Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 27. 05. 2019

Nové objevy v Clam-Gallasově paláci

V rámci rekonstrukce Clam-Gallasova paláce na Starém Městě pražském proběhl menší záchranný archeologický výzkum NPÚ Praha. Plocha sondáže byla zvolena s ohledem na potřeby stavební činnosti v místě bývalé zahrádky paláce za kašnou Terezka při dnešním Mariánském náměstí. Jedná se o jeden z nejzajímavějších prostorů na Starém Městě pražském, kdy přibližně v místech dnešní kašny a  jižní části náměstí se nacházel kostel Panny Marie Na louži, který měl možná již románskou fázi a který stál na tomto místě až do jeho zrušení spolu s hřbitovem kolem něj v rámci josefínských reforem.

Doklady zrušeného hřbitova kolem kostela se nám podařilo zdokumentovat archeologickým výzkumem v sondě. Jednalo se o rozměrově nespecifikovanou hrobovou jámu z 18. století, ve které se pohřbívalo etážovým systémem - nebožtíci byli ve vrstvách naskládáni na sebe. Konečný počet odhalených jedinců se zastavil na čísle 19. Z menší části byli zemřelí vybaveni milodary (např. medailonky, růženec s křížkem, apod.).

Přímo pod hrobovou jámou se nacházela část zahloubené stavby (suterénu?), kdy díky její výplni, která obsahovala velké množství propáleného materiálu, jsme ji byli schopni identifikovat a prohlásit za zničenou požárem. Samotnou zahloubenou stavbu datujeme do 12. – 1. třetiny 13. století.

Nejstarší odhalený stratigrafický celek, který byl zdokumentován přímo pod zahloubenou stavbou, byl hrob, předběžně datovaný do 10./11. století.

Veškeré odhalené situace byly zdokumentovány a nyní již probíhá jejich zpracování spolu s nálezovým fondem. Další objevy v rámci rekonstrukčních prací na paláci jsou očekávány.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.