Autor:
Publikováno dne: 15. 02. 2007

Jan Havrda - bibliografie

Monografie

 • Havrda, J. – Tryml, M. 2013: Nebovidy. Středověká osada v pražském podhradí. Praha.
 • Bureš, M. - Čiháková, J. - Dragoun, Zd. - Havrda, J. - Kovář, M. - Omelka, M. - Podliska, J. - Tryml, M. - Selmi Wallisová, M. 2005: Čtyřicet let v podzemí. Výstava ke 40. výročí založení archeologického oddělení Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v hlavním městě Praze. Praha. el. verze zde...


Články

 • Havrda, J. 2018: Ďáblický hřbitov a nalezení ostatků P. Josefa Toufara, Ďáblický zpravodaj 2018/10, 12.

 • Havrda, J. 2018: Nejnovější výzkum historického podzemí náměstí. In Budoucnost Malostranského náměstí. Vydáno magistrátem hl. m. Prahy k venkovní výstavě „Budoucnost Malostranského náměstí“ prezentované na Malostranském náměstí v Praze v srpnu 2018, