Autor:
Publikováno dne: 15. 02. 2007

Jarmila Čiháková - bibliografie


1.   ČLÁNKY  A  STATI

 • Čiháková, J. 2018: Die Rotunde des hl. Wenzels in Prag-Kleinseite – ihre Gestalt, Projekt sowie Vorgänger. In: Architektura w początkach państw Europy Środkowej / Architecture in the Early Period of the States of Central Europe. Tomasz Janiak – Dariusz Stryniak (eds), Gniezdno 2018, 151–174.
 • Čiháková, J. 2018: The Lesser Town of Prague in the Tenth and Eleventh Centuries. In: P. Kouřil, R. Procházka et al., Moravian and Silesian Strongholds of the Tenth and Eleventh Centuries in the Context of Central Europe. (= Spisy Archeologického ústavu AV ČR Brno, sv. 57), Brno 2018, 283–303.
 • Čiháková, J. 2018: Okolí Juditiny věže v průběhu času. Věstník Klubu za starou Prahu 57, 1/2018, 16–25.
 • Čiháková, J. 2018: Nejstarší historie náměstí. In Budoucnost Malostranského náměstí. Vydáno k venkovní výstavě Budoucnost Malostranského náměstí konané na Malostranském náměstí v Praze v srpnu 2018, Praha 2018, 10–17.
 • Čiháková, J. 2017: Vzpomínka na Ladislava Hrdličku v kontextu komplikovaných sídelních stratigrafií na pražské Malé Straně. FUMA 10, 2/2017, 232–239.
 • Čiháková, J. 2015: Starohradištní příkop objevený na Malostranském náměstí v Praze. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2014. Sborník referátů z informačního kolokvia. (= Zprávy ČAS, suplement 97), Karel Sklenář (ed.), Praha, 38
 • Čiháková, J. – Müller, M. 2015: Malostranský kostel sv. Václava v geometrickém světě středoevropských rotund (Die Kirche des hl. Wenzel in Prag-Kleinseite in der geometrischen Welt der mitteleuropäischen Rotunden). Staletá Praha 31, 2015/1, 2–109.
 • Čiháková, J. 2014: Archeologický výzkum v bývalé pražské koleji theatinů, Thunovská čp. 192/III, Praha 1-Malá Strana. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2013. Sborník referátů z informačního kolokvia. (= Zprávy ČAS, suplement 93), Karel Sklenář (ed.), Praha, 32–33.
 • Čiháková, J. – Müller, M. 2013: Hygienické zázemí koleje theatinů v Thunovské ulici na Malé Straně (Hygienic facilities of the Theatine college in Thunovská Street at Malá Strana in Prague). Staletá Praha 29, 2013/2, 120–184.
 • Čiháková, J. 2012: Otázky chronologie pražské raně středověké keramiky (A matter of Prague Early Medieval pottery chronology). Staletá Praha 28, 2/2012, 91–120.
 • Čiháková, J. 2012: Ke stavebním dějinám kláštera augustiniánů eremitů u kostela sv. Tomáše v Praze (Zur Baugeschichte des Augustiner-Eremitenklosters bei der Kirche des hl. Thomas in Prag). Průzkumy památek 19, 2012, 176–185.
 • Čiháková, J. – Müller, M. 2012: Odkrytí utajené památky u Zámeckých schodů na Malé Straně v Praze. Výroční zpráva NPÚ ÚOP HMP za rok 2011, Praha 2012, 14.
 • Čiháková, J. 2011: Hradba ze dřeva, hlíny a kamení. Praha 1-Malá Strana, dům čp. 42/III v Josefské ulici. Archeologický výzkum. In: Zkoumání historických staveb, Razím V. – Macek P. (eds), 230–232.
 • Čiháková, J. – Muchka, I. P. 2011: Obnova takzvané Velké grotty Valdštejnského paláce v Praze (Die Restaurierung der sog. Grossen Grotte biem Waldsteinpalast). Zprávy památkové péče 71, 2011/1, 14–20.
 • Čiháková, J. 2010: Legendami zmíněný kostel sv. Václava na Malé Straně (Die von Legenden erwähnte Sankt Wenzelskirche an der Kleinseite). In: Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého. P. Kubín (ed.), Praha 2010, 193–209.
