Autor: Zdeněk Dragoun – Michal Tryml
Publikováno dne: 05. 10. 2007

Zemřela Helena Olmerová

Po těžké nemoci zemřela naše milá kolegyně, dlouholetá spolupracovnice a kamarádka Helena Olmerová. Po krátkém působení v Archeologickém ústavu ČSAV nastoupila v roce 1967 do tehdejšího Pražského střediska státní památkové péče a ochrany přírody, kde patřila mezi první odborné pracovníky archeologickém oddělení. Vzhledem k problematice které se u památkářů většinově věnovala, studovala v letech 1971-73 postgraduálně i dějiny architektury a umění.
Prvním větším samostatným pražským výzkumem Heleny Olmerové byl výzkum Pinkasovy synagogy (1968), poté následoval odkryv románské rotundy v kostela sv. Pankráce (1974). Už v příštím roce zahájila práce vyvolané rekonstrukcí Novoměstské radnice a pak se kolotoč akcí, který postihl přetížené oddělení pražských památkářů, rozběhl naplno: 1975-6 Liboc, 1978 Charvátova, Spálená, 1979 Anděl, 1979-82 Radlice, 1981 Liboc, 1982 -3 kostel sv. Jana na Bojišti. A to vyjmenováváme jenom větší výzkumy. Byla to doba výstavby Metra i dalších větších akcí, na kterou vzpomínají ti, kteří se zúčastnili tohoto kolotoče s mrazením v zádech. Nesmíme ale zapomenout na výkopy, na jejichž realizaci se Helenka (jak jsme ji všichni říkali) podílela jako spoluautorka. Patří mezi ně výzkum plochy budoucí stanice metra Kaprova (1974) a především největší archeologický výzkum té doby vyvolaný výstavbou OD Kotva (1971).V roce 1986 formálně odešla do důchodu, ale dalších několik let pokračovala v práci zpracováváním vybraných starších výzkumů.
Helena Olmerová zůstane v naší paměti nejen svými odbornými výsledky, ale i svým pozitivním a optimistickým přístupem k profesním záležitostem i k životu. Vše zvládala s pověstným úsměvem, zdánlivě lehce, bez potíží. V roce 1986 odešla do důchodu, ale dalších několik let pokračovala v práci zpracováváním starších výzkumů. Dokázala kolem sebe zformovat nezapomenutelnou skupinu „dědků“, kopáčů Pražského stavebního podniku, vesměs bývalých politických vězňů. Kontakty s ní i s jejími kopáči se tak staly pro nás, (tehdy) mladší spolupracovníky, nenásilným a osvěžujícím školením v jinak spíše násilné a neosvěžující době. Od letošního 30. září jsou už zase pohromadě.


Helena Olmerová - Bibliografie

Články
 • Olmerová-Pokorná, H. 1954: Slovanské pohřebiště v Raděticích u Příbramě. Archeologické rozhledy 6, 209-211.
 • Olmerová, H. 1955: Únětické hroby v Běchovicích. Archeologické rozhledy 7, 22-23.
 • Olmerová, H. 1955: Bylanský hrob v Kolíně. Archeologické rozhledy 7, 53-55.
 • Olmerová, H. 1955: Eneolitické nálezy z Poříčan u Českého Brodu. Archeologické rozhledy 7, 289-292.
 • Olmerová, H. - Pleinerová, I. 1958: Halštatské nálezy ze Somotorské hory - Hallstattfunde von der Somotorská hora. Slovenská archeológia 6, 109-114, 115-118..
 • Olmerová, H. 1959: Slovanské pohřebiště v Raděticích, okr. Příbram. Památky archeologické 50, 227-245.
 • Olmerová, H. – Kotíková, Ch. – Ječný, H. 1971: Problém středověkých břidlicových domů v Praze. Monumentorum tutela 7, 175-202.
 • Olmerová, H. 1976: Stavební historie pražského kostela sv. Pankráce. Umění 24, 359-369
 • Olmerová, H.1977: Der Fund mittelalterlichen Glases in der Prager Altstadt. Glasrevue 32, 5, 24-27
 • Olmerová, H. 1982: Komenda řádu německých rytířů v Praze. Archaeologia historica 7, 433-435.
 • Olmerová, H. 1982: Raně středověké sídliště v Praze 6-Liboci. Archaeologica Pragensia 3, 45-86.
 • Olmerová, H.1983: Nález středověkého pivovarského zařízení na Novém Městě. Staletá Praha 13, 211-217.
 • Olmerová, H. 1984: Zemědělské zázemí předlokační Prahy: Radlice, Liboc. Archaeologica Pragensia 5, 325-329.
 • Olmerová, H. - Kršáková, S. 1984: Novoměstské Charváty a jejich zakladatel. Staletá Praha 14, 157-170, 223-224.
 • Olmerová, H. in: Čiháková, J. - Ječný, H. - Kršáková, S. - Olmerová, H. - Stehlíková, D. - Špaček, L. - Tryml, M. 1984: Praha v raném středověku. Jeden ze současných pohledů na vývoj přemyslovského města. Archaeologica Pragensia 5/2, 211 - 288..
 • Olmerová, H. 1987: Výzkum votivního kostela sv. Jana na Bojišti. Staletá Praha 17, 71-82.
 • Olmerová, H. 1988: Loretánské náměstí ve středověku. Staletá Praha 17, 33-45.
 • Olmerová, H. 1991: Ritualbad bei der Pinkas-Synagoge in der Prager Aldstadt. Judaica Bohemiae 27, 69-79.
 • Olmerová, H. in: Pavlů, I. - Olmerová, H. 1991: Neolitický sídelní areál v Liboci, k.ú. Praha 6-Dolní Liboc. Archaeologica Pragensia 11, 5-64.
 • Olmerová, H. in: Ječný, H. – Olmerová, H. 1992: Historie a proměny jednoho bloku při hradbách Starého Města pražského. Staletá Praha 22, 21-70.
 • Olmerová, H. in: Dragoun, Zd. – Olmerová, H. - Tryml, M. 1992: K jubileu Huberta Ječného, Staletá Praha 22, 5-6.

