Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 18. 10. 2013

Národní – Mikulandská - poslední zjištění pro období středověku

Záchranný archeologický výzkum na ploše tří parcel u křižovatky Národní třídy a Mikulandské ulice byl zahájen v polovině července a jeho ukončení je plánováno na prosinec tohoto roku. V současné době jsou prozkoumány přibližně dvě třetiny sledované plochy. 

Místo výzkumu se nachází v jádru pražské sídlištní aglomerace, a to na rozhraní Starého a Nového Města pražského. V předlokačním období se toto území nacházelo v těsné blízkosti významné komunikace. Ta tvořila severojižní spojnici mezi tehdy nejhustěji obydlenými částmi Pražské kotliny (Hradčany, Pražským hradem a Malou Stranou na levém břehu Vltavy s oblastí Starého Města a Vyšehradem na pravém břehu).

Svou plochou okolo 1700 m2 jde o jeden z větších archeologických výzkumů v této oblasti, což oproti menším akcím umožňuje komplexnější pohled na minulost daného místa. Jedná se o lokalitu, kde je možné sledovat kontinuální sled dějinného vývoje města v rané fázi jeho existence v návaznosti na výstavbu hradebního systému v první polovině 13. století.  

Zdejší středověkou krajinu lze charakterizovat jako členitější. Z oblasti Karlova náměstí a horní části Václavského náměstí tudy protékaly vodoteče směrem k Vltavě. Dnes jejich průběh nenaznačuje žádný výraznější terénní prvek. Z archivních plánů a zápisů ale víme, že se v minulosti v nejbližším okolí různé strouhy a potůčky vyskytovaly. V rámci dnešní topografie Nového Města tuto skutečnost naznačuje název několik desítek metrů vzdálené ulice Na Struze. Poblíž stával také kostel sv. Petra na Struze. Uvažuje se také o další vodoteči, která protékala přibližně v trase dnešní Národní třídy. Byly zde jistě menší úvozy a terénní prolákliny.

Nejnovější poznatky, které přináší právě probíhající výzkum, ukazují na četné zpracovatelské a řemeslné aktivity z doby raného středověku, při kterých bylo zapotřebí větší množství výhní a pecí.  Může se například jednat o zpracování kovů, či přípravu stravy. Prozatím bylo během výzkumu odhaleno několik desítek zařízení tohoto charakteru. Obdobné objekty byly naposledy zaznamenány v areálu Klementina nebo v oblasti ulice Na Slupi. Okruh hmotné kultury je zastoupen vysokým počtem zlomků keramických nádob a několika desítkami mincí, včetně denárů Soběslava I. z první třetiny 12. století. V neposlední řadě zde máme doklady trvalého osídlení v podobě minimálně šesti polozahloubených domů, při jejichž výstavbě bylo použito dřevo. Doplňují je také rozměrné nadzemní dřevěné stavby, po nichž se dochovaly negativy rámových a sloupových konstrukcí. Nejstarší část historického nadloží je teprve zkoumána, a tak zcela jistě můžeme očekávat další nálezy. Jejich interpretace bude úkolem celkového zpracování výzkumu, které proběhne po ukončení terénních prací.

Významným předělem v jejich životě byla pro zdejší obyvatele výstavba staroměstských hradeb s několik metrů širokým opevňovacím pásem v první polovině 13. století. Aktivity, které zde byly provozovány, ať už jde o řemeslnou, obytnou nebo jinou činnost, musely být v nejbližším okolí nově vznikajícího obranného systému přerušeny. Pro osady, jejichž poloha byla v konfliktu s opevněním, to znamenalo ztrátu části území, někdy značného. V případě Újezdu sv. Martina, jehož centrální část můžeme situovat na křižovatku Národní třídy a Spálené ulice šlo o plochu cca 2 ha.

Mezi dominujícími řemesly, jež byla ve sledované oblasti provozována, jsou v písemných pramenech doloženy především zpracování kůže a kostí. Zdejší nemovitosti, kterých bylo oproti dnešku více, po založení Nového Města v polovině 14. století vlastnili mimo jiné kloboučníci, kožešníci, ševci, hřebenář, kostkař. Blíže k Vltavě, v místě Národního divadla, stála cihelna. Na jih a jihozápad od místa výzkumu, v oblasti kolem kostela sv. Michala a sv. Vojtěcha v Opatovicích, se soustředili jircháři. To vše mělo souvislost s blízkostí zdroje vody, který v dostačující míře zajišťovala Vltava a zmíněné menší toky. Jednalo se o provozy pro okolí náročné a někdy i nebezpečné.

Mladší, středověké a novověké situace odhalené právě realizovaným výzkumem budeme na těchto stránkách prezentovat v nejbližší době.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.