 • Čiháková, J. 2009: Datování a skladba románské dlažby vyšehradského typu (Dating and composition of the Vyšehrad type Romanesque floor tiles). Staletá Praha 25, 2009/2, 16–25.
 • Čiháková, J. 2009: Opevnění Malé Strany od 9. do 13. Století (The fortification of Malá Strana since the 9th to the 13th century). Staletá Praha 25, 2009/1, 2–30.
 • Čiháková, J. – Müller, M. 2009: Velká grotta Valdštejnského paláce v Praze (Grosse Grotte des Waldsteinpalastes in Praha/Prag). Průzkumy památek 16, 2009/2, 113–138.
 • Čiháková, J. – Müller, M. 2009: Rozvržení areálu Valdštejnského paláce v Praze (Einteilung des Areals des Waldsteinpalastes in Praha/Prag). Průzkumy památek 16, 2009/2, 173–194.
 • Čiháková, J. 2009: Archeologický výzkum v rotundě sv. Václava na Malostranském náměstí (Archäologische Forschung der Wenzelsrotunde auf der Prager Kleinseite). Časopis Společnosti přátel starožitností 117, 2009/1, 14–30.
 • Čiháková, J. 2008: Raně středověké obytné domy v Josefské čp. 626/III. Archeologický výzkum NPÚ Praha č. 33/99 na Malé Straně. (Early Medieval residential houses in Josefská street Nr. 626/III. Archaeological excavation NPÚ Prague Nr. 33/99 at Malá Strana). Edice Archeologické prameny k dějinám Prahy, svazek 4, Praha. (e-Book)
 • Čiháková, J. – Müller, M., 2008: Dřevěná cesta přes mokřinu v jihozápadním rohu Malostranského náměstí. Vyhodnocení archeologických výzkumů. (A timber road over the marsh in the south western corner of The Malostranské square. Evaluation of archaeological excavations). Edice Archeologické prameny k dějinám Prahy, svazek 3, Praha. (e-Book)
 • Čiháková, J. 2008: Dřevěné vozovky z 10. století pod domem Malostranské náměstí čp. 271/III. Archeologický výzkum NPÚ Praha č. 6/01. (Timber roads from the 10th century under the house at Malostranské square Nr. 271/III. Archaeological excavation NPÚ Prague Nr. 6/01 at Malá Strana). Edice Archeologické prameny k dějinám Prahy, svazek 2, Praha. (e-Book)
 • Čiháková, J. 2008: Starobylé komunikace pod domem Malostranské náměstí čp. 2/III. Archeologický výzkum NPÚ Praha č. 28/00. (Ancient roads underneath the house at Malostranské square Nr. 2/III. Archaeological excavation NPÚ Prague Nr. 28/00 at Malá Strana). Edice Archeologické prameny k dějinám Prahy, svazek 1, Praha. (e-Book)
 • Čiháková, J. – Havrda, J. 2008: Malá Strana v raném středověku. Stav výzkumu a rekapitulace poznání (Malá Strana - Lesser Town - in Prague in the Early Middle Ages. The current status of archaeological excavations). Archeologické rozhledy 60, 187–228.
 • Čiháková, J. 2007: Pozůstatky komunikací v archeologických nálezech. In: Schubert, A. a kol., Péče o památkově významné venkovní komunikace. (= Odborná a metodická publikace NPÚ, ú.p., sv. 33), 64–73, Praha.
 • Čiháková, J. – Müller, M. 2007: Archeologický výzkum v budově grotty Valdštejnské zahrady. In: Z. Dragoun, P. Vaňous (eds), Výroční zpráva 2006 (sborník tematických příspěvků), Národní památkový ústav územní odborné pra
 • a), Praha 1 – Malá Strana. Úvod k paleobotanické analýze. Archaeologica Pragensia 17, 2007, 133–136.
 • Čiháková, J. – Müller, M. 2006: Zpráva o nálezu rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze (Fundbericht über die St. Wenzelsrotunde auf dem Kleinseitner Ring in Prag). Zprávy památkové péče 66, 100–116.
