Autor:
Publikováno dne: 15. 02. 2007

Jarmila Čiháková - bibliografie


1. ČLÁNKY A STATI

 • Čiháková, J. – Müller, M. 2015: Malostranský kostel sv. Václava v geometrickém světě středoevropských rotund. Staletá Praha 31, 2015/1, 2–109.
 • Čiháková, J. 2015: Starohradištní příkop objevený na Malostranském náměstí v Praze. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2014. Sborník referátů z informačního kolokvia. (=Zprávy ČAS, suplement 97), Karel Sklenář (ed.), Praha, 38
 • Čiháková, J. 2014: Archeologický výzkum v bývalé pražské koleji theatinů, Thunovská čp. 192/III, Praha 1-Malá Strana. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2013. Sborník referátů z informačního kolokvia. (=Zprávy ČAS, suplement 93), Karel Sklenář (ed.), Praha, 32–33.
 • Čiháková, J. – Müller, M. 2013: Hygienické zázemí koleje theatinů v Thunovské ulici na Malé Straně. Staletá Praha 29, 2013/2, 120–184.
 • Čiháková, J. 2012: Otázky chronologie pražské raně středověké keramiky. Staletá Praha 28, 2/2012, 91–120.
 • Čiháková, J. 2012: Ke stavebním dějinám kláštera augustiniánů eremitů u kostela sv. Tomáše v Praze. Průzkumy památek 19, 2012, 176–185.
 • Čiháková, J. – Müller, M. 2012: Odkrytí utajené památky u Zámeckých schodů na Malé Straně v Praze. Výroční zpráva NPÚ ÚOP HMP za rok 2011, Praha 2012, 14.
 • Čiháková, J. 2011: Hradba ze dřeva, hlíny a kamení. Praha 1-Malá Strana, dům čp. 42/III v Josefské ulici. Archeologický výzkum. In: Razím V., Macek P. (eds.), Zkoumání historických staveb, 230–232.
 • Čiháková, J. – Muchka, I. P. 2011: Obnova takzvané Velké grotty Valdštejnského paláce v Praze. Zprávy památkové péče 71, 2011/1, 14–20.
 • Čiháková, J. 2010: Legendami zmíněný kostel sv. Václava na Malé Straně. In: Svatý Václav. Na památku 1100. výročí narození knížete Václava Svatého. P. Kubín (ed.), Praha 2010, 193–209.
 • Čiháková, J. 2009: Datování a skladba románské dlažby vyšehradského typu. Staletá Praha 25, 2009/2, 16–25
 • Čiháková, J. 2009: Opevnění Malé Strany od 9. do 13. století. Staletá Praha 25, 2009/1, 2–30
 • Čiháková, J. – Müller, M. 2009: Rozvržení areálu Valdštejnského paláce v Praze. Průzkumy památek 16, 2009/2, 173–194
 • Čiháková, J. – Müller, M. 2009: Velká grotta Valdštejnského paláce v Praze. Průzkumy památek 16, 2009/2, 113–138
 • Čiháková, J. 2009: Archeologický výzkum v rotundě sv. Václava na Malostranském náměstí. Časopis Společnosti přátel starožitností 117, 2009/1, 14–30
 • Čiháková, J. 2008: Raně středověké obytné domy v Josefské čp. 626/III. Archeologický výzkum NPÚ Praha č. 33/99 na Malé Straně. (Early Medieval residential houses in Josefská street Nr. 626/III. Archaeological excavation NPÚ Prague Nr. 33/99 at Malá Strana). Edice Archeologické prameny k dějinám Prahy, svazek 4, Praha. (e-Book)
 • Čiháková, J. – Müller, M., 2008: Dřevěná cesta přes mokřinu v jihozápadním rohu Malostranského náměstí. Vyhodnocení archeologických výzkumů. (A timber road over the marsh in the south western corner of The Malostranské square. Evaluation of archaeological excavations). Edice Archeologické prameny k dějinám Prahy, svazek 3, Praha. (e-Book)
 • Čiháková, J. 2008: Dřevěné vozovky z 10. století pod domem Malostranské náměstí čp. 271/III. Archeologický výzkum NPÚ Praha č. 6/01. (Timber roads from the 10th century under the house at Malostranské square Nr. 271/III. Archaeological excavation NPÚ Prague Nr. 6/01 at Malá Strana). Edice Archeologické prameny k dějinám Prahy, svazek 2, Praha. (e-Book)
