisem pozdravil zasedání i jeden ze zakladatelů docent Miroslav Richter, který připomněl zvláště význam PAK při koordinaci výzkumné činnosti i fakt, že výsledky práce této komise se odrazily i v kvalitě zpracování výzkumů, při přípravě zákonných norem a v konstituování dalších archeologických komisí, které byly podle vzoru pražské ustavovány v ostatních krajích. Pražská archeologická komise dnes sdružuje dvanáct státních i nestátních institucí oprávněných provádět archeologické výzkumy na území Prahy a pokračuje ve své činnosti, jejímž výsledkem je kvalitnější a širší poznání historické Prahy. Organizačně zajišťuje činnost PAK pražské pracoviště Národního památkového ústavu, kde se soustřeďují informace o stavební činnosti na území Prahy. Předsedou PAKu byl dlouhé roky Zdeněk Dragoun, od roku 2009 je jím Jaroslav Podliska. Práci komise z pozice tajemníka zajišťuje Zdeněk Lochmann. Formálně je PAK od roku 1998 poradním orgánem ředitele Národního památkového ústavu v Praze.
Na závěr zasedání proběhla malá oslava, jejíž součástí bylo předání a následné rozporcování a snědení dortu vyrobeného specielně k tomuto výročí.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.