Autor: Kristýna Peroutková Matějková
Publikováno dne: 01. 09. 2011

Vyšel sborník Wratislavia Antiqua 13

V letošním roce vyšel nový svazek polské edice Wratislavia Antiqua s názvem Ulica, plac i cmentarz w publicznej przestrzeni średniowiecznego miasta Europy Środkowej. Svazek je v podstatě výstupem stejnojmenné konference s mezinárodní účastí (Polsko, Česká republika, Německo) zainteresovaných badatelů, konané r. 2008 ve Wroclawi.

Sborník tak zpřístupňuje některá témata či diskusní náměty, které v jejím průběhu zazněly, i širší odborné veřejnosti. Zároveň nás seznamuje s výsledky bádání na poli archeologie měst, získanými v průběhu posledních dvou desetiletí.
Náhled na uspořádání uliční sítě a úpravy povrchu středověkých a novověkých německých měst poskytují tři příspěvky. První přináší komplexnější studii přímořských měst Lübecku a Greifswaldu (U. Müller), ovlivněných možnostmi obchodu a lodní dopravou. Zajímavá je např. snaha o kategorizaci městského prostoru podle převládajícího druhu aktivit nebo otázka vazby sídel elity na domy v dosahu centrálního tržiště/náměstí. Druhý naopak sleduje vývoj a proměny konkrétně vymezeného prostoru (Neumarkt) v Drážďanech (T. Westphalen). Na neporovnatelně větší možnosti poznání oproti „žijícím“ městům ukazuje výzkum zaniklého Nienoveru v Dolním Sasku, prezentovaný ve třetím z příspěvků (H.-G. Stephan).
Většina studií, publikovaných ve sborníku, se zabývá městy polskými. Ať už se jedná o práce zaměřené na město jako celek (Racibórz, Drohiczyn), nebo jen na některou jeho část (masné krámy v Gdaňsku, hřbitovy Gorzowa Wielkopolského, kanalizace v Krakově), je evidentní, že i zde dospěla archeologie v posledních letech k zajímavým výsledkům. Jak ovšem ukazuje článek zabývající se Krakovem z pohledu písemných a ikonografických pramenů (W. Komorowski), ne vše je zásluhou samotné archeologie. Na penzum nových poznatků mají vliv i další obory a v prvé řadě jejich vzájemná provázanost.
Pozornost si zaslouží také souhrnné příspěvky. Nepochybně zajímavá je studie plánované zástavby nových městských čtvrtí v rámci měst střední Evropy (M. Słoń) nebo úžeji zaměřená práce na téma městských lokací v Malopolsku (B. Krasnowolski).
Sborník nabízí - zvláště pro českého čtenáře poutavou - možnost sledovat, jak si  v porovnání se sousedními zeměmi vede archeologie u nás. Moravské badatelské úspěchy ilustruje studie shrnující nejnovější poznatky z Brna (R. Procházka). Zatímco předlokační průběh zdejších komunikací je zatím spíše hypotetický, počínaje 13. stoletím máme archeologicky zdokumentované i opakované úpravy uličních povrchů. Výzkumy zde přispěly ke zjištění, že první vydláždění proběhlo ještě před polovinou 14. století (odkdy jej dokládají písemné prameny). Napomohly také k doplnění naší představy o rozmístění vápenických pecí nebo o zabezpečení města vodou.
Stav archeologického bádání ve Slezsku přibližuje rozsáhlý příspěvek z Opavy (F. Kolář-M. Zezula). Podařilo se zde doložit první dláždění Dolního náměstí ve 2. čtvrtině 13. století nebo zpevňování veřejných komunikací pomocí hatí. Bez zajímavosti jistě není ani odkrytá část městského hřbitova včetně zachycení hřbitovní zdi.
I Čechy jsou, stejně jako Morava, reprezentovány svou metropolí a to hned ve třech příspěvcích. Ukazují, že díky archeologii bylo možné částečně rekonstruovat průběh komunikací pod Pražským hradem už pro období 10. – 11. století (T. Cymbalak-J. Podliska), nebo raně a vrcholně středověké úpravy povrchů ulic v rámci Starého Města (J. Havrda-M. Tryml). Celkový obraz dotváří studie proměny veřejného prostranství na příkladu náměstí Republiky (M. Vyšohlíd), které si udrželo pozici důležitého bodu městské infrastruktury od předlokačního období až do současnosti.
Závěrem lze říci, že sborník poskytuje slibovaný přehled i srovnání nejnovějších výzkumů vybraných míst střední Evropy a současně obohacuje naší představu o fungování města ve středověku a raném novověku. Většinu příspěvků spojuje optimismus z nových poznatků, nicméně společný je jim také povzdech nad mnohdy velmi omezenými možnostmi systematického studia městské infrastruktury.