Autor: Pavel Taibl
Publikováno dne: 07. 11. 2017

Zaniklý hrádek na Zderaze a Václavská věznice

Některé části Prahy, respektive Nového Města pražského ukrývají pozůstatky staveb, jejichž osud je širší veřejnosti ne zcela znám. Typickým příkladem je území na Zderaze, které bylo radikálně proměněno na konci 19. století během pražské asanace. Dnešní podoba nábřeží a výstavba na jeho okraji zapříčinila odtěžení jedné z přírodních dominant Prahy, tzv. Břežské skály. Skála se táhla zhruba od kostela sv. Václava k břehům Vltavy (obr. 1), navíc její plocha byla využita na sklonku 14. století pro výstavbu hrádku Václava IV. a na něj navazující pozdější zástavby (obr. 6).

Hrádek se nacházel v těsné blízkosti dnešního kostela sv. Václava v bloku stojících domů ohraničeném ulicemi Gorazdova a Dittrichova. Václav IV. zřejmě se stavbou hrádku započal v letech 1396-1399, kdy už má být v roce 1399 hotov. Stavbě hrádku předcházelo zbourání či úprava domu, který Václav IV. zdědil po svém bratru Janu Zhořeleckém. Král si poté nechává „curii ducis“ přestavět na opevněné sídlo uváděné roku 1402 jako „curia dominis regis“.

Stavební podoba Václavova hrádku byla rekonstruována Vilémem Lorencem (obr. 2), přičemž hrádek byl čtvercového půdorysu, jedna strana měla mít rozměr 40 m. Při severozápadní zdi měly stát dva paláce propojené zdí a dominantními čtvercovými (?) věžemi. Jedna věž byla postavena nad Vltavou a druhá při JV rohu hrádku. Hrádek měl být ohrazen ještě parkánovou zdí. Severním směrem, těsně u hrádku měla být taktéž ohrazená zahrada.

Během husitských válek a poté hrádek sloužil k obytným účelům, přičemž velmi chátral, jediná část, která se udržovala, byla věž, kde byla prachárna (obr. 3). V roce 1623 byly pozemky a budovy na nich předány augustiniánům. Tehdy se již hovoří o hrádku jako o staré zřícenině. Řád zde sídlil do roku 1785 (obr. 4), kdy byl zrušen. Plocha bývalého hrádku přestavěná na klášter a kostel sv. Václava byly poté postoupeny vojenskému eráru.

Roku 1804 bylo rozhodnuto, že na místě bývalého kláštera bude zbudována Václavská věznice, která byla vystavěna a dána k užívání roku 1809. Věznice byla poté po etapách rozšiřována (1822-26 severní křídla a 1853-54 zastavění klášterní zahrady, obr. 5). Funkci nápravného zařízení plnina až do roku 1884, přičemž již roku 1877 bylo rozhodnuto městskou radou o přestěhování věznice na pankráckou pláň. Od roku 1892 byly budovy postupně bourány spolu s celkovým odtěžováním Břežské skály a místo nich byl vystavěn blok dnešních činžovních domů.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.