Autor: Tomasz Cymbalak
Publikováno dne: 30. 10. 2009

Záchranný archeologický výzkum u Spálené ulice pokračuje

Po třech měsících terénních prací je nutné se zmínit o nových objevech, jež závažným způsobem ovlivní dosavadní pohled na dějiny severní části Nového Města, v prostoru mezi Vltavou a Jungmannovou ulicí. Významným objevem několika posledních dnů je jedna s nejstarších zděných stavebních konstrukcí, jenž spadá do období před lokací nového městského organizmu na území Prahy v polovině 14. století.
Objekt čtvercového tvaru o vnitřních rozměrech 4,65 x 4,86 m (plocha 22,5m2) byl vystavěn z lomové opuky spojované vápennou maltou. Stavba, ze které se zachovalo jižní, západní, polovina severního a fragment východního obvodového zdiva o celkové výšce suterénu minimálně 5,5 m, je lokalizována na místě dvora bývalé základní školy v Charvátově ulici, jenž do konce 70tých let minulého století stála v severovýchodní části zkoumaného domovního bloku. Stavba obsahuje zachovalé architektonické prvky v podobě vstupního portálu s cihelným ostěním, podobným způsobem řešené niky s cihelnou špaletou a sklepních okének umístěných v západní a jižní stěně objektu. O době vzniku „čtvercové stavby“ napovídá její odlišná orientace vůči ostatním odhalovaným objektům a samotné zasazení v rámci okolní zástavby místa v době lokace Nového Města králem Karlem IV. v roce 1348. Bohužel prozatím nemůžeme říci nic bližšího o přesné době její výstavby. Na základě sledování zásypových vrstev v interiéru můžeme ale interpretovat poslední léta existence objektu, jenž v závěrečném období (pol. 15 – poč. 16. stol.) sloužil jako odpadní jímka. Změnu jeho funkce dokládají silné kužely zahliněné stavební sutě střídající organické a spálenišťní úrovně. V současné době probíhá kresební, geodetická a fotogrammetrická dokumentace nálezu.
K zjištění podoby původní zástavby této části Nového Města pražského mají nemenší význam nově objevené sklepy u Spálené ulice. Jedná se o 6 sklepních místností domů čp. 69 a 70, které na tomto místě stály do doby výstavby stanice metra Národní Třída (1979). Od svého vzniku ve 14. století do současného dne jsou zachovány takřka v nepozměněné podobě, a proto je velice důležité, aby v rámci nově vznikajícího objektu COPA CENTRUM NÁRODNÍ nebyly poškozený a zůstaly na svém místě. S pokračujícím stavem všeobecného poznání stavební podoby a života ve středověkém domě 14. - 16. stol. zachované sklepy nabývají na stále větším významu. Je tomu tak proto, že výpovědní hodnota zachovaných konstrukcí a povrchů (otisky bednění kleneb, úprava spár zdiva, portály, dlažby apod.) je nečekaně vysoká, kromě drobnějších narušení jde o soustavně zachovaný autentický stav z doby výstavby, tedy více fází středověku, jež je třeba chránit.
Mezi další významné nálezy probíhajícího výzkumu je třeba zařadit neustále se rozrůstající kolekci (cca 15 kusů) náhrobních kamenů z bývalého židovského hřbitova (zrušen králem Vladislavem Jagellonským v roce 1478), včetně vzácného exempláře s nedokončeným hebrejským nápisem s červenou barvou připravenou předlohou. Tato skutečnost opodstatňuje k postavení otázky o případné dílně na výrobu náhrobku, která mohla být lokalizovaná v nejbližším okolí nebo přímo na zkoumané ploše.
Podstatnou a pro další analýzu zkoumaného prostoru důležitou součást nálezového fondu tvoří také soubor přes 220 mincí, pocházejících z období od pozdního středověku až po novověk. Neméně důležité jsou i další nálezy – fragmenty keramických (hrnce, džbány, mísy, talíře) a skleněných nádob (číše, sklenice, flašky), technická keramika (kachle, střešní krytiny), kosti (náležející jak ke kuchyňskému tak řemeslnému odpadu), či stovky hrud strusky (dokládající kovoliteckou a železářskou výrobu), jenž výrazným způsobem přispívají k rekonstrukci a pochopení proměn této části Nového Města. Obdobný význam má také řada neustále objevovaných reliktů stavebních konstrukcí nebo zahloubených objektů (studny, jímky, těžební jámy na písek).
Důležitým poznatkem pro pochopení proměn zkoumaného prostoru je také odkryv fragmentu příkopu o délce cca 20 m z období středověku, jenž byl lokalizován v jižní části domovního bloku. Doposud zjištěná hloubka zmíněného objektu dosahovala 1,8 m a jeho šířka přesahovala 3 m. Podle struktury zásypu a provedené geologické analýzy se jedná o suchý příkop, orientovaný ve směru přibližně V-Z, jenž s největší pravděpodobností ohraničoval prozatím blíže neurčený územní celek, který byl lokalizován na sever od dnešní Purkyňovy ulice.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.