Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 23. 04. 2015

Valeč 2015 – setkání archeologů NPÚ

Tradiční dubnové setkání archeologů Národního památkového ústavu se letos uskutečnilo v západočeské Valči. Ve dnech 16. až 17. 4. 2015 proběhlo v zámeckém areálu již šesté výjezdní zasedání archeologů, kterého se zúčastnilo na tři desítky kolegů z většiny památkových územních pracovišť NPÚ

Na programu jednání bylo množství příspěvků. Jako první vystoupil Filip Prekop, který seznámil zúčastněné s místní archeologickou problematikou a s širokým záběrem své odborné činnosti na území Karlovarského kraje, v kterém působí pouze několik málo archeologických pracovišť. Martin Tomášek informoval o plnění úkolů třetího roku trvání Koncepce rozvoje oboru archeologie v NPÚ na léta 2011-2016. Jaroslav Podliska přednesl příspěvek o vývoji a směřování programu vědy a výzkumu v uplynulém roce. Diskuze byla vedena hlavně nad problematikou uznávání map s odborným obsahem, jako jednoho z výstupů, protože z jejich uznávání či neuznávání nejsou zřejmá kritéria, dle kterých posuzovatelé tyto mapy hodnotili.

Druhé vystoupení náměstka pro památkovou péči Martina Tomáška se týkalo vývoje ústavu v uplynulém období a jeho budoucího směřování. Následně bylo projednáváno použití prostředků určených na "Program podpory archeologických výzkumů v NPÚ" pro rok 2015 (Pavla Popelářová). Zdůrazněno bylo, že se jedná o prostředky NPÚ a primárně jsou určeny pro potřeby archeologické činnosti prováděné na jednotlivých územních odborných pracovištích. Stejně jako v minulých letech opět došlo ke snížení výsledné částky. Bylo konstatováno, že i některé kraje poskytují prostředky na archeologické výzkumy "svým" organizacím působícím na jejich území. M. Tomášek informoval zúčastněné o současném stavu projednávání nové legislativy pro obor archeologie a postavení NPÚ v ní. Řešena byla též problematika integrace některých prvků informačních systémů NPÚ (SAS+ADČ). Formou přehledu byla přednesena zpráva o plnění koncepčních úkolů oboru archeologie v NPÚ za roky 2011-2015. Dalším projednávaným tématem byla příprava investičních akcí a s nimi související záchranné archeologické výzkumy na památkách ve správě NPÚ. Na uvedené téma vystoupil Pavel Šlézar a Hana Dehnerová (ÚOP Olomouc) a Jiří Havlice (ÚOP Č. Budějovice). Poslední téma bylo zaměřeno na nelegální výzkum pomocí detektoru kovů – sjednocení přístupu k tzv. detektorářům otevřel Michal Zezula. Zajímavé bylo k tématu "detektorářů" vystoupení ředitele Památková inspekce Ministerstva kultury Martina Zídka, který se zúčastnil druhého dne jednání. Problematika detektorářů byla následně bouřlivě diskutována.

Na závěr je nutno poděkovat Filipovi Prekopovi z ÚOP v Lokti, který se ujal organizace letošního setkání.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.