 • Čiháková, J. 2008: Starobylé komunikace pod domem Malostranské náměstí čp. 2/III. Archeologický výzkum NPÚ Praha č. 28/00. (Ancient roads underneath the house at Malostranské square Nr. 2/III. Archaeological excavation NPÚ Prague Nr. 28/00 at Malá Strana). Edice Archeologické prameny k dějinám Prahy, svazek 1, Praha. (e-Book)
 • Čiháková, J. – Havrda, J. 2008: Malá Strana v raném středověku. Stav výzkumu a rekapitulace poznání. Archeologické rozhledy 60, 187–228.
 • Čiháková, J. 2007: Pozůstatky komunikací v archeologických nálezech. In: Schubert, A. a kol., Péče o památkově významné venkovní komunikace. Odborná a metodická publikace NPÚ, ú.p., sv. 33, 64–73, Praha.
 • Čiháková, J. – Müller, M. 2007: Archeologický výzkum v budově grotty Valdštejnské zahrady. In: Z. Dragoun, P. Vaňous (eds), Výroční zpráva 2006 (sborník tematických příspěvků), Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, Praha 2007, 53–58.
 • Čiháková, J. 2007: Mostecká – Josefská ul. (dřevěná cesta), Praha 1 – Malá Strana. Úvod k paleobotanické analýze. Archaeologica Pragensia 17, 2007, 133–136.
 • Čiháková, J. – Müller, M. 2006: Zpráva o nálezu rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze. Zprávy památkové péče 66, 100–116.
 • Čiháková, J. – Kovář, M. 2006: Příspěvek k poznání raně gotického stavebního vývoje kostela sv. Tomáše. Archaeologica Pragensia 18, 67–76.
 • Čiháková, J. 2005: Sklep hrázděného domu 14. století v Nerudově ulici čp. 211 na Malé Straně. In: Forum urbes medii aevi II. Sborník příspěvků z konference FUMA konané 16.–18.4. 2003. Brno, 158–164.
 • Čiháková, J. 2004: Archeologický výzkum historického jádra Prahy – strategie a dilema. In: Forum urbes medii aevi I. Sborník příspěvků z konference FUMA konané 10. dubna 2002, Brno, 19–28.pdf
 • Čiháková, J. 2003: Exkurz: Ke stratigrafické poloze analyzovaných předmětů. s. 719–721. In: Zavřel J., Skláři v pražském podhradí?. Archeologické rozhledy 55, 718–735.
 • Čiháková, J. 2003: Severní fronta Malostranského náměstí v rané gotice. Staletá Praha 24, 55–85.
 • Čiháková, J. 2002: K dosavadnímu stavu poznání raně středověké Malé Strany. Archeologické rozhledy 54, 738–752.
 • Čiháková, J. 2001: Raně středověké fortifikace na jižní hranici pražského levobřežního podhradí. Mediaevalia archaeologica 3, 29–135.
 • Čiháková, J. – Dragoun, Z. – Podliska, J. 2001: Der Prager Siedlungsraum im 10. und 11. Jahrhundert. In: Boleslav II. Der tschechische Staat um das Jahr 1000. Internationales Symposium Praha 9.–10. Februar 1999, Colloquia mediaevalia Pragensia 2, herausgegeben von P. Sommer, Praha, 225–262.
 • Čiháková, J. 2001: Svědectví střepů 1 – středověká keramika z Petřína. In: Zavřel J. a kol., Pražský vrch Petřín. Praha – Litomyšl, 98–106.
 • Čiháková, J. 2000: Prag um das Jahr 1000: Infrastruktur, Verkehrswesen. In: Europas Mitte um 1000. Handsbuch zur Ausstellung. A. Wieczorek – H. M. Hinz (eds.), Stuttgart 2000, 175–178.
 • Čiháková, J. – Dragoun, Z. – Podliska, J. 2000: Pražská sídelní aglomerace v 10.a 11. století. In: Přemyslovský stát kolem roku 1000. Na paměť knížete Boleslava II.(+ 7.února 999). L. Polanský – J. Sláma – D. Třeštík (eds.), Praha 2000, 127–146.
 • Čiháková, J. – Dobrý, J. 1999: Dendrochronologische Bearbeitung der Hölzer aus den archäologischen Untersuchungen des Prager Suburbiums. In: Probleme der mitteleuropäischen Dendrochronologie, L. Poláček – J. Dvorská (eds.), ITM V, Brno, 39–54 (Kolloquium Mikulčice September 1998).
