Autor:
Publikováno dne: 16. 02. 2007

Odbor archeologie

Popis činností : ODBOR ARCHEOLOGIE NPÚ ÚOP P

1.2.0.0 – odbor archeologie, náplň činnosti vedoucího:

 1. Řízení činnosti odboru a kontrola prováděné práce a výstupů v jednotlivých částí odboru;
 2. Metodické usměrňování systému památkové péče a koordinace naplňování jeho hlavních funkcí;
 3. Tvorba koncepcí subsystémů památkové péče – např. ochrany, uchovávání nebo zprostředkovávání kulturních hodnot, především v otázce archeologického fondu a archeologických lokalit na území hl. m. Prahy, zejména pak Pražské památkové rezervace, lokality UNESCO;
 4. Komplexní vyhodnocování výsledků základních a speciálních průzkumů památkového fondu a zpracovávání komplexních, velmi náročných odborných vyjádření zejména k obnově a využívání národních kulturních památek a památek zapsaných do Seznamu světového dědictví UNESCO;
 5. Řízení činnosti Pražské archeologické komise;
 6. Řízení a provádění všech forem nejnáročnějších archeologických výzkumů ústavu;
 7. Zpracování a vyhodnocování dokumentace a poznatků získaných archeologickými výzkumy;
 8. Publikování výsledků práce pro odborné účely a jejich prezentace na odborných fórech doma i v zahraničí;
 9. Popularizace a osvěta archeologického tématu formou přednášek pro veřejnost a příspěvků do časopisů a publikací;

 

1.2.1.0 – oddělení péče o archeologické dědictví:

 1. Zajišťování tvorby komplexní koncepce ochrany archeologického fondu a archeologických lokalit na území hl. m. Prahy, zejména pak Pražské památkové rezervace;
 2. Vyřizování agendy spojené s územími s archeologickými nálezy ve smyslu zákona 20/1987 Sb.;
 3. Zpracování odborných podkladů pro výkonné orgány státní správy, samosprávy a odborné organizace státní památkové péče ve věci archeologického dědictví;
 4. Zpracování podkladů pro podání návrhů na prohlášení archeologických lokalit a území za památku, řešení koncepcí jejich ochrany, rehabilitace a prezentace;
 5. Provádění pravidelného terénní monitoring zapsaných archeologických památek;
 6. Podávání vlastních podnětů k zahájení správního řízení podle části páté zákona č. 20/1987 Sb.;
 7. Zajišťování účasti na stavebních řízeních a dalších odborných jednáních svolaných státními nebo městskými orgány, odbornými institucemi nebo vlastníky objektů týkajících se památkové péče a ochrany archeologických památek a nálezů;
 8. Provádění odborných konzultací k zamýšleným stavebním změnám, udržovacím pracím nebo úpravám, spojených se zemními pracemi na územích s archeologickými nálezy;
 9. Zajišťování pozice tajemníka Pražské archeologické komise, poradního orgánu ředitele NPÚ ÚOP Praha;
 10. Zajišťování metodického a provozního vedení všech forem archeologických výzkumů
 11. Zpracování a vyhodnocování dokumentace a poznatků získaných archeologickými výzkumy;
 12. Tvorba odborných zpráv k výzkumům a nálezům archeologické povahy;
 13. Archivní správa získaných dat, dokumentace a tiskových výstupů k archeologickému dědictví, včetně vedení jejich tématické evidence;
 14. Publikování výsledků práce pro odborné účely a jejich prezentace na odborných fórech;
 15. Plnění povinností řešitele programu vědy a výzkumu (VaV);
 16. Popularizace a osvěta archeologického tématu formou přednášek pro veřejnost a příspěvků do časopisů a publikací;

 

1.2.2.0 – oddělení archeologických výzkumů:

 1. Zajišťování metodického a provozního vedení všech forem archeologických výzkumů;
 2. Zajišťovaní technického zázemí prováděných archeologických výzkumů a operativní stavebních průzkumů v rámci činnosti odboru a to včetně komunikace a koordinace subdodavatelských aktivit na výzkumech odboru;
 3. Zajišťování a zadávání specializovaných expertíz a posudků;
 4. Koordinování ochrany, záchrany a prezentace archeologických nalezišť vysoké historické hodnoty;
 5. Provádění odborných konzultací k zamýšleným stavebním změnám, udržovacím pracím nebo úpravám, spojených se zemními pracemi na územích s archeologickými nálezy;
 6. Zajišťování projednávání a distribuce finančních prostředků z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů poskytovaných MK ČR;
 7. Zpracování a vyhodnocování dokumentace a poznatků získaných archeologickými výzkumy;
 8. Tvorba odborných zpráv k výzkumům a nálezům archeologické povahy;
 9. Publikování výsledků práce pro odborné účely a jejich prezentace na odborných fórech;
 10. Popularizace a osvěta archeologického tématu formou přednášek pro veřejnost a příspěvků do časopisů a publikací;

