Autor:
Publikováno dne: 16. 05. 2007

Jak předcházet problémům při archeologických výzkumech?

Zákonnou povinností stavebníka je oznámit svůj záměr stavby Archeologickému ústavu a umožnit na budoucím staveništi archeologický výzkum. V případě, že se tak nestane, vystavuje se stavebník následujícím problémům:

a) stavba bude stavebním úřadem zastavena až do doby ukončení archeologického výzkumu, což může trvat i několik měsíců
b) se stavebníkem bude zahájeno správní řízení a bude mu uložena pokuta až do výše 4 000 000 korun
c) na stavebníka bude podáno trestní oznámení pro poškozování cizího majetku
 

Všem těmto problémům lze snadno předejít splněním zákonných povinností a postupů.

Postup je následující:

1) Stavebník se spojí s archeologickým pracovištěm našeho ústavu:
Národní památkový ústav v Praze
odbor archeologie
Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1
kontakt: PhDr. Zdeněk Lochmann
tel.: 234 653 307

e-mail: lochmann.zdenek@npu.cz

2) Zde si ověří, nejlépe ještě před koupí pozemku, zda jde o území s archeologickými nálezy.

3) Zde též dostane další informace o postupu při realizaci archeologického výzkumu i s odkazy na vhodnou organizaci oprávněnou k provádění archeologických výzkumů.

4) Stavebník se spojí s příslušnou organizací a uzavřou spolu dohodu o provedení archeologického výzkumu.

Všechny tyto kroky včetně archeologického výzkumu je velmi vhodné provést co nejdříve, aby pak po vydání územního rozhodnutí mohl být archeologický výzkum proveden a nedocházelo tak k zdržování stavby.


Další informace viz Péče o archeologické kulturní dědictví