Autor: Jan Havrda, Anna Žďárská, Miroslav Kovář
Publikováno dne: 08. 10. 2014

Objev neznámé kvádříkové stavby v areálu nejstaršího českého dominikánského kláštera

Na Hlavním nádvoří staroměstského Klementina proběhl na přelomu léta a podzimu roku 2014 plošný předstihový archeologický výzkum v trase nově budovaného kabelovodu. Sonda hluboká 2,2 m až 3,2 m byla situována podél severní obvodové zdi barokního kostela sv. Klimenta a domu čp. 190 (bývalé jezuitské tiskárny). Nejvýznamnějším nálezem této etapy je objev pozůstatků rozsáhlé středověké stavby nalézající se východně od středověkého dominikánského konventu, jehož pozůstatky byly objeveny při výzkumu v roce 2013.

V rámci archeologického výzkumu byla odkryta jižní stěna stavby dlouhá 10 m a široká 1,6 m a nalezeny byly též navazující západní a východní úseky obvodových zdí objektu. Zdivo bylo vyzděno románskou technikou, pro niž je charakteristické použití opukových kvádříků. Dochováno bylo 5 řádků nadzemního zdiva, přičemž jeho koruna se nalézala místy jen 0,5 m pod současným povrchem dvora. V hloubce 1,6 m pod dnešním povrchem bylo rozpoznáno rozhraní základového a nadzemního zdiva. Na základě srovnání s nálezy částí budov středověkého dominikánského kláštera učiněnými v roce 2013 na Studentském nádvoří a v západní části Hlavního nádvoří Klementina a po vyhodnocení dostupných historických plánů, lze považovat nově zjištěné konstrukce za součást středověkého klášterního areálu, který se nalézal v jižní části dnešního Klementina. Pravděpodobně se jedná o pozůstatky jeho nejstarší stavební etapy, kterou je možno klást do 30tých let 13. století. Další relikty kláštera dominikánů se nalézají pod zástavbou barokní koleje Klementina. Objevená budova byla využívána v 17. století jezuity a zbourána byla až na počátku 18. století, patrně okolo roku 1711.

Nález pozůstatků středověkého objektu je v kolizi se současně realizovaným projektem stavby kabelovodu. Vzhledem k mimořádné památkové hodnotě objevených konstrukcí bylo po dohodě s Národní knihovnou ČR rozhodnuto o zachování odhalených zdiv, která svým charakterem náleží ke skupině nejhodnotnějších středověkých stavebních konstrukcí dochovaných v rámci Pražské památkové rezervace. Tyto nálezy mají rovněž výjimečné postavení v kontextu nejstarší dominikánské klášterní architektury.

Akce navazuje na předchozí etapy odkryvů realizované v rámci tzv. II etapy revitalizace Klementina, které byly zahájeny na podzim r. 2012.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.