Autor: Kristýna Peroutková Matějková
Publikováno dne: 12. 04. 2012

Ohlédnutí za konferencí Forum archaeologiae post-mediaevalis 2012

Letošní konference pořádaná tradičně obecně prospěšnou společností Archaia Praha se zaměřila na zkoumání hmotné kultury novověku a na možnosti, jaké nám poskytuje pro rozpoznání sociálního statutu jejích uživatelů. Převážná většina příspěvků se pak zabývala archeologickými nálezy spojovanými s vyššími společenskými vrstvami.

Tyto vrstvy jsou v množství archeology získaného materiálu lépe rozpoznatelné a tím pádem také uchopitelné. Akcentován byl např. jejich potenciál rozlišit, v jakém případě se jedná o zboží luxusní a výjimečné, a kdy se setkáváme s předměty, které mohly být běžnou součástí domácností. Přestože účast a zájem byly v tomto roce nebývalé a jednotlivé přednáškové bloky příspěvky doslova nabité, referátům prospěl vymezený interval 15 minut, který dodával průběhu konference na svižnosti.

Výrazná účast zahraničních badatelů (Rakousko, Německo, Velká Británie, Litva, Rakousko, Polsko, Slovensko) se projevila hned v prvním dopoledním bloku, který lze hodnotit obsahově i kvalitativně velmi kladně. Příspěvky v anglickém jazyce pak prolínaly celou konferencí a pokaždé byly domácím posluchačstvem sledovány s velkou pozorností, neboť poskytovaly vítané srovnání badatelské úrovně. Čeští přispěvatelé v několika tematických oblastech prokázali, že postmedievální archeologie je již zcela etablovanou součástí oboru. Některé z referátů byly nicméně poněkud přetížené daty, což vyniklo zvláště v kontrastu s úderným počátkem konference. Celkově však lze říci, že si (i díky skvěle provedenému sborníku, který je pravidelným a vítaným výstupem každého z bienálních setkání) FAM drží vysoký standard a zároveň vyslovit naději, že tomu tak bude i nadále.