Autor:
Publikováno dne: 17. 03. 2010

Staletá Praha 25/1


 • Jarmila ČIHÁKOVÁ, Opevnění Malé Strany od 9. do 13. století.
  Rekapitulace znalostí o raně a vrcholně středověkém opevnění jádra dnešní Malé Strany v Praze, s podrobnou charakteristikou a datováním jednotlivých opevňovacích systémů od 9. do 13. století. Studie aktualizuje některé závěry ze starší specializované práce autorky na toto téma (2001) a zapojuje výpověď archeologických pramenů k posunu poznání historického vývoje zdejšího prostoru do širších souvislostí.
 • Tomasz CYMBALAK – Jaroslav PODLISKA, Nové objevy raně středověkých komunikací na Malé Straně v Praze (příspěvek k poznání komunikační sítě podhradí Pražského hradu).
  Analýza mohutného, funkčně strukturovaného sídlištní souvrství, archeologicky zkoumaného u JZ rohu Malostranského náměstí, dovolila charakterizovat obzvláště výjimečné relikty dřevěných cest, místy dochované v několika úrovních nad sebou, z doby sklonku 9. do závěru 11. století. V té době se soustředění cest nacházelo ve strategické poloze před opevněním raně středověkého města, v místech potenciálního vstupu, patrně brány do opevněného centra podhradí.
 • Jan HAVRDA – Michal TRYML, Středověké dlažby na Starém Městě pražském
  Příspěvek archeologie k poznání historických komunikací.
  Příspěvek prezentuje soubor významných raně středověkých komunikací z doby od 10. do počátku 13. století zkoumaných záchrannými archeologickými výzkumy v prostoru nejstaršího osídlení Starého Města pražského. Podrobnou charakteristiku objektů a interpretaci stratigrafií v Kaprově ulici, Platnéřské ulici a v Klementinu doplňuje výběrová plánová dokumentace a letmé srovnání s jinými částmi pražského historického jádra.

 • Materiálie
 • Jan Jakub OUTRATA, Rekonstrukce nádraží ve Vršovicích. Příspěvek k dějinám a obnově železniční architektury v Praze.
 • Zdeněk DRAGOUN, Nově odhalený sklep v domě čp. 604/I na Staroměstském náměstí v Praze
  Stavebně historická analýza dnešního podzemního podlaží objektu Týnské školy na pražském Staroměstském náměstí prokázala místnosti raně gotického stáří vybudované ve 2 stavebních fázích. Jejich charakteristika, umístění vzhledem k veřejnému prostranství a situace vstupů rozšířily poznání raně gotické profánní architektury v centrálním prostoru Starého Města pražského.
 • __________________________________________________________

  Bibliografická služba

  Staletá Praha I–XXIV (1965–2003)
  — rejstřík autorský
  — rejstřík místní a tematický

  Aktuality
 • Konference Praha archeologická – město UNESCO
 • Vzpomínka na ak. mal Věru Frömlovou
 • In memoriam Marie Šírové