 • Čiháková, J. – Kovář, M. 2006: Příspěvek k poznání raně gotického stavebního vývoje kostela sv. Tomáše (Contribution towards the knowledge of the Early Gothic building development of the church of St. Thomas at Prague). Archaeologica Pragensia 18, 67–76.
 • Čiháková, J. 2005: Sklep hrázděného domu 14. století v Nerudově ulici čp. 211 na Malé Straně (The cellar of a 14th century half-timbered house in Nerudova Street No. 211 at Malá Strana in Prague). In: Forum urbes medii aevi II. Sborník příspěvků z konference FUMA konané 16.–18.4. 2003. Brno, 158–164.
 • Čiháková, J. 2004: Archeologický výzkum historického jádra Prahy – strategie a dilema (Archäologische Erforschung des historischen Kerns Prags – Strategie und Dilema). In: Forum urbes medii aevi I. Sborník příspěvků z konference FUMA konané 10. dubna 2002, Brno, 19–28.
 • Čiháková, J. 2003: Exkurz: Ke stratigrafické poloze analyzovaných předmětů. s. 719–721. In: Zavřel J., Skláři v pražském podhradí? (Glassworking in the suburbium of the Prague Castle?). Archeologické rozhledy 55, 718–735.
 • Čiháková, J. 2003: Severní fronta Malostranského náměstí v rané gotice. Staletá Praha 24, 55–85.
 • Čiháková, J. 2002: K dosavadnímu stavu poznání raně středověké Malé Strany. Archeologické rozhledy 54, 738–752.
 • Čiháková, J. 2001: Raně středověké fortifikace na jižní hranici pražského levobřežního podhradí (Frühmittelalterliche Befestigung an der Südgrenze des Prager Suburbiums – linkes Moldauufer). Mediaevalia archaeologica 3, 29–135.
 • Čiháková, J. – Dragoun, Z. – Podliska, J. 2001: Der Prager Siedlungsraum im 10. und 11. Jahrhundert. In: Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000. Internationales Symposium Praha 9.–10. Februar 1999, Colloquia mediaevalia Pragensia 2, herausgegeben von P. Sommer, Praha, 225–262.
 • Čiháková, J. 2001: Svědectví střepů 1 – středověká keramika z Petřína. In: Zavřel J. a kol., Pražský vrch Petřín. Praha – Litomyšl, 98–106.
 • Čiháková, J. 2000: Prag um das Jahr 1000: Infrastruktur, Verkehrswesen. In: Europas Mitte um 1000. Handsbuch zur Ausstellung. A. Wieczorek – H. M. Hinz (eds), Stuttgart 2000, 175–178.
 • Čiháková, J. – Dragoun, Z. – Podliska, J. 2000: Pražská sídelní aglomerace v 10.a 11. století. In: Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť knížete Boleslava II.(+ 7.února 999). L. Polanský – J. Sláma – D. Třeštík (eds), Praha 2000, 127–146.
 • Čiháková, J. – Dobrý, J. 1999: Dendrochronologische Bearbeitung der Hölzer aus den archäologischen Untersuchungen des Prager Suburbiums. In: Probleme der mitteleuropäischen Dendrochronologie, L. Poláček – J. Dvorská (eds), ITM V, Brno, 39–54 (Kolloquium Mikulčice September 1998).
 • Čiháková, J. – Dobrý, J. 1999: Dendrochronologie v pražském suburbiu. Archeologie ve středních Čechách 3 – k poctě 65. narozenin Jiřího Slámy, 337–352.
 • Čiháková, J. 1999: Malá Strana od pravěku do vrcholného středověku. In: Vlček, P. a kol., Umělecké památky Prahy – Malá Strana. Praha 1999, 11–27.
 • Čiháková, J. 1998: Nová archeologická zjištění v prostoru Valdštejnského náměstí (Neue archäologische Erkenntnisse über den Raum des Valdštejnský Platzes). Archaeologica Pragensia 14, 67–86.