 • Čiháková, J. – Dobrý, J. 1999: Dendrochronologie v pražském suburbiu. Archeologie ve středních Čechách 3 – k poctě 65. narozenin Jiřího Slámy, 337–352.
 • Čiháková, J. 1999: Malá Strana od pravěku do vrcholného středověku. In: Vlček, P. a kol., Umělecké památky Prahy – Malá Strana. Praha 1999, 11–27.
 • Čiháková, J. 1998: Nová archeologická zjištění v prostoru Valdštejnského náměstí. Archaeologica Pragensia 14, 67–86.
 • Čiháková, J. – Dragoun, Z. 1997: Nástin vývoje podhradí Pražského hradu do poloviny 13. století. Archeologické rozhledy 46, 56–64.
 • Čiháková, J. 1997: Sdělení o archeologickém a palynologickém výzkumu v Praze-Malé Straně (čp. 259/III). In: Život v archeologii středověku – Sborník příspěvků věnovaných Miroslavu Richtrovi a Zdeňku Smetánkovi, J. Kubková – J. Klápště et al. (eds), Praha 1997, 120–129.
 • Čiháková, J. – Zavřel, J. 1997: Ibráhímův text a archeologické poznání Malé Strany. Archaeologica Pragensia 13, 93–103.
 • Čiháková, J. – Omelka, M. – Zavřel, J. 1997: Ledeburská zahrada a její okolí ve světle archeologických výzkumů. In: Palácové zahrady pod Pražským hradem. Zahrada Ledeburská a Malá Palffyovská. Příloha časopisu Zprávy památkové péče 57, 18–19.
 • Čiháková, J. 1996: Archeologická dokumentace v prostoru Malostranské Besedy. Archaeologica Pragensia 12, 153–161.
 • Čiháková, J. 1996: Exkurs: Keramické nálezy. In: Havrda, J. 1996: Příspěvek k osídlení jihozápadního předpolí Pražského hradu v 9.–10. století. Archaeologica Pragensia 12, 146–150.
 • Čiháková, J.– Zavřel, J. 1996: Das Itinerar Ibrahim ibn Jakubs und die neuen Entdeckungen auf der Kleinseite. In: Ibrahim ibn Yacqub at-Turtushi: Christianity, Islam and Judaism Meet in East-Central Europe, c. 800–1300 A. D., edited by Petr Charvát and Jiří Prosecký, Praha 1996, 65–71.
 • Čiháková, J.– Růžičková, E.– Zeman, A. 1995: Petrographische Erforschung der frühmittelalterlichen Keramik aus dem Prager Suburbium und Bewertung der Anwendung ihrer Ergebnisse ind der Archeologie. In: Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert II, L. Poláček (ed.), Brno 1995, 203–212.
 • Boháčová, I. – Čiháková, J. 1994: Gegenwärtiger Stand des Entwicklungsschemas der Prager frühmittelalterlichen Keramik aus den ältesten Entwicklungsphasen der Prager Burg und ihrem Suburbium auf dem linken Moldau-Ufer. In: Tomková, K. und kol.: Zum gegenwärtigen Stand des Studiums der frühmittelalterlichen Keramik in Mittel-böhmen. In: Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert, Č. Staňa (ed.), ITM I, Brno 1994, 173–179, (Kolloquium Mikulčice 25.–27. Mai 1993).
 • Čiháková-Draganová, J. 1992: K vývoji osídlení jádra Malé Strany v době Přemyslovců. Staletá Praha XXII, 89–108.
 • Čiháková, J. – Hrdlička, L. 1990: Technické misky s polevou v pražské keramice 12.–13. století. Archaeologia historica 15, 411–417.
 • Čiháková, J. 1984: Pražská keramika 11.–13.století. In: Ječný, H. et al.: Praha v raném středověku. Archaeologica Pragensia 5, 257–262.
 • Čiháková-Draganová, J. 1982: Raně středověké osídlení v areálu Konvikt na Starém Městě pražském (předběžné výsledky výzkumu). Archaeologia Historica 7, 419–422.
 • Draganová, J. 1978: Kolonizační prvky v keramice 12. a 13. století ve střední Evropě. nepubl. diplomová práce, archiv FFUK.


