Autor: Jan Havrda, Anna Žďárská
Publikováno dne: 31. 10. 2013

Pod pražským Klementinem bylo objeveno raně středověké pohřebiště

V současné době probíhá zpracování dílčích výsledků archeologického výzkumu Klementina. Další terénní etapa výzkumu, který provádějí archeologové z pražského pracoviště Národního památkového ústavu, skončila v letních měsících.

V prostoru Studentského nádvoří byly odkryty pozůstatky významného středověkého kláštera dominikánů z 2. čtvrtiny 13. století. Jedná se o jižní a část západního obvodového zdiva severního křídla kláštera. Spodní partie zdiv náleží k počáteční, pozdně románské fázi výstavby, pro niž je charakteristické použití opukového kvádříkového zdiva.

Časově následuje etapa gotické přestavby areálu, kdy vzniká rozlehlá prostora s kamennými lavicemi po obvodu stěn. Podlaha zde byla tvořena na koso vyskládanými opukovými deskami. Objevenou budovu lze interpretovat jako refektář – klášterní jídelnu. Právě v tomto období patrně dochází k největšímu rozmachu konventu, kde žilo dle písemných pramenů téměř 150 řeholníků. Součástí areálu byl též rozlehlý vrcholně a pozdně středověký hřbitov. V rámci této etapy výzkumu se podařilo zachytit 27 hrobů.

Pozůstatky konventu si v polovině 16. století vybrali za místo svého působení jezuité, kteří zde v letech 1576 až 1577 vystavěli vlastní školní budovu. Odkryty byly čtyři ze šesti učeben a to učebna fyziky, logiky, rétoriky a poetiky. Archeologický výzkum prokázal, že tato prvotní jezuitská zástavba využila podstatně zdiva středověkého kláštera.

Velkým překvapením byl pro archeology nález raně středověkého pohřebiště z 2. poloviny 9. až 1. poloviny 10. století. Na nevelké ploše bylo odkryto celkem 6 kostrových hrobů orientovaných ve směru severovýchod-jihozápad. Z jejich polohy lze usuzovat, že původní rozloha hřbitova byla větší, nicméně došlo k jeho narušení mladšími stavebními zásahy. Ve výbavě zemřelých se objevil nevelký nůž, keramická nádoba i šperky jako jsou náušnice a záušnice.

V listopadu 2013 se archeologický výzkum přesune do prostoru Hlavního nádvoří, kde bude v rámci pokračování 2. etapy revitalizace Klementina realizován liniový výkop pro kabelovod.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.