 • Čiháková, J. – Dragoun, Z. 1997: Nástin vývoje podhradí Pražského hradu do poloviny 13. století (Abriss der Etwicklung des Suburbiums der Prager Burg bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts). Archeologické rozhledy 46, 56–64.
 • Čiháková, J. 1997: Sdělení o archeologickém a palynologickém výzkumu v Praze-Malé Straně (čp. 259/III). In: Život v archeologii středověku – Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richtrovi a Zdeňku Smetánkovi, J. Kubková – J. Klápště et al. (eds), Praha 1997, 120–129.
 • Čiháková, J. – Zavřel, J. 1997: Ibráhímův text a archeologické poznání Malé Strany. Archaeologica Pragensia 13, 93–103.
 • Čiháková, J. – Omelka, M. – Zavřel, J. 1997: Ledeburská zahrada a její okolí ve světle archeologických výzkumů. In: Palácové zahrady pod Pražským hradem. Zahrada Ledeburská a Malá Palffyovská. Příloha časopisu Zprávy památkové péče 57, 18–19.
 • Čiháková, J. 1996: Archeologická dokumentace v prostoru Malostranské Besedy (Die archäologische Dokumentation im Raum des Objektes Malostranská beseda). Archaeologica Pragensia 12, 153–161.
 • Čiháková, J. 1996: Exkurs: Keramické nálezy. In: Havrda, J. 1996: Příspěvek k osídlení jihozápadního předpolí Pražského hradu v 9.–10. století. Archaeologica Pragensia 12, 146–150.
 • Čiháková, J.– Zavřel, J. 1996: Das Itinerar Ibrahim ibn Jakubs und die neuen Entdeckungen auf der Kleinseite. In: Ibrahim ibn Yacqub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800–1300 A. D., edited by Petr Charvát and Jiří Prosecký, Praha 1996, 65–71.
 • Čiháková, J.– Růžičková, E.– Zeman, A. 1995: Petrographische Erforschung der frühmittelalterlichen Keramik aus dem Prager Suburbium und Bewertung der Anwendung ihrer Ergebnisse ind der Archeologie. In: Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert II, L. Poláček (ed.), Brno 1995, 203–212.
 • Boháčová, I. – Čiháková, J. 1994: Gegenwärtiger Stand des Entwicklungsschemas der Prager frühmittelalterlichen Keramik aus den ältesten Entwicklungsphasen der Prager Burg und ihrem Suburbium auf dem linken Moldau-Ufer. In: Tomková, K. und kol.: Zum gegenwärtigen Stand des Studiums der frühmittelalterlichen Keramik in Mittel-böhmen. In: Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert, Č. Staňa (ed.), ITM I, Brno 1994, 173–179, (Kolloquium Mikulčice 25.–27. Mai 1993).
 • Čiháková-Draganová, J. 1992: K vývoji osídlení jádra Malé Strany v době Přemyslovců (On settlement history of the core of Malá Strana – Lesser Quarter of Prague – under the Přemysl dynasty). Staletá Praha 22, 89–108.
 • Čiháková, J. – Hrdlička, L. 1990: Technické misky s polevou v pražské keramice 12.–13. století (Technische Schalen mit Glasur in der Prager Keramik). Archaeologia historica 15, 411–417.
 • Čiháková, J. 1984: Pražská keramika 11.–13.století. In: Ječný, H. et al.: Praha v raném středověku : jeden ze současných pohledů na vývoj přemyslovského města (In: Prag im Fruhmittelalter : Eine der gegenwartigen Betrachtungsweisen der Entwicklung der Přemyslidenstadt). Archaeologica Pragensia 5, 257–262.
 • Čiháková-Draganová, J. 1982: Raně středověké osídlení v areálu Konvikt na Starém Městě pražském – předběžné výsledky výzkumu (Frühmittelalterliche Besiedlung zu der Konvikt-Parzelle in der Prager Altstadt). Archaeologia Historica 7, 419–422.
 • Draganová, J. 1978: Kolonizační prvky v keramice 12. a 13. století ve střední Evropě. nepubl. diplomová práce, archiv FFUK.