2. ZPRÁVY o výzkumech v Pražském sborníku historickém (PSH)

Čiháková, J. 2015a: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 258/III – Lichtenštejnský palác. PSH 43, 582–583.
– 2015b: Praha 1-Malá Strana, Nerudova ulice čp. 239/III. PSH 43, 588–589.
– 2015c: Praha 1-Malá Strana, Thunovská ulice čp. 192/III. PSH 43, 590–592.
– 2015d: Praha 1-Malá Strana, Tomášská ulice čp. 24 a 25/III. PSH 43, 592.
– 2015e: Praha 1-Malá Strana, Tomášská ulice čp. 24 a 25/III. PSH 43, 592.
– 2015f: Praha 1-Malá Strana, Zámecké schody čp. 187/III. PSH 43, 600.

Čiháková, J. 2013a: Praha 1-Malá Strana, Lázeňská čp. 286/III. PSH 41, 463–464.
– 2013b: Praha 1-Malá Strana, Saská čp. 520/III. PSH 41, 468.
– 2013c: Praha 1-Malá Strana, Thunovská čp. 192/III. PSH 41, 468–471.
– 2013d: Praha 1-Malá Strana, Vojanovy sady ppč. 134 a 137/2. PSH 41, 476.

Čiháková, J. 2011a: Praha 1 -Malá Strana, Karmelitská ulice ppč. 1050. PSH 39, 399–400.
– 2011b: Praha 1 -Malá Strana, Malostranské náměstí ppč. 993 b). PSH 39, 401–402.
– 2011c: Praha 1 -Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 4/III. PSH 39, 403.
– 2011d: Praha 1 -Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 265/III. PSH 39, 403–404.
– 2011e: Praha 1 -Malá Strana, Všehrdova ppč. 1061. PSH 39, 407.

Čiháková, J. 2009a: Praha 1 -Malá Strana, Malostranské náměstí ppč. 993. PSH 37, 424–425.
– 2009b: Praha 1 -Malá Strana, Tržiště čp. 259/III – Hartigovský palác. PSH 37, 429.
Čiháková, J. – Müller, M. 2009: Praha 1 -Malá Strana, Letenská čp. 29–33/III a Josefská čp. 28/III. PSH 37, 413–420.

Čiháková, J. 2007a: Praha 1-Malá Strana, Malostranské nám. čp. 2/III – MFF UK. PSH 35, 320–323.
– 2007b: Praha 1-Malá Strana, Míšeňská ulice čp. 70/III. PSH 35, 323–324.
– 2007c: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnská ulice čp. 154/III. PSH 35, 327–328.
– 2007d: Praha 1-Malá Strana, Josefská čp. 626/III. PSH 35, 313–314.
Čiháková – Havrda 2007a: Praha 1-Malá Strana, Letenská ulice čp. 29/III – severovýchodní dvůr augustiniánského kláštera u sv. Tomáše. PSH 35, 318–319.
Čiháková – Havrda 2007b: Praha 1-Malá Strana, Josefská čp. 28/III – augustiniánský klášter u sv. Tomáše. PSH 35, 312–313.

Čiháková, J. 2006a: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí ppč. 993. PSH 34, 329–330.
– 2006b: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 2/III. PSH 34, 330–332.
– 2006c: Praha 1-Malá Strana, Mostecká ulice čp. 278/III. PSH 34, 332–334.
– 2006d: Praha 1-Malá Strana, Nerudova ulice čp. 211/III. PSH 34, 334–335.
– 2006e: Praha 1-Malá Strana, Nerudova ulice čp. 215/III. PSH 34, 335–336.
– 2006f: Praha 1-Malá Strana, Sněmovní ulice čp. 164/III. PSH 34, 336–337.
– 2006g: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnská ulice čp. 154/III – Kolowratský palác. PSH 34, 338–341.

Čiháková, J. 2004a: Praha 1-Malá Strana, Lázeňská ulice čp. 485/III. PSH33, 347.
– 2004b: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 2/III. PSH 33, 347–348.
– 2004c: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 258/III. PSH 33, 348–349.
– 2004d: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 271/III. PSH 33, 349–350.
– 2004e: Praha 1-Malá Strana, Maltézské náměstí čp. 478/III. PSH 33, 351–352.
– 2004f: Praha 1-Malá Strana, Thunovská ulice čp. 192/III. PSH 33, 358–361.
– 2004g: Praha 1-Malá Strana, Újezd čp. 394/III. PSH 33, 361.
– 2004h: Praha 1-Malá Strana, Újezd ppč. 1053, 1054 a 1069. PSH 33, 361–363.
– 2004ch: Praha 1-Malá Strana, U Lužického semináře čp. 97/III. PSH 33, 363.
– 2004i: Praha 1-Malá Strana, U Železné lávky čp. 567/III. PSH 33, 364.

Čiháková, J. 2003a: Praha 1-Malá Strana, Dražického náměstí čp. 64/III. PSH 32, 302.
– 2003b: Praha 1-Malá Strana, Josefská čp. 43/III. PSH 32, 303.
– 2003c: Praha 1-Malá Strana, Josefská čp. 626/III. PSH 32, 303–304.
– 2003d: Praha 1-Malá Strana, kostel Panny Marie pod řetězem. PSH 32, 306.
– 2003e: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 2/III–MFF UK. PSH 32, 306–307.
– 2003f: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 258/III. PSH32, 307.
– 2003g: Praha 1-Malá Strana, Mostecká čp. 279/III. PSH 32, 308–309.
– 2003h: Praha 1-Malá Strana, Saská ulice ppč. 1045. PSH 32, 311–312.
– 2003ch: Praha 1-Malá Strana, Tomášská čp. 16/III. PSH 32, 312.
– 2003i: Praha 1-Malá Strana, Tomášská čp. 21/III. PSH 32, 312–313.
– 2003j: Praha 1-Malá Strana, U Lužického semináře čp. 93/III. PSH32, 314.
– 2003k: Praha 1-Malá Strana, U Lužického semináře čp. 105/III. PSH32, 314.
– 2003l: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské nám. čp. 17/III–Valdštejnský palác a). PSH 32, 316–318.
– 2003m: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské nám. čp. 17/III–Valdštejnský palác b). PSH 32, 318.
– 2003n: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské nám. ppč. 1012. PSH 32, 319–320.

