Publikováno dne: 06. 09. 2010

Hradiště V Bažantnici - výšinné opevněné sídliště

(Č. rejstříku 41260/ 1-1989)

Raně středověké hradiště na ploché pískovcové ostrožně v bývalé zámecké oboře jihovýchodně od Vinoře. Hradiště tvoří dva prostory obehnané valy a oddělené příkopem.
Větší areál nazývaný „Velké hradiště“ zaujímá severní trojúhelníkovou část ostrožny, je chráněn na východní a západní straně strmými svahy a po celém obvodu je opevněn valem
dosahujícím místy výšky až 3 m. Malé hradiště je též opevněno a má tvar obdélníku.
Nálezy keramiky datují hradiště jako slovanské, z 10. až 11. stol. n.l.
Nálezy z pozdější doby jsou patrně svědectvím o tvrzi „Hradiště“ uváděné v písemných pramenech v 16. a 17.stol.
 

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Publikováno dne: 06. 09. 2010

Dubeček - výšinné sídliště

(Č. rejstříku 41270/ 1-1996)

Výšinné sídliště se nalézá na skalnatém návrší u osady Dubeček, část obce Dubeč, na pravém břehu Říčanského potoka. Návrší a archeologická památka je narušena starými lomy na severní a západní straně. Nálezy dokládají první osídlení v pozdní době kamenné kolem 3. tisíciletí př.n.l. Keramika má znaky řivnáčské kultury známé také z pražských výšinných sídlišť Butovice nebo Zámka. Sídliště pravděpodobně nebylo opevněné. Další rozmach osídlení prožívá sídliště v období pozdní únětické kultury ve starší době bronzové kolem 1550 př.n.l.
Zalesněné návrší je známé také pod názvem V Rohožníku. Nejlépe je přístupné z centra Dubečku ulicí Ke starému lomu.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Publikováno dne: 06. 09. 2010

Hradiště V Obůrkách - výšinné opevněné sídliště

(Č. rejstříku 41461/ 1-2117)

Výrazná vyvýšenina na severovýchod od jádra obce tvořená pískovci překrytými sprašovou návějí byla osídlována už od mladší doby kamenné.
Kamenné a kostěné nástroje i ozdobné předměty dokládají sídliště z pozdního období kultury s keramikou vypíchanou.
Vrcholné období osídlení bylo na konci starší doby bronzové. Výšinné sídliště kultury věteřovské.
Archeologický výzkum odhalil příkop o šířce 2,5 a hloubce 1,5m, který odděloval ostrožnu od předpolí. Dále byly nalezeny základy kůlové chaty a drobné plastiky zvířat.
Již od 19. století se postupně z obou stran ostrožny intenzivně těžil kámen a písek, takže z původní opevněné plochy dnes zbývá jen malá část.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Publikováno dne: 06. 09. 2010

Dívčí hrady - výšinné sídliště a zaniklý hrádek

(Č. rejstříku, 40390/ 1-1416)

Hradiště a tvrziště na výrazné ostrožně ohraničené strmými svahy. Výrazný geomorfologický útvar na levém břehu Vltavy, který se podílel na vývoji a struktuře osídlení pražské kotliny.
Existence pravěkého hradiště nebyla zatím prokázána. Středověký hrádek Děvín leží na západním konci táhlého vrcholu nad Hlubočepy. Byl založen v polovině 14. stol. a ještě
v průběhu 14. stol. zanikl. Dispozice hradu byla dvojdílná. Vnější opevnění mělo téměř čtvercový půdorys, v jeho severozápadním rohu leželo rovněž čtverhranné jádro s malým nádvořím a zřejmě čtverhrannou obytnou věží. Dnes se zachovala stavba pouze ve formě terénních reliéfních náznaků.
Na rozsáhlé návrší Dívčích hradů je možné vystoupat z Radlic (stanice metra), nebo uličkami
ze Zlíchova, nebo z Hlubočep, ze začátku Prokopského údolí.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Publikováno dne: 06. 09. 2010

Hradiště Šárka - výšinné opevněné sídliště

(Č. rejstříku 40554/ 1-1530)

