Autor: Anežka Hřebíčková, Veronika Staňková, Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 05. 11. 2020

Laboratoř konzervování keramiky a skla

Konzervátorské pracoviště odboru archeologie se nalézá v sídle územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Praze (Na Perštýně 356/12, Praha 1 - Staré Město). Jeho součást tvoří dislokované pracoviště v Praze 8 (Bohnická 1/36, Bohnice). Na pracovišti jsou ošetřovány nálezy z výzkumů vedených archeology NPÚ ú. o. p. v Praze. V případě volné kapacity a na základě dohody zde byly konzervovány nálezy i z jiných pracovišť. V rámci spolupráce institucí se zde pravidelně konají seminární praxe studentů katedry Ústavu skla a keramiky VŠCHT v Praze.

Archeologická laboratoř je personálně obsazená 2 konzervátorkami a spadá do oddělení péče o archeologické nálezy. Konzervátorské pracoviště pracuje metodami preventivní a nejběžněji sanační konzervace, v oprávněných případech přistupuje k restaurování. Prováděné zásahy jsou plně v souladu s Dokumentem o profesi konzervátora – restaurátora (AMG. Dokument o profesi konzervátora-restaurátora AMG ČR [online]. Praha: AMG, 2020. [cit.2020-10-13]. Dostupný z WWW:< https://www.cz-museums.cz/web/amg/zakladni-dokumenty-amg/dokument-o-profesi-konzervatora-restauratora>).

Celkovou rekonstrukcí v letech 2015-2016 doznala laboratoř odboru archeologie NPÚ v Praze výrazných a pozitivních změn. Díky novému prostorovému řešení, kdy byl zřízen a oddělen tzv. „špinavý“ provoz (příjem a prvotní očištění nálezů z terénních výzkumů), došlo k vytvoření nové a rozšířené části konzervátorského zázemí. Jeho vybavení tvoři mimo jiné odsávací digestoř, výrobní zařízení na demineralizovanou vodu, ultrazvuková čistička, fotografické lůžko a chemická skříň pro bezpečné uložení chemikálií.

Do budoucna plánujeme dále rozšiřovat stávající vybavení (tiskárna drobných znaků, laserový profilovač nálezů, tavný nůž, mikroskop aj.), které nám umožní efektivnější a specializovanější zpracování nálezů. Investice do moderního vybavení umožní zvýšit kvalitu i kapacitu konzervačních a dokumentačních úkonů u archeologických nálezů z keramiky a skla, které odborně provádí naši i externí vyškolení pracovníci.

Nejhodnotnější a nejpoutavější předměty, které byly konzervovány a restaurovány v naších laboratořích, tvoří součást mnoha muzejních expozic a výstav. V neposlední míře jsou četným zdrojem popularizačních nebo publikačních výstupů prezentovaných také na oborových konferencích a pracovních setkáních.

Nedílnou součástí restaurátorských prací je dokumentace jejich postupů a výsledků v podobě vypracovaných konzervátorských zpráv nebo evidenčních karet základního ošetření nálezů.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.