Čiháková, J. 2000a: Praha 1-Malá Strana, Karmelitská ulice čp. 373/III. PSH 31, 355.
– 2000b: Praha 1-Malá Strana, Mostecká ulice. PSH 31, 358–359.
– 2000c: Praha 1-Malá Strana, Mostecká ulice čp. 281/III. PSH 31, 359.
– 2000d: Praha 1-Malá Strana, Sněmovní ulice–před čp. 175/III. PSH 31, 359–360.
– 2000e: Praha 1-Malá Strana, Thunovská ulice. PSH 31, 360.
– 2000f: Praha 1-Malá Strana, U zlaté studně čp. 169/III. PSH 31, 360.
– 2000g: Praha 1-Malá Strana, U zlaté studně čp. 170/III. PSH 31, 360–361.
– 2000h: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnská ulice čp. 154/III – Kolovratský palác. PSH 31, 361.
Čiháková – Tvrdík 2000: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské náměstí čp. 17/III. PSH 31, 362–364.
Čiháková – Zavřel 2000a: Praha 1-Malá Strana, Dražického náměstí čp. 62/III. PSH 31, 354–355.
– 2000b: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 266/III. PSH 31, 356–357.
– 2000c: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské náměstí. PSH 31, 361–362.

Čiháková, J. 1998a: Praha 1-Malá Strana, Josefská a Mostecká ulice. PSH 30, 258–259.
– 1998b: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 2/III. PSH 30, 261.
– 1998c: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 264/III. PSH 30, 262.
– 1998d: Praha 1-Malá Strana, Na Kampě čp. 497/III. PSH 30, 263.
– 1998e: Praha 1-Malá Strana, Sněmovní ulice. PSH 30, 264–265.
Čiháková – Havrda 1998: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 7/III. PSH 30, 262.
Čiháková – Zavřel 1998a: Praha 1-Malá Strana, Karmelitská ulice. PSH 30, 260.
– 1998b: Praha 1-Malá Strana, Letenská ulice. PSH 30, 260.
– 1998c: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí – Dolní. PSH 30, 261.
– 1998d: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí – Horní. PSH 30, 261.
– 1998e: Praha 1-Malá Strana, Sněmovní ulice čp. 1/III. PSH 30, 265.
– 1998f: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské náměstí čp. 17/III – Valdštejnský palác. PSH 30, 266.

Čiháková, J. 1995a: Praha 1-Nové Město, Palackého ul. čp. 722/II. PSH 28, 248.
– 1995b: Praha 1-Hradčany, Loretánská ul. c) Čp. 180/IV. PSH 28, 222.
– 1995c: Praha 1-Malá Strana, d) Čp. 258/III – Lichtenštejnský palác. PSH 28, 226–227.
– 1995d: Praha 1-Malá Strana, Karmelitská čp. 375/III. PSH 28, 224.
– 1995e: Praha 1-Malá Strana, Maltézské náměstí čp. 292/III. PSH 28, 227–228.
– 1995f: Praha 1-Malá Strana, Nerudova ulice c) čp. 233 + 220/III a Úvoz čp. 170/IV. PSH 28,229.
– 1995g: Praha 1-Malá Strana, Nosticova ul. čp. 465/III. PSH 28, 230.
– 1995h: Praha 1-Malá Strana, Tržiště a) Čp. 259/III – Hartigovský palác. PSH 28, 231–232.
– 1995ch: Praha 1-Staré Město a Josefov, Liliová ul. čp. 216/I. PSH 28, 238.
Čiháková – Havrda 1995a: Praha 1-Malá Strana, Josefská čp. 42/III. PSH 28, 223–224.
– 1995b: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 6/III. PSH 28, 225–226.
– 1995c: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 7/III. PSH 28, 226.
Čiháková – Zavřel 1995a: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí před čp. 265/III. PSH 28, 227.
– 1995b: Praha 1-Malá Strana, Jánský vršek čp. 328/III. PSH 28, 223.
– 1995c: Praha 1-Malá Strana, Malostranské nám. čp. 204/III a Nerudova čp. 209/III. PSH 28, 226.
– 1995d: Praha 1-Malá Strana, Prokopská ul. čp. 296/III. PSH 28, 230.
– 1995e: Praha 1-Malá Strana, Thunovská ul. čp. 181/III. PSH 28, 231.
– 1995f: Praha 1-Malá Strana, Tomášská ul. čp. 22/III. PSH 28, 231.
– 1995g: Praha 1-Malá Strana, Tržiště b) Čp. 263/III. PSH 28, 232.

