Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 19. 12. 2018

Dvě nové publikace ze sousedního Polska

Podzimní knižní trh již tradičně přináší novinky, které se nezřídka ocitají pod vánočním stromkem. Pro milovníky Prahy a dějin středověkých měst tu máme dvě publikace, které letos vyšly u našich severovýchodních sousedů.

První z nich „Dzieje miast praskich do początku XV wieku(ukázka zde) široce pojímá dějiny středověké Prahy. Jejím autorem je uznávaný polský historik profesor Mateusz Goliński, jenž působí ve slezské Vratislavi. Ve své vědecké dráze se zaměřuje na dějiny měst a jejich obyvatel v období středověku, středověké Slezsko a dějiny vojenství.

Z našeho archeologického pohledu je nutno poznamenat, že v jeho novém díle, které čítá bezmála 500 stránek textu a poznámkového aparátu, jsou kromě nepostradatelných původních pramenů a dostupné historické literatury použity i nové poznatky z dílny pražských archeologů. Jistou přízeň si prezentovaná kniha zaslouží už v samotném úvodu, a to prostřednictvím dedikace, ve které autor celý text věnuje Ladislavu Hrdličkovi „…prvnímu nezapomenutelnému průvodci dějinami hlavního města nad Vltavou.“ (Goliński 2018, 10).

„Publikace se zabývá dějinami Prahy od jejího zrodu až do počátku 15. století, kdy část německy mluvicího obyvatelstva emigrovala do Německa. Kniha kombinuje prvky syntézy (…) s monografií. Autor se nezřídka kdy podrobně zabývá důležitými a spornými otázkami, u kterých vyjadřuje svůj vlastní názor. Jasnou aspirací Golińskiego je pokus o co nejúplnější zachycení celé historie Prahy v daném období. Z toho důvodu se kniha zaobírá mnoho otázkami. Autor zdůraznil územní a právní rozdělení města. Praha, stejně jako mnoho velkých sídlištních celků ve středověku, sestávala z několika prostorových jednotek - oddělených z právního hlediska. Toto kritérium se stalo základem pro obsahovou konstrukci knihy.“

– z recenze dr. hab. G. Myśliwskiego

Druhou publikací, které věnujeme pozornost je archeologický průvodce „Puck. Przewodnik archeologiczny. W 670. rocznicę lokacji miasta.“ (ukázka zde). Zřetelnou a podle osobního sdělení samotných autorů neskrývanou inspirací pro jeho vznik byla naše poslední úspěšná kniha http://archeopraha.cz/pruvodce-prazskou-archeologii-vydan-podruhe.

Polský derivát je věnován menšímu, avšak ne nezajímavému městu Puck, jež leží na severu země. Jeho zrod byl spojen s příchodem řádu německých rytířů (Řád bratří německého domu Panny Marie v Jeruzalémě) na území Gdaňského Pomořanska v polovině 14. století. Kniha byla vydána k 670 výročí založení města a na její přípravě se podílel tým odborníků z varšavské university. Redaktorsky, graficky, a především obsahově povedenou publikaci měla na starosti dvojice zkušených a uznávaných archeologů středověku -  Martyna Milewska a Michal Starski.

Jejich dlouholeté úsilí (společně s prof. Jerzym Kruppé) v poznávaní minulosti tohoto malého přímořského městečka bylo již v minulosti završeno několika odbornými výstupy (např. https://www.academia.edu/28616125.... a https://www.academia.edu/2259902...

V průvodci je prezentováno 41 archeologicky zkoumaných lokalit, z nichž se každé věnuje samostatná kapitola s bohatým ilustračním doprovodem (fotografie, plány, kresby, původní ikonografie).

Přestože autoři působí na akademické půdě, literárním stylem je dílo je určeno široké veřejnosti. Ostatně popularizační záměr zdůrazňují už v úvodu: „Sebrané informace jsou (…)  přehledem nejdůležitějších výsledků výzkumů, u kterých jsme se pokusili odpovědět na často kladené otázky ohledně nejstarší i mladší historie města. Charakteristika těchto otázek byla zahrnuta do devíti kapitol v první části průvodce, která představuje úvod do historie dosud prozkoumaných častí Pucka.“ (Starski 2018, 12).

Tímto děkujeme za zpřístupnění ukázky z knihy.

Literatura

Goliński, M. 2018: Dzieje miast praskich do początku XV wieku. Księgarnia akademicka,Kraków.ISBN 978-83-76389-81-3 (476 stránek).

Starski. M. 2018: Wstęp, czyli co archeologia wnosi do dziejów Pucka. In: Puck. Przewodnik archeologiczny. W 670. rocznicę lokacji miasta. Milewska, M. – Starski. M. eds.  Gmina Miasta Puck - Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii; Puck – Warszawa 2018. ISBN 978-83-61376-94-1 (208 stránek). 

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.