Autor: Jan Havrda
Publikováno dne: 25. 03. 2020

Výzkum opevnění pražského podhradí - Malá Strana, Tržiště, ppč. 61/2

Výzkum raně středověkého opevnění podhradí Pražského hradu patří k tradičním oblastem zájmu archeologů pražského pracoviště NPÚ. V roce 2019 byl odkryt zatím nejdelší souvislý úsek hradby, a to v délce 26 m. Takto dlouhý úsek plošně zkoumané raně středověké hradby nebyl v rámci české archeologie v posledních desetiletích zkoumán. Dokumentace proběhla východně od známé malostranské restaurace – Baráčnické rychty – na ploše dosud nezastavěné zahrady ukryté za vysokou zdí, která odděluje zkoumanou parcelu od ulice Tržiště. Jedná se patrně o poslední volnou stavební parcelu na katastru Malé Strany.

Akce byla vyvolána plánovanou stavbou nového domu. Nejstarší antropogenní aktivitu v místě výzkumu reprezentovala sídlištní vrstva, která dokládá osídlení místa již na konci 9. a na počátku 10. století. Hlavním objektem výzkumu bylo těleso raně středověké hradby, jež zmíněné pozůstatky staršího osídlení překrylo. Objevené raně středověké opevnění chránilo v době vlády knížete Boleslava I. a jeho následovníků malostranské podhradí Pražského hradu. Fortifikační linie zde probíhala ve směru východ – západ mezi ulicemi Nerudovou a ulicí Tržiště, respektive Břetislavovou, tj. přibližně ve spodní třetině jižního hradčanského svahu. Směrem k východu se relikty hradby nalézají pod jižní frontou Malostranského náměstí.

V části plochy zkoumané v roce 2019 bylo možné dokumentovat i torzo čelní kamenné zdi tělesa hradby. Nález dřev v hliněném jádru hradby umožňuje udělat si představu o typu konstrukce. Konstrukci je možno označit v přední části tělesa za roštovou, v zadní za komorovou. Rošt i komory byly vysypány hlínou. V místě, kde bylo možné očekávat zadní, nejspíše dřevěnou stěnu hradby, byly na několika místech zachyceny velké kůlové jámy. Ty se však nalézaly už na ploše sousední parcely. Z tělesa hradby byl získán nevelký soubor nálezů. Kromě zlomků keramiky patřil k méně běžným nálezům vrchlík faléry vyrobený z cínového bronzu, snad pocházející z kování koňského postroje. Předmět je starší než hradba. Takovéto nálezy jsou známy z lokalit datovaných obvykle do 8.–9. století. Před hradbou se nalézal hluboký příkop zasypaný do dnešní úrovně až v průběhu novověku. 

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.