Čiháková, J. 1993a: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí a). PSH 26, 198.
– 1993b: Praha 1-Malá Strana, Maltézské náměstí čp. 478/III. PSH 26, 200–201.
– 1993c: Praha 1-Malá Strana, Nerudova ul. čp. 214, Nové zámecké schody čp. 193/III. PSH 26, 201.
– 1993d: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské náměstí b). PSH 26, 202.
Čiháková – Lochmann 1993: Praha 1-Staré Město, Konviktská ulice čp. 1005/I. PSH 26, 205.
Čiháková – Zavřel 1993a: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí b). PSH 26, 198–200.
– 1993b: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské náměstí a). PSH 26, 202.

Čiháková, J. 1991a: Praha 1-Malá Strana, Malostranské náměstí. PSH 24, 196–197.
– 1991b: Praha 1-Malá Strana, Sněmovní ulice. PSH 24, 197.
– 1991c: Praha 1-Staré Město, Betlémské náměstí a). PSH 24, 198.
– 1991d: Praha 1-Staré město, Husova ulice. PSH 24, 199–200.
– 1991e: Praha 1-Staré Město, Konviktská ulice. PSH 24, 200–201.
Čiháková – Zavřel 1991: Praha 1-Malá Strana, Valdštejnské náměstí. PSH 24, 197.
Zavřel – Čiháková 1991a: Praha 1-Hradčany, Hradčanské náměstí b). PSH
– 1991b: Praha 1-Malá Strana, Letenská ulice. PSH 24, 196.

Čiháková, J. 1989a: Praha 1-Hradčany, Hradčanské náměstí. PSH 22, 171.
– 1989b: Praha 1-Malá Strana, Josefská ulice. PSH 22, 173–174.
– 1989c: Praha 1-Malá Strana, Sněmovní ulice. PSH 22, 175.

Čiháková, J. 1988a: Praha 1-Hradčany, Hradčanské náměstí a). PSH 21, 182.
– 1988b: Praha 1-Hradčany, Hradčanské náměstí b). PSH 21, 182–183.
– 1988c: Praha 1-Malá Strana, Vojanovy sady, U lužického semináře, Letenská ulice. PSH 21 ,186.

Čiháková, J. 1984a: Praha 1-Malá Strana, Harantova a Nebovidská ul. PSH 17, 141.
– 1984b: Praha 1-Malá Strana, Hellichova ul. PSH 17, 142.
– 1984c: Praha 1-Malá Strana, Josefská ul. PSH 17, 142–143.
– 1984d: Praha 1-Malá Strana, Maltézské nám. PSH 17, 143–144.
– 1984e: Praha 1-Malá Strana, Plaská ul. PSH 17, 171.
– 1984f: Praha 1-Malá Strana, Újezd. PSH 17, 172.
– 1984g: Praha 1-Staré Město, Konviktská ul. PSH 17, 148.
– 1984h: Praha 1-Staré Město, Malá Štupartská ul. PSH 17, 149–150.

Draganová – Hrdlička 1981: Praha 1-Staré Město, Konviktská ul. PSH 13, 162–163.


3. PRAMENY: NÁLEZOVÉ ZPRÁVY

Čiháková, J. 2012: Praha 1-Malá Strana, Thunovská čp. 192/III, nálezová zpráva o výzkumu NPÚ v hl. m. Praze č. 16/01. Uloženo: archiv NPÚ HMP čj. 311/72459/12.

Čiháková, J. 2011: Praha 1- Malá Strana, Josefská p.p.č. 1033 + Mostecká p.p.č. 1035, nálezová zpráva o výzkumu NPÚ v hl. m. Praze č. 26/96. Uloženo: archiv NPÚ HMP čj. 311/14926/11. 

Čiháková, J. 2010: Praha 1- Malá Strana, Mostecká p.p.č. 1035, nálezová zpráva o výzkumu NPÚ v hl. m. Praze č. 26/97. Uloženo: archiv NPÚ HMP čj. 311/11037/10.

Čiháková, J. 2010: Praha 1- Malá Strana, Všehrdova ulice, Karmelitská a Malostranské náměstí ppč. 993, nálezová zpráva o výzkumu č. 2009/18. Uloženo: archiv NPÚ HMP, č.j. 311/699/11.

Čiháková, J. 2009: Praha 1 – Malá Strana, Mostecká čp. 278/III, nálezová zpráva o výzkumu 15/04 NPÚ Praha. Uloženo: archiv ARÚ AVČR Praha čj. 101/09.

Čiháková, J. – Zavřel, J. 2007: Praha 1 – Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 263/III, nálezová zpráva o výzkumu 9/92 NPÚ Praha. Uloženo archiv ARÚ AVČR Praha čj. 12049/07.