Zprávy o výzkumech
 • Olmerová, H. 1969: 186. Praha 1 - Nové Město b) zahrada fary u sv. Jindřicha. Bulletin záchranného oddělení 6/1968, 111.
 • Olmerová, H. - Ječný, H. 1969: 184. Praha 1 - Josefov, Staronová synagoga. Bulletin záchranného oddělení 6/1968, 105.
 • Olmerová, H. - Kotíková, Ch. 1969: 187. Praha 1 - Staré Město, Pinkasova synagoga. Bulletin záchranného oddělení 6/1968, 112.
 • Olmerová, H. 1972: 175. Praha 1 - Staré Město f) kolem Pinkasovy synagogy čp. 23/V na jihozápadním okraji židovského hřbitova. Výzkumy v Čechách 1969, 124-125.
 • Olmerová, H. in: Ječný, H. - Olmerová, H. 1973: Praha 1 - Staré Město (kostel a komenda sv. Benedikta). Pražský sborník historický 8, 221 - 223.
 • Olmerová, H. in: Janská, E. - Olmerová, H. 1977: Praha 1 - Nové Město (nároží Národní třídy a Spálené ulice). Pražský sborník historický 10, 206 - 209. Praha.
 • Olmerová, H. 1981: Praha 1 - Nové Město, Charvátova, Purkyňova, Spálená ul. Pražský sborník historický 13, 174-178.
 • Olmerová, H. 1982: 277. Praha 1 - Nové Město a), Spálená ulice čp. 73/II. Výzkumy v Čechách 1978-79, 98.
 • Olmerová, H. 1982: 277. Praha 1 - Nové Město b), Charvátova ulice čp. 56/II, ppč. 724. Výzkumy v Čechách 1978-79, 98-99.
 • Olmerová, H. 1982: 277. Praha 1 - Nové Město c), Purkyňova ul. čp. 1404/II. Výzkumy v Čechách 1978-79, 99.
 • Olmerová, H. 1984: 299. Praha 1 - Hradčany, Loretánské nám., ppč. 742. Výzkumy v Čechách 1980-81, 96.
 • Olmerová, H. 1984: Praha 1 - Hradčany, Loretánské nám. Pražský sborník historický 17, 140-141.

Prameny – Nálezové zprávy
 • Olmerová, H. 1968: Praha 1 - Malá Strana, Lichtenštejnský palác čp. 506, Cihelná ul. čp. 102 a U lužického semináře čp. 111. Nálezová zpráva o výzkumu č. XX-1/PÚPP. Archiv NPÚ HMP. Praha.
 • Olmerová, H. 1973: Praha 1 - Nové Město, Příkopy čp. 859/II, ppč. 539 (Slovanský dům). NZ o výzkumu č. XL-1. Archiv AÚ Praha, čj. 2113/88.
 • Olmerová, H. 1974: Praha 2 - Nové Město, Karlovo nám. čp. 1/II, ppč. 768 (Novoměstská radnice). NZ o výzkumu č. XXVII. Archiv AÚ Praha, čj. 2114/88.
 • Olmerová, H. 1974: Praha 1 - Staré Město, Kaprova ul. NZ o záchranném výzkumu ve výkopech pro přeložky inženýrských sítí v r. 1973. Archiv NPÚ HMP. Praha.
 • Olmerová, H. 1976: Praha - Nové Město, ppč. 739. NZ o výzkumu PÚPP č. XXXII v r. 1972. Archiv AÚ Praha, čj. 2083/80.
 • Olmerová, H. 1980: Praha 1 - Nové Město, Charvátova ulice čp. 56/II, ppč. 724. NZ o výzkumu č. LXXXIX/PÚPP. Archiv AÚ Praha, čj. 2084/80.
 • Olmerová, H. 1984: Praha 1 - Hradčany, Loretánské nám., ppč. 742, sonda v místě býv. kaple sv. Matouše před Černínským palácem. NZ. Archiv NPÚ NMP. Praha.
 • Olmerová, H. 1984: Praha 1 - Nové Město, Purkyňova ul. čp. 1404/II. NZ o výzkumu č. XCIII/PÚPP. Archiv AÚ Praha, čj. 1886/84.
 • Olmerová, H. 1984: Praha 1 - Nové Město, Spálená ul., čp. 73/II. NZ o výzkumu č. XC/PÚPP. Archiv AÚ Praha, čj. 1875/84.
 • Olmerová, H. 1988: Praha 1 - Staré Město, ppč. 683/1 (OD Prior - Kotva) - studna. NZ o výzkumu PÚPP č. XXX/1. Archiv AÚ Praha, čj. 2100/88.
 • Olmerová, H. 1988: Praha 1 - Staré Město, ppč. 683/1, 2, čp. 673/I. NZ o výzkumu PÚPP č. XXX/4. Archiv AÚ Praha, čj. 2104/88.
 • Olmerová, H. 1989: Praha 1 - Nové Město, zahrada u fary sv. Jindřicha, ppč. 117 mezi čp. 971 - 974/II. NZ. Archiv AÚ Praha, čj. 3405/89.

Obrázky k textu

Kliknutím obrázek zvětšíte.