 

1.2.3.0 - oddělení péče o archeologické nálezy:

 1. Zajišťování metodického a provozního vedení všech forem archeologických výzkumů s přihlédnutím k archeologickým nálezům;
 2. Zajišťování metodického a provozního vedení všech forem péče o archeologické nálezy movité povahy;
 3. Zajišťování koordinace specializovaných konzervátorských a restaurátorských zásahů na nálezech;
 4. Provádění specializované dokumentace archeologických nálezů pro účely odborných výstupů;
 5. Zjišťování základního stavu dochování archeologických nálezů;
 6. Provádění konzervátorských zásahů a opatření na archeologických nálezech za účelem jejich ošetření a zachování, včetně vyhotovování základních konzervátorských zpráv;
 7. Provádění základních průzkumů nálezů a restaurátorských prácí, včetně zpracování dílčích restaurátorských zpráv;
 8. Zajišťování odborné uložení archeologických nálezů v objektech depozitářů;
 9. Provozní správa depozitářů s archeologickými nálezy;
 10. Archivní správa dokumentace nálezů a jejich databázových evidencí, včetně depozitárních evidencí; 
 11. Zajišťování transferu nálezů mezi výzkumy, specializovanými archeologickými laboratořemi a depozitáři;
 12. Tvorba odborných zpráv k výzkumům a nálezům archeologické povahy;
 13. Publikování výsledků práce pro odborné účely a jejich prezentace na odborných fórech;
 14. Popularizace a osvěta archeologického tématu formou přednášek pro veřejnost a příspěvků do časopisů a publikací;

 

Organizační struktura NPÚ ÚOP P:

 

Vývoj názvu naší instituce:

2016 - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (NPÚ ÚOP P)

2003 - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze (NPÚ ÚOP HMP)

2001 - Státní památkový ústav v hl. m. Praze (SPÚ HMP)

1991 - Pražský ústav památkové péče (PÚPP)

1989 - Pražský ústav státní památkové péče a ochrany přírody (PÚSPPOP)

1963 - Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (PSSPPOP)

 

1960 - Středisko státní památkové péče a ochrany přírody hl. m. Prahy (SSPPOP)

 

Kontakty:

Jméno Funkce Místnost E-mail Telefon: 234653/...
Ústředna       111
Recepce   0.01   100
Podatelna   0.02   360
Podliska Jaroslav PhDr.,Ph.D.- vedoucí oddělení vedoucí odboru 4.18 podliska.jaroslavnpu.cz 132
Alblová Daniela konzervátorka 014 alblova.danielanpu.cz 301
Cymbalak Tomasz Mgr.

vedoucí oddělení péče o archeologické nálezy

4.24 cymbalak.tomasznpu.cz 310
Čiháková Jarmila PhDr. vedoucí oddělení péče o archeologické dědictví 4.32 cihakova.jarmilanpu.cz 314
Dragoun Zdeněk PhDr. archeolog 4.23 dragoun.zdeneknpu.cz 309
Fiškandlová Ivana laboratorní pracovník 1.29 fiskandlova.ivananpu.cz 304
Flek František Bc. archeolog 4.06 flek.frantiseknpu.cz 305
Gut Vladimír Mgr., ½ úvazek dokumentátor 4.22 gut.vladimirnpu.cz 312
Havrda Jan Mgr. vedoucí oddělení archeologických výzkumů 4.27 havrda.jannpu.cz 308
Křepelová Johana laboratorní pracovník 1.29 krepelova.johananpu.cz 304
Kovář Miroslav Mgr.,Ph.D., ½ úvazek archeolog 4.22 kovar.miroslavnpu.cz 312
Lochmann Zdeněk PhDr. archeolog 4.19 lochmann.zdeneknpu.cz 307
Müller Martin dokumentátor 4.31 muller.martinnpu.cz 313
Podlisková Jana laboratorní pracovník 0.21 podliskova.jananpu.cz 302
Růžička Michal dokumentátor 4.07 ruzicka.michalnpu.cz 306
Semerád Matouš Ing. arch. archeolog 4.28 semerad.matousnpu.cz 146
Smutka Libor dokumentátor 4.31 smutka.libornpu.cz 313
Staňková Veronika Mgr. archeolog 4.26 stankova.veronikanpu.cz 311
Stierankova Jana, ½ úvazek laboratorní pracovník 1.28 stierankova.jana@npu.cz 303
Svatošová Sylvie laboratorní pracovník 1.28 svatosova.sylvienpu.cz 303
Šebera Milan kopáč   sebera.milannpu.cz  
Tryml Michal PhDr. archeolog 4.27 tryml.michalnpu.cz 136
Vachuda Jiří dokumentátor 4.33 vachuda.jirinpu.cz 315
Žďárská Anna Mgr. archeolog 4.07 zdarska.annanpu.cz 305