 

2.   ZPRÁVY O VÝZKUMECH v Pražském sborníku historickém (PSH)

 

Čiháková, J. 2017a: Praha 1-Malá Strana, Lázeňská čp. 485/III – Komenda řádu maltézských rytířů, ppč. 241, 242, 246, 247, 248, 249, 251, 252/2, a). Pražský sborník historický 45, 597.

– 2017b: Praha 1-Malá Strana, Mostecká čp. 53/III. Pražský sborník historický 45, 597–599.

– 2017c: Praha 1-Malá Strana, Thunovská čp. 192/III. Pražský sborník historický 45, 605–606.

– 2017d: Praha 1-Malá Strana, Vítězná čp. 419/III. Pražský sborník historický 45, 614.

 

Čiháková, J. 2015a: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 258/III – Lichtenštejnský palác. PSH 43, 582–583.

– 2015b: Praha 1-Malá Strana, Nerudova ulice čp. 239/III. PSH 43, 588–589.

– 2015c: Praha 1-Malá Strana, Thunovská ulice čp. 192/III. PSH 43, 590–592.

– 2015d: Praha 1-Malá Strana, Tomášská ulice čp. 24 a 25/III. PSH 43, 592.

– 2015e: Praha 1-Malá Strana, Zámecké schody čp. 187/III. PSH 43, 600.

 

Čiháková, J. 2013a: Praha 1-Malá Strana, Lázeňská čp. 286/III. PSH 41, 463–464.

– 2013b: Praha 1-Malá Strana, Saská čp. 520/III. PSH 41, 468.

– 2013c: Praha 1-Malá Strana, Thunovská čp. 192/III. PSH 41, 468–471.

– 2013d: Praha 1-Malá Strana, Vojanovy sady ppč. 134 a 137/2. PSH 41, 476.

 

Čiháková, J. 2011a: Praha 1 -Malá Strana, Karmelitská ulice ppč. 1050. PSH 39, 399–400.

– 2011b: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí ppč. 993 b). PSH 39, 401–402.

– 2011c: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 4/III. PSH 39, 403.

– 2011d: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 265/III. PSH 39, 403–404.

– 2011e: Praha 1-Malá Strana, Všehrdova ppč. 1061. PSH 39, 407.

 

Čiháková, J. 2009a: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí ppč. 993. PSH 37, 424–425.

– 2009b: Praha 1-Malá Strana, Tržiště čp. 259/III – Hartigovský palác. PSH 37, 429.

 

Čiháková, J. – Müller, M.2009: Praha 1-Malá Strana, Letenská čp. 29–33/III a Josefská čp. 28/III. PSH 37, 413–420.

 

Čiháková, J. 2007a: Praha 1-Malá Strana, Malostranské nám. čp. 2/III – MFF UK. PSH 35, 320–323.

 

–2007b: Praha 1-Malá Strana, Míšeňská ulice čp. 70/III. PSH 35, 323–324.

–2007c: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnská ulice čp. 154/III. PSH 35, 327–328.

–2007d: Praha 1-Malá Strana, Josefská čp. 626/III. PSH 35, 313–314.

Čiháková – Havrda 2007a: Praha 1-Malá Strana, Letenská ulice čp. 29/III severovýchodní dvůr augustiniánského kláštera u sv. Tomáše. PSH 35, 318–319.

Čiháková – Havrda 2007b: Praha 1-Malá Strana, Josefská čp. 28/III – augustiniánský klášter u sv. Tomáše. PSH 35, 312–313.

 

Čiháková, J. 2006a: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí ppč. 993. PSH 34, 329–330.

–2006b: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 2/III. PSH 34, 330–332.

–2006c: Praha 1-Malá Strana, Mostecká ulice čp. 278/III. PSH 34, 332–334.

–2006d: Praha 1-Malá Strana, Nerudova ulice čp. 211/III. PSH 34, 334–335.

–2006e: Praha 1-Malá Strana, Nerudova ulice čp. 215/III. PSH 34, 335–336.

–2006f: Praha 1-Malá Strana, Sněmovní ulice čp. 164/III. PSH 34, 336–337.

–2006g: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnská ulice čp. 154/III – Kolowratský palác. PSH 34, 338–341.

 

Čiháková, J. 2004a: Praha 1-Malá Strana, Lázeňská ulice čp. 485/III. PSH33, 347.

–2004b: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 2/III. PSH 33, 347–348.

–2004c: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 258/III. PSH 33, 348–349.

–2004d: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 271/III. PSH 33, 349–350.

–2004e: Praha 1-Malá Strana, Maltézské náměstí čp. 478/III. PSH 33, 351–352.

–2004f: Praha 1-Malá Strana, Thunovská ulice čp. 192/III. PSH 33, 358–361.

–2004g: Praha 1-Malá Strana, Újezd čp. 394/III. PSH 33, 361.

–2004h: Praha 1-Malá Strana, Újezd ppč. 1053, 1054 a 1069. PSH 33, 361–363.

–2004i: Praha 1-Malá Strana, U Lužického semináře čp. 97/III. PSH 33, 363.

–2004j: Praha 1-Malá Strana, U Železné lávky čp. 567/III. PSH 33, 364.

 

Čiháková, J. 2003a: Praha 1-Malá Strana, Dražického náměstí čp. 64/III. PSH 32, 302.

–2003b: Praha 1-Malá Strana, Josefská čp. 43/III. PSH 32, 303.

–2003c: Praha 1-Malá Strana, Josefská čp. 626/III. PSH 32, 303–304.

