Autor:
Publikováno dne: 16. 02. 2007

Odbor archeologie

Popis činností : ODBOR ARCHEOLOGIE NPÚ ÚOP P

1.2.0.0 – odbor archeologie, náplň činnosti vedoucího:

 1. Řízení činnosti odboru a kontrola prováděné práce a výstupů v jednotlivých částí odboru;
 2. Metodické usměrňování systému památkové péče a koordinace naplňování jeho hlavních funkcí;
 3. Tvorba koncepcí subsystémů památkové péče – např. ochrany, uchovávání nebo zprostředkovávání kulturních hodnot, především v otázce archeologického fondu a archeologických lokalit na území hl. m. Prahy, zejména pak Pražské památkové rezervace, lokality UNESCO;
 4. Komplexní vyhodnocování výsledků základních a speciálních průzkumů památkového fondu a zpracovávání komplexních, velmi náročných odborných vyjádření zejména k obnově a využívání národních kulturních památek a památek zapsaných do Seznamu světového dědictví UNESCO;
 5. Řízení činnosti Pražské archeologické komise;
 6. Řízení a provádění všech forem nejnáročnějších archeologických výzkumů ústavu;
 7. Zpracování a vyhodnocování dokumentace a poznatků získaných archeologickými výzkumy;
 8. Publikování výsledků práce pro odborné účely a jejich prezentace na odborných fórech doma i v zahraničí;
 9. Popularizace a osvěta archeologického tématu formou přednášek pro veřejnost a příspěvků do časopisů a publikací;

 

1.2.1.0 – oddělení péče o archeologické dědictví:

 1. Zajišťování tvorby komplexní koncepce ochrany archeologického fondu a archeologických lokalit na území hl. m. Prahy, zejména pak Pražské památkové rezervace;
 2. Vyřizování agendy spojené s územími s archeologickými nálezy ve smyslu zákona 20/1987 Sb.;
 3. Zpracování odborných podkladů pro výkonné orgány státní správy, samosprávy a odborné organizace státní památkové péče ve věci archeologického dědictví;
 4. Zpracování podkladů pro podání návrhů na prohlášení archeologických lokalit a území za památku, řešení koncepcí jejich ochrany, rehabilitace a prezentace;
 5. Provádění pravidelného terénní monitoring zapsaných archeologických památek;
 6. Podávání vlastních podnětů k zahájení správního řízení podle části páté zákona č. 20/1987 Sb.;
 7. Zajišťování účasti na stavebních řízeních a dalších odborných jednáních svolaných státními nebo městskými orgány, odbornými institucemi nebo vlastníky objektů týkajících se památkové péče a ochrany archeologických památek a nálezů;
 8. Provádění odborných konzultací k zamýšleným stavebním změnám, udržovacím pracím nebo úpravám, spojených se zemními pracemi na územích s archeologickými nálezy;
 9. Zajišťování pozice tajemníka Pražské archeologické komise, poradního orgánu ředitele NPÚ ÚOP Praha;
 10. Zajišťování metodického a provozního vedení všech forem archeologických výzkumů
 11. Zpracování a vyhodnocování dokumentace a poznatků získaných archeologickými výzkumy;
 12. Tvorba odborných zpráv k výzkumům a nálezům archeologické povahy;
 13. Archivní správa získaných dat, dokumentace a tiskových výstupů k archeologickému dědictví, včetně vedení jejich tématické evidence;
 14. Publikování výsledků práce pro odborné účely a jejich prezentace na odborných fórech;
 15. Plnění povinností řešitele programu vědy a výzkumu (VaV);
 16. Popularizace a osvěta archeologického tématu formou přednášek pro veřejnost a příspěvků do časopisů a publikací;

 

1.2.2.0 – oddělení archeologických výzkumů:

 1. Zajišťování metodického a provozního vedení všech forem archeologických výzkumů;
 2. Zajišťovaní technického zázemí prováděných archeologických výzkumů a operativní stavebních průzkumů v rámci činnosti odboru a to včetně komunikace a koordinace subdodavatelských aktivit na výzkumech odboru;
 3. Zajišťování a zadávání specializovaných expertíz a posudků;
 4. Koordinování ochrany, záchrany a prezentace archeologických nalezišť vysoké historické hodnoty;
 5. Provádění odborných konzultací k zamýšleným stavebním změnám, udržovacím pracím nebo úpravám, spojených se zemními pracemi na územích s archeologickými nálezy;
 6. Zajišťování projednávání a distribuce finančních prostředků z Programu podpory záchranných archeologických výzkumů poskytovaných MK ČR;
 7. Zpracování a vyhodnocování dokumentace a poznatků získaných archeologickými výzkumy;
 8. Tvorba odborných zpráv k výzkumům a nálezům archeologické povahy;
 9. Publikování výsledků práce pro odborné účely a jejich prezentace na odborných fórech;
 10. Popularizace a osvěta archeologického tématu formou přednášek pro veřejnost a příspěvků do časopisů a publikací;

 

1.2.3.0 - oddělení péče o archeologické nálezy:

 1. Zajišťování metodického a provozního vedení všech forem archeologických výzkumů s přihlédnutím k archeologickým nálezům;
 2. Zajišťování metodického a provozního vedení všech forem péče o archeologické nálezy movité povahy;
 3. Zajišťování koordinace specializovaných konzervátorských a restaurátorských zásahů na nálezech;
 4. Provádění specializované dokumentace archeologických nálezů pro účely odborných výstupů;
 5. Zjišťování základního stavu dochování archeologických nálezů;
 6. Provádění konzervátorských zásahů a opatření na archeologických nálezech za účelem jejich ošetření a zachování, včetně vyhotovování základních konzervátorských zpráv;
 7. Provádění základních průzkumů nálezů a restaurátorských prácí, včetně zpracování dílčích restaurátorských zpráv;
 8. Zajišťování odborné uložení archeologických nálezů v objektech depozitářů;
 9. Provozní správa depozitářů s archeologickými nálezy;
 10. Archivní správa dokumentace nálezů a jejich databázových evidencí, včetně depozitárních evidencí; 
 11. Zajišťování transferu nálezů mezi výzkumy, specializovanými archeologickými laboratořemi a depozitáři;
 12. Tvorba odborných zpráv k výzkumům a nálezům archeologické povahy;
 13. Publikování výsledků práce pro odborné účely a jejich prezentace na odborných fórech;
 14. Popularizace a osvěta archeologického tématu formou přednášek pro veřejnost a příspěvků do časopisů a publikací;

 

Organizační struktura NPÚ ÚOP P:

 

Historie názvu naší instituce:

2016 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Praze (NPÚ ÚOP PR)

2003 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze (NPÚ ÚOP HMP)

2001 Státní památkový ústav v hl. m. Praze (SPÚ HMP)

Zřizovatel: Ministerstvo kultury České republiky


1991 Pražský ústav památkové péče (PÚPP)

1989 Pražský ústav státní památkové péče a ochrany přírody (PÚSPPOP)

1963 Pražské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (PSSPPOP) 

1960 Středisko státní památkové péče a ochrany přírody hl. m. Prahy (SSPPOP)

Zřizovatel: hl. m. Praha