Autor: Jan Havrda - Anna Žďárská
Publikováno dne: 25. 02. 2014

Klementinum - archeologický výzkum kapitulní síně dominikánského kláštera

Od listopadu 2013 do ledna 2014 proběhla další etapa výzkumu Klementina. Prozkoumána byla plocha liniového výkopu pro kabelovod v délce 21 m, jenž byl situován podél severní obvodové zdi kostela sv. Klimenta, v prostoru hlavního nádvoří bývalé jezuitské koleje. Ve středověku se právě zde nacházelo východní křídlo dominikánského kláštera, který byl postaven krátce po roce 1227. Při barokní výstavbě nebyly středověké konstrukce do jezuitské novostavby začleněny a předpokládalo se, že byly z větší části odstraněny. Nové světlo na existenci pozůstatků starší architektury v areálu Klementina vnesl až archeologický výzkum.

                        Ve střední části výkopu se podařilo v hloubce 0,5 m pod současným povrchem hlavního nádvoří, nedaleko od hlavního vchodu do knihovny, zachytit pozůstatky lineární zděné konstrukce severojižní orientace. Jedná se o relikt východní obvodové zdi kapitulní síně, která byla součástí východního křídla kvadratury kláštera dominikánů. V předešlé etapě výzkumu bylo v prostoru Studentského nádvoří a v přilehlých suterénech objeveno severní křídlo kláštera, v kterém se nalézal refektář konventu. Oba nálezy spolu souvisí a je velmi pravděpodobné, že východní  i severní křídlo kláštera bylo postaveno v rámci jedné stavební etapy. Spodní partie zdiv náleží k počáteční, pozdně románské fázi výstavby kláštera nejspíše ve 30. letech 13. století, a je pro ni charakteristické použití kvádříkového zdiva. Svrchní partie exteriérového líce dochované zdi byla narušena ohněm. Hypoteticky by se mohlo jednat o doklad vypálení kláštera během husitských bouří v roce 1420. Ve dvou bodových sondách se podařilo ověřit úroveň středověké podlahy. Svrchní horizont konstrukce objevené na hlavním nádvoří nese stopy mladších zásahů, které souvisí s úpravami objektu v průběhu 2. poloviny 16. století pro potřeby nově příchozího řádu – jezuitů. V raném novověku byla též zvýšena úroveň podlahy. Středověká podlaha byla překryta jeden metr mocnou navážkou a na ní byla položena nová interiérová cihlová dlažba. Kromě keramických dlaždic se v ní uplatnily i rozměrné obdélné kamenné desky, velmi pravděpodobně druhotně použité náhrobky. Jezuité přestavěné východní křídlo kvadratury s někdejší kapitulní síní středověkého dominikánského konventu přejmenovali na  „Canisium“ a užívali ho do jeho demolice v roce 1711.

Východně od kapitulní síně se podařilo zachytit dvojici opěrných pilířů náležejících k polygonálnímu závěru kaple kapitulní síně. Tato kaple byla patrně beze zbytku zničena při stavbě barokního kostela sv. Klimenta. Konstrukci pilířů tvořilo jádro z lomové opuky, které bylo obezděno cihlami. V základové partii byly použity větší nepravidelné opukové kameny. Patrně v důsledku nedostatečného založení museli být pilíře dodatečně prodlouženy. Severně od kaple byla odhalena mladší přístavba. Jako stavební materiál v ní byly využity i gotické architektonické články. Objekt byl přístupný od severu, nalezena byla část portálové niky se schodištěm. Severně od pilířů byl nalezen odlišně orientovaný úsek středověkého základového zdiva, který náležel patrně k nějaké starší neznámé stavbě.

Z památkového hlediska se jedná o mimořádně významný nález, který upřesňuje původní rozlohu areálu středověkého kláštera dominikánů zachyceného v rámci předchozích etap výzkumu v roce 2012-2013. Z tohoto důvodu bylo se zástupci Národní knihovny ČR dohodnuto odborné ošetření a zachování odhalených historických konstrukcí v plné míře. Plánovaný kabelovod využije trasu starší kanalizace a středověké konstrukce nebudou narušeny. Archeologický výzkum zde bude pokračovat i v průběhu roku 2014. Plánována je realizace liniových výkopů ve východní části Hlavního nádvoří a v prostoru suterénů pod jižním křídlem Klementina.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.