Autor: Zdeněk Dragoun - Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 01. 12. 2010

Výzkum hrobu Tycho Brahe v Týnském chrámu v Praze (zpráva o průběhu akce)

Ve dnech 15. – 19. 11. 2010 proběhla mediálně velmi sledovaná akce otevření hrobky Tycha Brahe v kostele Panny Marie před Týnem na Starém Městě pražském. Akce byla vyvolána dánskými odborníky, které zastupoval dr. Jens Vellev, profesor Aarhuské university. Garantem archeologické části projektu se za českou stranu stalo archeologické pracoviště Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze. Z hlediska památkové péče na základě odborného vyjádření Národního památkového ústavu, ústředního pracoviště, bylo k akci vydáno souhlasné závazné stanovisko Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Magistrátu hlavního města Prahy. Obdobně souhlasné stanovisko zaujal též i Archeologický ústav AV ČR. Objednatelem archeologické části výzkumu byla za českou stranu Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem (info: http://www.tyn.cz/cz/index.php?stranka=tycho-brahe).
Samotné vyzvednutí ostatků bylo realizováno v pondělí 15. 11. Po restaurátorském vyjmutí náhrobní desky z roku 1901 byl archeologicky odhalen rub klenby hrobky, její prostor prozkoumán minikamerou a vybráno místo k otevření. Zvolena byla partie vyzděná v roce 1901 při jejím posledním otevření. Uvnitř hrobky byla velmi dobře zachovaná cínová rakev, v níž měly od roku 1901 spočívat ostatky Tycha Brahe, jednotlivé dřevěné prvky rakví v různém stavu dochování a zhruba do roviny zarovnaný povrch zásypu hrobky, tvořený stavební sutí (úlomky kamenů, cihel, rozvolněné malty) s výskytem lidských i zvířecích kostí a ztrouchnivělých kousků dřev.
Zatímco cínová rakev a její obsah byly v průběhu týdne předmětem antropologické dokumentace a odebírání vzorků, v samotné hrobce probíhal od úterý 16. 11. do čtvrtka 18. 11. archeologický výzkum zaměřený na její stavební konstrukci a horní část zmíněného zásypu s pozůstatky hrobu Tychonovy manželky. Jeho výsledky lze velmi předběžně sumarizovat následujícím způsobem:
  1. Pohřeb Tycha Brahe (†1601) a jeho manželky Kristiny Brahe (†1604) se na počátku 17. století uskutečnil do starší hrobky, která byla v době obou pohřbů do značné výšky zasypaná stavebním odpadem s ojedinělými úlomky lidských kostí, které podle předběžného vizuálního hodnocení patřily většímu počtu (osmi) jedinců různého stáří a pohlaví. Podle provedené sondy je tento zásyp vysoký minimálně 140 cm (dna hrobky nebylo dosaženo). Ve stanoveném termínu nepřicházelo v úvahu provedení výzkumu až na dno hrobky. Stratifikace celého zásypu a případná přítomnost pohřbů na dně hrobky tak zůstala nepoznána.

  2. Prostor hrobky je svou delší stranou orientován v západovýchodním směru a svými rozměry přesahuje velikost náhrobní desky. Klenba pohřebního prostoru je stlačeně valená, druhotně vyzdívaná, zhotovená z cihel se stopami dřevěného šalování. Stěny hrobky jsou tvořeny z lomové opuky a nehojně cihel spojovaných maltou. Líc stěn je místy pokryt jílovou omazávkou. V západní stěně se nalézal druhotně uložený architektonický prvek (ostění), patrně pozdně středověkého nebo raně novověkého stáří.

  3. Cínová rakev z roku 1901 spočívala na dřevěném platu, složeném z pozůstatku částečně ztrouchnivělých rakví, patrně Tycha a jeho ženy.

  4. Před uložením cínové rakve v roce 1901 došlo v rámci úpravy povrchu k zasypání spodní části rakve Tychonovy ženy i s ostatky a nejspíše i k zasypání prázdného spodku rakve Tycha Brahe.

  5. Na levé (severní) straně hrobky byla následným archeologickým výzkumem odkryta spodní část dřevěné rakve bez víka se zbytky dolních končetin uložených v anatomické pozici. Podle zprávy z roku 1901 se zjevně jedná o pohřeb Tychonovy manželky. Horní část její kostry se v době našeho výzkumu již nenalézala v anatomické poloze, ale byla uložena jako změť jednotlivých kostí v zásypu rakve a okolí. Tento způsob uložení odpovídá situaci Tychonovy ženy, jak o ní hovoří zpráva z roku 1901. Podle ní byla horní část kostry již před odkrytím porušena, tehdy částečně vyzvednuta a vrácena zpět. Soustředění na Tychonovy ostatky vedl k tomu, že manželčiny ostatky byly na místo svého uložení vráceny bez snahy o jejich anatomické uspořádání. Archeologický výzkum a následné antropologické posouzení konstatovalo přítomnost kostí manželky Tycha Brahe nejen v místě jejího primárního uložení, ale také na jiných místech hrobky, někdy i relativně hluboko v zásypu. Na dně rakve se zachoval otisk horní části její kostry a to včetně reliktů pohřebního šatu a doprovodného textilu. Na její levé noze se nalézalo torzo kožené boty v zásypu několik drobných korálků z pohřební výbavy.

  6. Z některých kostí Tychonovi manželky byly odebrány referenční vzorky pro porovnání se vzorky kostí Tycha Brahe. Po výzkumu byly druhotně rozházené ostatky Kristiny Brahe sestaveny do anatomické polohy na dně dochované dřevěné rakve a zasypány keramzitem (separační vrstva). Zarovnané dno hrobky bylo překryto dřevěnými (dubovými) deskami, na které byla při slavnostním uložení umístěna znovu uzavřená cínová rakev s ostatky Tycha Brahe. Jednotlivé kosti vyzvednuté ze zásypu pohřební komory a zjevně nesouvisející s pohřbem jmenovaného manželského páru byly uloženy do nové kovové schrány a následně uloženy vedle cínové rakve Tycha Brahe.
Z předběžných výsledků antropologických pozorování uvádíme se souhlasem týmu vedeného RNDr. Petrem Velemínským, vedoucím antropologického oddělení Národního muzea v Praze, že v cínové rakvi byla skutečně konstatována přítomnost ostatků staršího jedince mužského pohlaví, což odpovídá Tychovi Brahe. V situaci ostatků označovaných za ostatky Tychovy manželky Kristiny se skutečně jednalo o pozůstatky jedné starší osoby ženského pohlaví. Z Tychonových ostatků byly odebrány vzorky pro následné analýzy, které mají vnést jasno do otázek souvisejících s životem a smrtí dánského vědce. Předběžné výsledky by měly být známy v 1. polovině roku 2011. Dánská strana týmu počítá s jejich prezentací formou filmového dokumentu a samostatné publikace v průběhu roku 2012.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.