Autor: Jarmila Čiháková
Publikováno dne: 04. 02. 2016

Opět vyšla Staletá Praha

Za rok 2015 se podařilo v rámci ročníku XXXI vydat opět dvě čísla Staleté Prahy, z technických důvodů s malým časovým odstupem. Tématem rozsáhlého příspěvku v prvním čísle je geometrie v architektuře – tentokrát románských rotund. Analyzuje 28 rotund postavených od přelomu 9./10. století do století 12. v Praze, Čechách, Moravě i sousedních zemích. Objev, že půdorysy kostelů této jednoduché, prosté kruhové formy nejsou náhodnou kombinací libovolně zvolených kružnic, nýbrž všechny rozměry i poměry jsou pečlivě a nápaditě předem projektované, je novum obohacené i o zjištění, že pro vytyčování musel už v té době sloužit hmatatelný vytyčovací plán.

Práce v tehdejších měrných jednotkách dnes dovolila zpětně rekonstruovat logiku i stavbu raně středověkých projektů. Každý z nich je jedinečný, s originálním geometrickým řešením. Pojednány jsou i některé technologické momenty někdejší stavební praxe, jako například centrální zdvihadlo či románská zeď bez litého jádra. Další příspěvek ke středověkým reáliím se týká staroměstského orloje, konkrétně dřevěných plastik v jeho rozích. Autor v nich spatřuje alegorie Ctností a Neřestí a sleduje jejich opravy a úpravy v čase.

Ve druhém čísle jsou zásadní z pohledu dějin a vývoje Prahy příspěvky k poznání raného středověku Hradčan a starší fáze kostela Panny Marie a jeho okolí. Oba infikují čtenáře myšlenkou, že počátky Pražského hradu leží jinde, než byly po 90 let archeologického výzkumu Hradu hledány. Úvodní článek o dutých oděvních nákončích – dodnes používaných ukončeních tkaniček, tkanic, šňůr a stuh – interpretuje některé drobné kovové předměty pozdního středověku a raného novověku dosud v evidenci zařazované do kategorie „neinterpretovatelné“. Dlouhodobý výzkum Klementina přinesl i informace o původní středověké zástavbě, k níž náležel také laický kostel sv. Klimenta. Je pravděpodobné, že nyní publikovaný úsek románského zdiva může být jeho součástí a navést badatele k místu jeho možné lokalizace. Z mladšího období pozdní gotiky pochází soubor kamenických značek na budově Prašné brány. Byť mu byla již dříve věnována značná pozornost, v kombinaci s novými technologiemi zdaleka není vyčerpán. V rubrice Bibliografická služba jsou tentokrát publikovány rejstříky – autorský, místní a tematický – pragensií publikovaných v klíčovém periodiku středověké archeologie, v Archaeologia historica I–XX, a to v prvních dvou desetiletích 1976–1995. Následující dvě desetiletí, ročníky XXI–XL, budou následovat. Speciální pozornost je v čísle věnována 50tiletému výročí trvání Archeologického odboru NPU. V samostatném celku jsou publikovány některé z příspěvků, které zazněly na konferenci v Městské knihovně dne 4. června 2015.

Bližší informace k jednotlivým číslům i příspěvkům viz www.staletapraha.cz


2015/1 - obsah


2015/2 - obsah

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.