–2003d: Praha 1-Malá Strana, kostel Panny Marie pod řetězem. PSH 32, 306.

–2003e: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 2/III–MFF UK. PSH 32, 306–307.

–2003f: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 258/III. PSH32, 307.

–2003g: Praha 1-Malá Strana, Mostecká čp. 279/III. PSH 32, 308–309.

–2003h: Praha 1-Malá Strana, Saská ulice ppč. 1045. PSH 32, 311–312.

–2003i: Praha 1-Malá Strana, Tomášská čp. 16/III. PSH 32, 312.

–2003j: Praha 1-Malá Strana, Tomášská čp. 21/III. PSH 32, 312–313.

–2003k: Praha 1-Malá Strana, U Lužického semináře čp. 93/III. PSH32, 314.

–2003l: Praha 1-Malá Strana, U Lužického semináře čp. 105/III. PSH32, 314.

–2003m: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské nám. čp. 17/III–Valdštejnský palác a). PSH 32, 316–318.

–2003n: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské nám. čp. 17/III–Valdštejnský palác b). PSH 32, 318.

–2003o: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské nám. ppč. 1012. PSH 32, 319–320.

 

Čiháková, J. 2000a: Praha 1-Malá Strana, Karmelitská ulice čp. 373/III. PSH 31, 355.

– 2000b: Praha 1-Malá Strana, Mostecká ulice. PSH 31, 358–359.

– 2000c: Praha 1-Malá Strana, Mostecká ulice čp. 281/III. PSH 31, 359.

– 2000d: Praha 1-Malá Strana, Sněmovní ulice–před čp. 175/III. PSH 31, 359–360.

– 2000e: Praha 1-Malá Strana, Thunovská ulice. PSH 31, 360.

– 2000f: Praha 1-Malá Strana, U zlaté studně čp. 169/III. PSH 31, 360.

– 2000g: Praha 1-Malá Strana, U zlaté studně čp. 170/III. PSH 31, 360–361.

– 2000h: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnská ulice čp. 154/III – Kolovratský palác. PSH 31, 361.

Čiháková – Tvrdík 2000: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské náměstí čp. 17/III. PSH 31, 362–364.

Čiháková – Zavřel 2000a: Praha 1-Malá Strana, Dražického náměstí čp. 62/III. PSH 31, 354–355.

– 2000b: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 266/III. PSH 31, 356–357.

– 2000c: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské náměstí. PSH 31, 361–362.

 

Čiháková, J. 1998a: Praha 1-Malá Strana, Josefská a Mostecká ulice. PSH 30, 258–259.

– 1998b: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 2/III. PSH 30, 261.

– 1998c: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 264/III. PSH 30, 262.

– 1998d: Praha 1-Malá Strana, Na Kampě čp. 497/III. PSH 30, 263.

– 1998e: Praha 1-Malá Strana, Sněmovní ulice. PSH 30, 264–265.

Čiháková – Havrda 1998: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 7/III. PSH 30, 262.

Čiháková – Zavřel 1998a: Praha 1-Malá Strana, Karmelitská ulice. PSH 30, 260.

– 1998b: Praha 1-Malá Strana, Letenská ulice. PSH 30, 260.

– 1998c: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí – Dolní. PSH 30, 261.

– 1998d: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí – Horní. PSH 30, 261.

– 1998e: Praha 1-Malá Strana, Sněmovní ulice čp. 1/III. PSH 30, 265.

– 1998f: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské náměstí čp. 17/III – Valdštejnský palác. PSH 30, 266.

 

Čiháková, J. 1995a: Praha 1-Nové Město, Palackého ul. čp. 722/II. PSH 28, 248.

– 1995b: Praha 1-Hradčany, Loretánská ul. c) Čp. 180/IV. PSH 28, 222.

– 1995c: Praha 1-Malá Strana, d) Čp. 258/III – Lichtenštejnský palác. PSH 28, 226–227.

– 1995d: Praha 1-Malá Strana, Karmelitská čp. 375/III. PSH 28, 224.

– 1995e: Praha 1-Malá Strana, Maltézské náměstí čp. 292/III. PSH 28, 227–228.

– 1995f: Praha 1-Malá Strana, Nerudova ulice c) čp. 233 + 220/III a Úvoz čp. 170/IV. PSH 28,229.

– 1995g: Praha 1-Malá Strana, Nosticova ul. čp. 465/III. PSH 28, 230.