Archeologická památka je součástí rozsáhlého přírodního komplexu Divoká Šárka a Šárecké údolí. Hradiště je významnou a důležitou památkou Prahy i celých Čech.
Lokalita je tvořena dvěma výraznými skalními polohami po obou stranách soutěsky Džbán. Menší Šestákova skála na jižní straně a na severní mohutnější Kozákova skála na kterou navazuje na severovýchodě plocha Vanšova. Obě polohy byly osídleny již v mladší době kamenné a osídlení pokračuje i v pozdějších obdobích. Druhý vrchol přichází v období řivnáčské kultury pozdní doby kamenné. Ve slovanském období zde bylo vybudováno raně středověké hradiště, jehož akropolí byla Kozákova skála převyšující okolní terén o 20 – 30 m. Pásy opevnění, dodnes v terénu patrnými v podobě valů, byla k akropoli připojena dvě rozsáhlá předhradí na sv. straně. Plocha celkem asi 25 ha. Poloha je za tří stran obklopena hluboce zaříznutým údolím Šáreckého potoka. Systematický archeologický průzkum nebyl nikdy prováděn. Spíše náhodné nálezy kultury unětické, knovízské, bylanské. Několik menších výzkumů v 50. a 60. letech 20. stol.
Další část šáreckého areálu tvoří Šestákova skála.
Mohutný skalní útvar na jihozápadní straně hluboce zaříznuté soutěsky Šáreckého potoka.
Je impozantním protějškem rozsáhlejší Kozákovy skály. Významné je osídlení obou lokalit v mladší době kamenné v období kultury lineární keramiky. Osídlení v menším rozsahu je doloženo i v následujících obdobích. Druhý vrchol osídlení přichází ve středním neolitu v kultuře řivnáčské. Opevnění sídlišť je pouze předpokládané. V době raně středověké
již není lokalita součástí slovanského hradiště na protější straně soutěsky. Zájem archeologů již od 19. století přilákal zároveň sběrače kostí pro ruzyňský cukrovar. To vedlo k řadě nálezů,
ale na druhé straně k poničení archeologických situací.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Publikováno dne: 06. 09. 2010

Tvrz Václava IV. – Práče - tvrziště

(Č. rejstříku 40780/ 1-1679)

Základy tvrze se nacházejí na dně Hamerského rybníku v místě dnešních ostrůvků. Při záchranném archeologickém výzkumu v 60. letech 20. stol. byly odkryty základy a zdi dvou středověkých objektů. Jednalo se asi o čtvrtinu původního rozsahu stavby. Archeologické nálezy pocházely z první poloviny 15. stol., kdy stavba patrně zanikla. Stavba je připisována Václavu IV. a je považována za jednu ze záběhlických tvrzí, která byla zničena husity v roce 1421.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.

Publikováno dne: 03. 09. 2010

Bohnice – hradiště Zámka

(Č. rejstříku 54973/ 1-1628)

Lokalita leží nad pravým břehem Vltavy na výrazné trojúhelníkové ostrožně ohraničené ze tří stran strmými svahy. Na severní straně je hluboce zaříznuté údolí Drahanského potoka, stráň nad Vltavou je značně narušena lomem. Na východě uzavírá plochu asi 30 m široká šíje.
Místo osídleno od pozdní doby kamenné. Sídliště především kultury řivnáčské bylo obehnáno palisádou zapuštěnou do skalního podloží. Osídlení ve starší době bronzové dokládají nálezy kultury věteřovské a z pozdní doby bronzové - kultury únětické. Osídlení je doloženo i nálezy z doby železné (halštatské), a keramikou kultury bylanské.
Asi na konci 8. stol. n.l. zde bylo vybudováno slovanské jednodílné hradiště. Zaniklo zřejmě násilně na konci 9. století. Opevnění tvořila hradba ze dřeva hlíny a kamenů. Pozůstatky valů jsou dnes patrné na severní straně, příčný val na úzké šíji je značně pozměněn zemědělskou činností. Nové geofyzikální měření východního předpolí prokázalo podstatně větší rozsah hradiště. Celková rozloha zapsané památky je cca 6,5 ha.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.