Autor: Jaroslav Podliska
Publikováno dne: 23. 11. 2010

Významné archeologické plochy v Pražské památkové rezervaci

Historické jádro Prahy náleží mezi mimořádně hodnotné památkově chráněné sídelní areály zapsané na seznamu mezinárodního kulturního dědictví UNESCO. Jeho hodnota nespočívá pouze v počtu unikátních staveb rozmístěných na celé ploše aglomerace, ale také ve zvýšeném objemu dosud nenarušených archeologických situací a památek ukrytých v podzemí města. Intenzivní stavební aktivita posledních 20 let přinesla výraznější zásahy do podoby historických terénů a tím i snížila na řadě míst jejich rozsah. Časté ohrožení a zvyšující se případy narušení tohoto mimořádně cenného a nenahraditelného „podzemního archivu“ informací o sídelní minulosti místa vedlo pražské archeology ke snaze definovat jeho podobu a rozsah, včetně formulace způsobů preventivní ochrany.
Již v roce 1999, z podnětu pracovníků našeho odboru, vytipovali a navrhli zástupci Pražské archeologické komise 122 ploch na území historického centra Prahy s mimořádně dobře zachovanými historickými terény, ve snaze prosadit jejich aktivnější ochranu před rozsáhlejším zničením. Ke každé ploše bylo připojeno stručné zdůvodnění návrhu. Zároveň komise navrhla, aby se vybrané plochy řídily jednotným režimem:
V letech 2009 – 2010 proběhla revize uvedeného materiálu. V novém návrhu zde bylo vymezeno na 137 lokalit – významných archeologických ploch, u kterých byly nově specifikovány všechny důvody jejich hodnoty společně s vymezením režimu jejich zacházení. Dílčím způsobem revidovaný a doplněný materiál by se měl stát závaznou součástí veškerých úvah o stavebních aktivitách v historickém jádru Prahy, provázených velkými plošnými zemními zásahy.
Uvedený materiál byl v průběhu podzimu oficiálně předán Útvaru rozvoje hl. m. Prahy k zapracování do územně analytických podkladů hl. m. Prahy, kde byl zařazen do kategorie jevů - kulturních hodnot a památkové ochrany města (A016/01).
Předložený projekt si neklade za účel formou konzervativní ochrany omezit urbanistický rozvoj města, cílem předkládaného řešení je snaha vést diskusi o smysluplnosti některých stavebních zásahů v místech s vysokou památkovou autenticitou. Základem celého projektu jsou objektivní informace určené nejen pro odbornou, ale především pro širokou veřejnost. Předložený návrh je potřeba vnímat jako otevřený systém, který bude pravidelně revidován a odpovídajícím způsobem doplňován o nové skutečnosti, zjištěné při kontinuálně probíhajícím historickém výzkumu města. Zachování výběrového souboru nejcennějších archeologických ploch v historickém centru města představuje důležitý krok vedoucí k odpovědné a smysluplné ochraně našeho kulturního dědictví, mezi něž archeologické terény a nálezy bezesporu patří.
Nová verze katalogu významných archeologických ploch (VAP) je zveřejněna na našich stránkách v oddílu péče o archeologické kulturní dědictví.
Více zde.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.