– 1995h: Praha 1-Malá Strana, Tržiště a) Čp. 259/III – Hartigovský palác. PSH 28, 231–232.

– 1995i: Praha 1-Staré Město a Josefov, Liliová ul. čp. 216/I. PSH 28, 238.

Čiháková – Havrda 1995a: Praha 1-Malá Strana, Josefská čp. 42/III. PSH 28, 223–224.

– 1995b: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 6/III. PSH 28, 225–226.

– 1995c: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 7/III. PSH 28, 226.

Čiháková – Zavřel 1995a: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí před čp. 265/III. PSH 28, 227.

– 1995b: Praha 1-Malá Strana, Jánský vršek čp. 328/III. PSH 28, 223.

– 1995c: Praha 1-Malá Strana, Malostranské nám. čp. 204/III a Nerudova čp. 209/III. PSH 28, 226.

– 1995d: Praha 1-Malá Strana, Prokopská ul. čp. 296/III. PSH 28, 230.

– 1995e: Praha 1-Malá Strana, Thunovská ul. čp. 181/III. PSH 28, 231.

– 1995f: Praha 1-Malá Strana, Tomášská ul. čp. 22/III. PSH 28, 231.

– 1995g: Praha 1-Malá Strana, Tržiště b) Čp. 263/III. PSH 28, 232.

 

Čiháková, J. 1993a: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí a). PSH 26, 198.

– 1993b: Praha 1-Malá Strana, Maltézské náměstí čp. 478/III. PSH 26, 200–201.

– 1993c: Praha 1-Malá Strana, Nerudova ul. čp. 214, Nové zámecké schody čp. 193/III. PSH 26, 201.

– 1993d: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské náměstí b). PSH 26, 202.

Čiháková – Lochmann 1993: Praha 1-Staré Město, Konviktská ulice čp. 1005/I. PSH 26, 205.

Čiháková – Zavřel 1993a: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí b). PSH 26, 198–200.

– 1993b: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské náměstí a). PSH 26, 202.

 

Čiháková, J. 1991a: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí. PSH 24, 196–197.

– 1991b: Praha 1-Malá Strana, Sněmovní ulice. PSH 24, 197.

– 1991c: Praha 1-Staré Město, Betlémské náměstí a). PSH 24, 198.

– 1991d: Praha 1-Staré město, Husova ulice. PSH 24, 199–200.

– 1991e: Praha 1-Staré Město, Konviktská ulice. PSH 24, 200–201.

Čiháková – Zavřel 1991: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské náměstí. PSH 24, 197.

Zavřel – Čiháková 1991a: Praha 1-Hradčany, Hradčanské náměstí b). PSH

– 1991b: Praha 1-Malá Strana, Letenská ulice. PSH 24, 196.

 

Čiháková, J. 1989a: Praha 1-Hradčany, Hradčanské náměstí. PSH 22, 171.

– 1989b: Praha 1-Malá Strana, Josefská ulice. PSH 22, 173–174.

– 1989c: Praha 1-Malá Strana, Sněmovní ulice. PSH 22, 175.

 

Čiháková, J. 1988a: Praha 1-Hradčany, Hradčanské náměstí a). PSH 21, 182.

– 1988b: Praha 1-Hradčany, Hradčanské náměstí b). PSH 21, 182–183.

– 1988c: Praha 1-Malá Strana, Vojanovy sady, U lužického semináře, Letenská ulice. PSH 21 ,186.

 

Čiháková, J. 1984a: Praha 1-Malá Strana, Harantova a Nebovidská ul. PSH 17, 141.

– 1984b: Praha 1-Malá Strana, Hellichova ul. PSH 17, 142.

– 1984c: Praha 1-Malá Strana, Josefská ul. PSH 17, 142–143.

– 1984d: Praha 1-Malá Strana, Maltézské nám. PSH 17, 143–144.

– 1984e: Praha 1-Malá Strana, Plaská ul. PSH 17, 171.

– 1984f: Praha 1-Malá Strana, Újezd. PSH 17, 172.

– 1984g: Praha 1-Staré Město, Konviktská ul. PSH 17, 148.

– 1984h: Praha 1-Staré Město, Malá Štupartská ul. PSH 17, 149–150.

 

Draganová – Hrdlička 1981: Praha 1-Staré Město, Konviktská ul. PSH 13, 162–163.