Autor:
Publikováno dne: 27. 05. 2014

Publikace: Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí

Vyšla publikace autorů Jana Havrdy a Michala Trymla, která se pokouší zpřístupnit hlavní výsledky archeologických a stavebně historických  bádání  na území  jižní  části Malé Strany.  Jejich kombinací s několika málo písemnými prameny a přírodovědnými expertizami  byl učiněn pokus o vylíčení příběhu zaniklé středověké osady na úpatí Petřína.

Práce představuje ucelený pohled na dějiny někdejší neagrární středověké osady Nebovidy v zázemí Pražské hradu. Je založena na vyhodnocení jak četných archeologických nálezů, tak i pramenů písemných. Práce vychází z výsledků výzkumů pražského pracoviště NPÚ, realizovaných během posledních 35ti letech v jižní části Malé Strany, které zásadně změnily pohled na vývoj středověkého osídlení pražského podhradí. K významným objevům učiněným v daném mikroregionu patří nálezy raně středověkého opevnění, odkrytí neznámých románských a gotických staveb, dokumentace středověkých pohřebišť, komunikací, sídlištních situací i výrobních objektů dokládajících výrobu a zpracování železa i barevných kovů.

Druhou část  knihy tvoří příspěvky specialistů, věnované historii kostela sv. Vavřince (J. Varhaník), jeho nástěnným malbám (Z. Všetečková), antropologickému rozboru kosterního materiálu ze zkoumaného pohřebiště (P. Kubálek), flóře  a vegetaci Nebovid (P.Kočár a R. Kočárová) i nálezům neželezné metalurgie (Jan Zavřel). Třetí část publikace tvoří katalog provedených archeologických výzkumů rozdělených do 27 výzkumných akcí se sumarizací nejdůležitějších výsledků. Nejstarší z výzkumů byl realizován v roce 1969,  poslední proběhl v roce 2013.  Součástí knihy je kvalitní obrazový doprovod čítající více než pět set obrázků a přes dvě desítky tabulek. Výsledné pojetí ocení jak zainteresovaní specialisté, tak širší okruh zájemců o historii Prahy.

Publikace vyšla v řadě monografií Archeologické prameny k dějinám Prahy, kterou vydává NPÚ ÚOP Praha.Vznikla v rámci výzkumného cíle Odborné knihy, financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

Knihu je možné zakoupit u vydavateleza 298 Kč,Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním  městě Praze, Na Perštýně 12, Praha 1 (prodej:  holasova.andrea@npu.cz)

 

OBSAH

I. ČÁST Nebovidy

Úvod

Výpověď písemných pramenů

Přírodní prostředí a zdroje nerostných surovin

Nejstarší osídlení

Raně středověké opevnění podhradí

Románská architektura

Gotické kláštery

Hřbitovní areály

Komunikace

Řemeslná výroba

Osada Nebovidy

Diskuse a závěr

Exkurs. Archeologické kulturní dědictví

 

II . ČÁST studie

Kostel sv. Vavřince. Přehled dosavadních průzkumů stavby, Jiří Varhaník

Středověké nástěnné malby v kostele sv. Vavřince pod Petřínem na Malé Straně v Praze, Zuzana Všetečková

Pohřebiště u kostela sv. Vavřince v Nebovidech. Základní antropologické zpracování, Pavel Kubálek

Flóra a vegetace Nebovid, Petr Kočár – Romana Kočárová

Stopy neželezné metalurgie, Jan Zavřel

 

III. ČÁST — katalog archeologických výzkumů

A         Hellichova ulice ppč. 1054, výstavba odvodňovacího potrubí, výzkum 1969

B         Hellichova ulice ppč. 1054, rekonstrukce středotlakého plynovodu, výzkum 1977

C         Karmelitská ulice a Nebovidská ulice, výkopy pro inženýrské sítě, výzkum 1979

D         Hellichova ulice čp. 459, kanalizační šachta, výzkum 1979

E          ulice Újezd čp. 450, teplovod na nádvoří Tyršova domu, výzkum 1983–85

F          Hellichova ulice čp. 553, rekonstrukce kostela sv. Vavřince, výzkumy 1967–68, 1984, 1985

G         Nosticova ulice čp. 634, rekonstrukce objektu, výzkum

H         ulice Újezd před čp. 450, přeměna el. napětí, výzkum

I           Újezd čp. 450, rekonstrukce tělocvičny Tyršova domu, výzkum

J          Karmelitská ulice čp. 528 a Újezd čp. 389, výkopy pro inženýrské sítě, výzkum

K         Nosticova ulice, výkop pro inženýrské sítě, výzkum 1992

L          Nosticova ulice čp. 463, rekonstrukce domu, výzkum. 1996

M         Hellichova ulice čp. 632, novostavba domu, výzkum 1999

N         Maltézské náměstí čp. 471, rekonstrukce Nostického paláce, výzkum 1998

O         Pelclova ulice čp. 460, rekonstrukce domu, výzkum 2000

P          Karmelitská ulice čp. 528, výstavba teplovodu, výzkum 1999–

Q         Karmelitská ulice čp. 529, rekonstrukce domu, výzkumy 1985 a 2000

R         ulice Újezd, rekonstrukce tramvajové tratě a inženýrských sítí, výzkum 2001

S          Karmelitská ulice a ulice Újezd, rekonstrukce tramvajové tratě a inženýrských sítí, výzkum 2002

T          Karmelitská ulice čp. 388, rekonstrukce objektu, výzkum 2002

U         ulice Újezd u čp. 450, zjišťovací sonda na nádvoří Tyršova domu, výzkum

V         Karmelitská ulice čp. 378, rekonstrukce domu na hotel Mandarin, výzkum 2003–2005

W        Nebovidská čp. 459, rekonstrukce objektu na hotel Mandarin, výzkum 2003–2004

X         Hellichova ulice, rekonstrukce dešťové kanalizace, výzkum 2008

Y         Hellichova ulice, výkop pro hydroizolaci domu čp. 300, výzkum 2008

Z          Všehrdova ulice před čp. 430 a Karmelitská ulice před čp. 528, kanalizační šachty, výzkum 2009

Ž          Hellichova ulice čp. 464, rekonstrukce domu, výzkum 2011

 

IV. ČÁST

Prameny a nepublikované práce

Literatura

 

SUMMARY

part I - NEBOVIDY

Nebovidy. Mediaeval settlement around Prague Castle

part II - PAPERS

The church of St. Lawrence, Jiří Varhaník

Mediaeval wall paintings in the church of St. Lawrence, Zuzana Všetečková

Burial Ground at the church of St. Lawrence. Preliminary results of antropological research,

Pavel Kubálek

Traces of recovered metalurgical objects, Jan Zavřel The flora and vegetation of Nebovidy, Petr Kočár – Romana Kočárová

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.