Autor: Anna Žďárská – Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 07. 05. 2014

Setkání archeologů NPÚ v Třeboni

Ve dnech 24. a 25. 4. 2014 proběhlo již páté výjezdní zasedání archeologů působících v rámci jednotlivých územních pracovišť Národního památkového ústavu. V uplynulých letech se toto již tradiční setkání uskutečnilo v Želivi, Hradci nad Moravicí, Grabštejně a naposledy v Kroměříži. Letos se akce konala pod záštitou kolegů z ÚOP v Českých Budějovicích na zámku v Třeboni.

Hlavním cílem zasedání byla snaha projednat aktuální otázky archeologie v NPÚ a zajistit společnou koordinaci pro rok 2014. V rámci úvodního bloku přednášek vystoupil M. Tomášek se zprávou o plnění úkolů třetího roku trvání Koncepce rozvoje oboru archeologie v NPÚ na léta 2011-2016.  NásledněJ. Podliska přednesl příspěvek o výsledcích práce a podobě výstupů programu Vědy a výzkumu za rok minulý s výhledem do budoucnosti.

Odpolední část zasedání zahájilo vystoupení generální ředitelky NPÚ N. Goryczkové, která promluvila o dění v NPÚ v uplynulém období, podobě aktuálního rozpočtu naší instituce a jejím budoucím směřování. V různém byla diskutována problematika centrální evidence sbírek či otázka integrace některých prvků informačních systémů (SAS ČR + ADČ).

Tématem následujícího dne jednání se stala tvorba geografických informačních systémů (tzv. GIS) zaměřených na archeologii památkových objektů a území. Tvorbu archeologických atlasů a aplikace na jejich přípravu na příkladu města Olomouce přiblížili P. Šlézar (ÚOP Olomouc) a J. Jindáček (Smartgis), práce na integrovaném informačním systému archeologických pramenů Prahy (projekt NAKI) prezentovali I. Boháčová z Archeologického ústavu AV ČR v Praze, v.v.i. a J. Podliska z našeho ÚOP.

Společná akce archeologů NPÚ opět potvrdila význam a smysl uvedeného oborového setkání, kde vedle výměny informací, zkušeností a navazování pracovních kontaktů probíhala čilá diskuse nejen nad tématy z oblasti archeologie.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.