 Čiháková, J. 2007: Praha 1 – Malá Strana, Josefská p.p.č. 1032 u domu Tomášská čp. 27/III, nálezová zpráva o výzkumu 26/92 NPÚ Praha. Uloženo: archiv ARÚ AVČR Praha čj. 12341/07

Zavřel, J. – Čiháková, J. 2007: Praha 1 – Malá Strana, Hellichova p.p.č. 357+363+352/2, nálezová zpráva o výzkumu 11/99 NPÚ Praha. Uloženo archiv ARÚ AVČR Praha čj. 12342/07

Čiháková, J. 2007: Praha 1 – Malá Strana, Josefská čp. 626/III, nálezová zpráva o výzkumu 33/99 NPÚ Praha. Uloženo: archiv ARÚ AVČR Praha čj. 12343/07

Čiháková, J. 2007: Praha 1 – Malá Strana, Malostranské náměstí p.p.č. 993 před čp. 265/III, nálezová zpráva o výzkumu 30/93 NPÚ Praha. Uloženo archiv ARÚ AVČR Praha čj. 1475/07

Čiháková, J. 2006: Praha 1 - Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 271/III, nálezová zpráva o výzkumu 6/01 NPÚ Praha. Uloženo archiv ARÚ AVČR Praha čj. 10881/06

Čiháková, J. – Tryml, M. 2006: Praha 1 - Malá Strana, Malostranské náměstí p.p.č. 993 před čp. 258/III, nálezová zpráva o výzkumu 9/91 NPÚ Praha. Uloženo archiv ARÚ AVČR Praha čj. 10882/06

Čiháková, J. 2006: Praha 1 - Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 204/III, nálezová zpráva o výzkumu 7/93 NPÚ Praha. Uloženo archiv ARÚ AVČR Praha čj. 11085/06

Hrdlička, L. – Čiháková, J. 2006: Praha 1 - Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 37/III, nálezová zpráva o výzkumu NPÚ Praha (př. č. IC) z roku 1979 a Archeologického ústavu. Uloženo archiv ARÚ AVČR Praha čj. 1475/07

Čiháková, J. 2004: Praha 1 - Malá Strana, Josefská čp. 28/III, nálezová zpráva o výzkumu 21/86 NPÚ Praha. Uloženo archiv ARÚ AVČR Praha čj. 5444/05

Čiháková, J. 2003: Praha 1 - Malá Strana, Sněmovní čp. 164/III, zpráva o výsledcích zjišťovacího archeologického výzkumu 10/03 NPÚ Prah3a. Uloženo archiv NPÚ Praha.

Čiháková, J. 2003: Praha 1 - Malá Strana, Sněmovní p.p.č. 1009, nálezová zpráva o výzkumu 11/96 PÚPP. Uloženo archiv ARÚ AVČR Praha čj. 7990/03

Čiháková, J. 2003: Praha 1 - Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 258/III, nálezová zpráva o výzkumu 32/99 NPÚ Praha. Uloženo archiv ARÚ AVČR Praha čj. 9288/03

Čiháková, J. 2003: Praha 1 - Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 2/III, nálezová zpráva o výzkumu 28/00 NPÚ Praha. Uloženo archiv ARÚ AVČR Praha čj. 9441/03

Čiháková, J. – Havrda, J. 2002: Praha 1 - Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 6/III, nálezová zpráva o výzkumu 14/94 PÚPP. Uloženo NZ archiv ARÚ AVČR Praha čj. 7884/02

Čiháková, J. – Havrda, J. 2002: Praha 1 - Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 7/III, nálezová zpráva o výzkumu 15/94 PÚPP. Uloženo archiv NZ ArÚ AVČR Praha čj. 7885/02

Čiháková, J. – Havrda, J. 2002: Praha 1 - Malá Strana, Tomášská čp. 518/III, nálezová zpráva o výzkumu 32/94 PÚPP. Uloženo archiv NZ ArÚ AVČR Praha čj. 8760/02

Čiháková, J. 2001: Praha 1 - Malá Strana, Valdštejnská čp. 154/III (Kolovratský palác) + Valdštejnské náměstí čp. 17/III - sonda X, nálezová zpráva o výzkumu v severovýchodním předhradbí 4/99 + 17/97 (sonda X) PÚPP. Uloženo archiv NZ ARÚ AV Praha čj. 5279/01

Čiháková, J. 2001: Praha 1 - Malá Strana, Thunovská čp. 192/III, zpráva o výsledcích zjišťovacího archeologického výzkumu 16/01 SPÚ Praha. Uloženo archiv NPÚ Praha.

Čiháková, J. 2000: Praha 1 - Malá Strana, Valdštejnské náměstí ppč. 1012, nálezová zpráva o výzkumu 45/99 PÚPP. Uloženo NZ archiv ARÚ AVČR Praha čj. 5775/00

Čiháková, J. 2000: Praha 1 - Malá Strana, Valdštejnské náměstí čp. 17/III, nálezová zpráva o výzkumu 23/99 PÚPP. Uloženo NZ archiv ARÚ AVČR Praha čj. 10084/00

Čiháková, J. - Zavřel, J 1999: Praha 1 - Malá Strana, Dražického náměstí čp. 62/III, nálezová zpráva o výzkumu 16/98 PÚPP, Uloženo NZ archiv ARÚ AVČR Praha čj. 2615/99

