Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 27. 03. 2013

Pracovní setkání archeologů NPÚ v Kroměříži

Ve dnech 21. a 22. března 2013 se uskutečnilo v Kroměříži výjezdní zasedání archeologů NPÚ. Zúčastnilo se ho takřka čtyřicet archeologů z celkem patnácti pracovišť památkového ústavu. Předmětem bylo praktické řešení odborných úkolů shrnutých pod obecné téma „Archeologie v NPÚ“.

Tyto pravidelně se konající akce se již staly zažitou tradicí. Jsme rádi, že na první pracovní setkání archeologů NPÚ, které iniciovalo a zorganizovalo pražské pracoviště v roce 2010 v Želivě, navázaly výjezdní zasedání i v dalších letech. V roce 2011 v Hradci nad Moravicí u Opavy a v roce 2012 v Grabštejně u Liberce.

Úvodního bloku přednášek se ujal M. Tomášek, který přítomné informoval o přístupu k čerpání „fondu“ „Kompenzace za omezení vlastnického práva a nepředvídatelné události“ (dříve Program podpory záchranných archeologických výzkumů MK ČR). Tyto prostředky jsou nyní součástí rozpočtu NPÚ. M. Zezula přednesl příspěvek o podobě a struktuře Nálezové zprávy, po němž následovala živá diskuse. K dalším tématům patřila otázka nakládání s nálezy z archeologických výzkumů NPÚ (Archeologická sbírka NPÚ-způsoby evidence; depozitáře pracovišť s tradicí terénní aktivity). M. Tomášek dále přítomné zpravil o vládou ČR schváleném věcném záměru památkového zákona. Dalším tématem byl stav informačních systémů NPÚ: Integrovaný informační systém památkové péče – IISPP (Z. Syrová) a SAS+ADČ  (J. Ambrožová). J. Podliska přednesl informace o programu vědy a výzkumu v roce 2012 s výhledy na rok 2013. Druhý den jednání byl zahájen generální ředitelkou NPÚ Naděždou Goryczkovou, která účastníky informovala o současném dění v NPÚ i o tématech týkajících se archeologie v rámci naší instituce. Pro nás je důležité, že jednoznačně vyjádřila podporu archeologii a péči o archeologické dědictví. V závěrečném bloku byli účastníci seznámeni s metodou LIDAR a jejím využitím pro dokumentaci archeologických památek v krajině.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.