Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 30. 10. 2009

Výzkum Karlova mostu, tentokrát na Křižovnickém náměstí

V souvislosti s pokračující rekonstrukcí Karlova mostu probíhá v těchto dnech i další etapa archeologického výzkumu, kterou jako i předchozí zajišťují pracovníci našeho odboru (poslední informace o výzkumu Karlova mostu http://archeopraha.cz/index.php?cid=155).
Tentokrát jsme se od sklonku září zaměřili na místo situované v prostoru nástupu na most, na ploše dnešního Křižovnického náměstí .
Výzkum byl vyvolán technickou opravou povrchu mostu, při které je pokládána nová izolace, jejíž zakončení se bude nalézat právě na vnější straně mostní konstrukce v místech tzv. opory mostu. Z tohoto důvodu musí být realizován výkop podél jeho vnější strany do hloubky potřebné pro svod vody. V současné době máme odhalenu sondu o rozměru cca 6x4 m, která bude následně rozšířena napříč celým prostorem nástupu na most.
Naše práce jsme zahájily hned po odstranění současné dlažby, na kterou navázalo nejdříve rozebrání recentních násypů a zásypů výkopů pro inženýrské sítě, kterých zde bylo tradičně jak je v Praze zvykem nad očekávání více než se čekalo a to včetně trasy, dnes již historického tělesa plynového potrubí z konce 19. století. O něco níže (cca 1 m od současného povrchu) se již začaly objevovat jak situace spojené s vlastní konstrukcí mostu (vyzdění mostu a pilíře, relikt původního zábradlí mostu), tak historické terény na vnější straně pilíře související s dobou jeho vzniku. Zatím je celá terénní situace tvořena cca 4 m mocným souvrstvím v podobě nasypané zemní rampy přiléhající k mostní konstrukci. V odhaleném násypu se střídají vrstvy kamenického pískovcového odpadu a organických uloženin (odpadků), které obsahují velice důležitý datovací materiál pro určení doby jeho vzniku v průběhu 2. poloviny 14. století. Vnější odkrytá strana mostní konstrukce je stupňovitě zakončena a kamenicky upravena. V hloubce 4 m pak na stupňovité zakončení navazuje vodorovně uložené těleso zděné opory mostu, jejíž rozsah vzhledem k rozměrům sondy neznáme. Jak bude vypadat odhalovaná situace dále, ukáží další dny výzkumu.
Vedle informací spojených přímo s Karlovým mostem a jeho konstrukcí se nám podařilo odkrýt i část historicky známého, avšak stavebně blíže nepoznaného domku, který až do roku 1847 stával na pravé straně nástupu na most. Jednalo se o tzv. strážnici, jednopatrovou budovu sloužící potřebám mostního úřadu (výběr cla). Historické počátky této stavby jsou kladeny do doby barokní. Archeologicky se podařilo zdokumentovat především základové partie této nevelké stavby přizděné na hmotu mostního pilíře a zachovanou podlahovou úroveň přízemní místnosti opatřenou cihlovými dlaždicemi.
Výzkumné práce probíhají za pravidelného dohledu jak zástupců stavební firmy, představitelů města a pověřených odborníků NPÚ, tak především početných a zvědavých návštěvníků této památky. Předpokládané zakončení našich prací je naplánováno na sklonek listopadu. Dodržení uvedeného termínu bude závislé nejenom na odhalované situaci ovlivňující postup našich prací, ale v poslední době i na netradičním „podzimním“ počasí.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.