Autor:
Publikováno dne: 12. 02. 2007

Povinnosti stavebníka

Charakteristika území
Všechna katastrální území hl. m. Prahy jsou „územím s archeologickými nálezy“ ve smyslu § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

V souladu s ustanovením § 22 citovaného zákona „…jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.“
Stavebník má právo zvolit si dle svého uvážení, která z územně příslušných oprávněných organizací archeologický výzkum provede. Provádění archeologických výzkumů přitom nepodléhá zákonu č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Podmínky, za jakých bude archeologický výzkum proveden (tedy zejména rozsah, způsob provedení, doba trvání a náklady), jsou specifikovány v rámci dohody, kterou oprávněná organizace uzavírá se stavebníkem (resp. vlastníkem, správcem či uživatelem příslušné nemovitosti). V případě, že k dohodě nedojde, rozhodne krajský úřad o povinnostech stavebníka (resp. vlastníka, správce či uživatele nemovitosti) strpět provedení archeologických výzkumů a o podmínkách, za nichž archeologické výzkumy mohou být provedeny (viz též § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).

Koordinaci provádění archeologických výzkumů zajišťuje v Praze Pražská archeologická komise.
Podrobnější informace o podmínkách archeologických výzkumů v Praze lze obdržet u tajemníka Pražské archeologické komise PhDr. Zdeňka Lochmanna na adrese:
Národní památkový ústav v Praze
Odbor archeologie
Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1
tel./fax: 234 653 307
e-mail: lochmann.zdenek@npu.cz