Čiháková, J. - Zavřel, J.1998: Praha-1 Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 266/III, nálezová zpráva o výzkumu 22/97 PÚPP, NZ ARÚ AVČR čj. 4296/98

Čiháková, J. - Zavřel, J 1998: Praha 1 - Malá Strana, Valdštejnské náměstí ppč. 1012, nálezová zpráva o výzkumu 21/97 PÚPP, NZ ARÚ AVČR čj. 2800/98

Čiháková, J. 1997: Praha 1 - Malá Strana, Malostranské náměstí čp. 2/III, nálezová zpráva o výzkumu  30/96 PÚPP, NZ ARÚ AVČR čj. 274/97

Čiháková, J. - Zavřel, J. 1997: Praha 1 - Malá Strana, Sněmovní čp. 1/III, nálezová zpráva o výzkumu 16/95+96 PÚPP, NZ ARÚ AVČR čj. 6736/97

Čiháková, J.- Havrda, J. 1996: Zpráva o výsledcích archeologického výzkumu PÚPP č. 15/94 Praha 1 -Malostranské náměstí čp. 7/III. Archiv KDM Praha.

Čiháková, J. - Havrda, J. 1996: Investorská zpráva.  Archeologický výzkum PÚPP č. 14/94 Praha 1 -Malostranské náměstí čp. 6/III. Archiv KDM

Čiháková, J. 1996: Praha 1 – Malá Strana, Nosticova čp. 465/III, nálezová zpráva o výzkumu 29/92 PÚPP,  NZ AU AVČR čj.5587/96

Čiháková, J. 1996: Praha 1 – Malá Strana, Tržiště čp. 259/III, nálezová zpráva o výzkumu 12/93 PÚPP, NZ ARÚ AVČR čj.6053/96

Čiháková, J. 1996: Praha 1 - Malá Strana,Malostranské náměstí čp. 264/III, nálezová zpráva   o výzkumu 10/96 PÚPP, NZ ARÚ AVČR čj.5205/96

Čiháková, J.- Zavřel, J. 1995: Praha 1 - Malá Strana,Janský vršek čp. 328/III, nálezová zpráva o výzkumu 10/93 PÚPP, NZ archiv ARÚ AVČR čj. 5587/95

Čiháková, J. 1995: Praha 1 - Malá Strana,Karmelitská čp. 375/III, nálezová zpráva o výzkumu 11/93 PÚPP, NZ archiv ARÚ AVČR čj. 5615/95

Čiháková, J. 1994: Praha 1 - Malá Strana,Malostranské náměstí čp. 35/III, nálezová zpráva o výzkumu 3/89 PÚPP, NZ archiv ARÚ AVČR čj. 400/94

Čiháková, J. 1994: Praha 1 - Staré Město,Liliová čp. 216/I, nálezová zpráva o výzkumu 17/92 PÚPP, NZ archiv ARÚ AVČR čj. 470/95

Čiháková, J. 1994: Praha 1 - Malá Strana,Prokopská čp. 296/III, nálezová zpráva o výzkumu 26/93 PÚPP, NZ archiv ARÚ AVČR čj. 5070/94

Čiháková, J. 1993: Praha 1 - Malá Strana,Maltézské náměstí čp. 478/III, nálezová zpráva o výzkumu 9/90 PÚPP, NZ archiv ARÚ AVČR čj. 4044/93

Čiháková, J. 1987: Praha 1 - Hradčany, Hradčanské náměstí čp. 184/IV, nálezová zpráva o výzkumu  21/83 PÚPP, NZ archiv ARÚ AVČR čj. 2110/88

Čiháková, J. bez data: Praha 1 - Hradčany, Hradčanské náměstí čp. 185/IV, nálezová zpráva o výzkumu 3/85 PÚPP, NZ archiv ARÚ AVČR čj. 2102/88

Čiháková, J. 1983: Praha 1 - Malá Strana, Karmelitská - Harantova (ppč. 1050), Nebovidská - Hellichova (ppč.1056), nálezová zpráva o výzkumu CXVI PÚPP (přír.č.MMP 18/83). Uloženo archiv NZ ARÚ AV Praha čj. 759/83

Draganová, J. 1980: Praha 5 - Malá Strana, Plaská čp. 612/III, nálezová zpráva o výzkumu CIII PÚPP. Uloženo archiv NZ NPU Praha (2 strany textu, 3 plány)

Draganová, J. 1980: Praha 1 - Malá Strana, Karmelitská čp. 388+459/III, nálezová zpráva o výzkumu CIV PÚPP. Uloženo archiv NZ ARÚ AV Praha čj. 297/81

Draganová, J. 1980: Praha 1 - Malá Strana, Újezd ppč. 1053, nálezová zpráva o výzkumu CXIII PÚPP. Uloženo archiv NZ ARÚ AV Praha čj. 296/81


_________________________________________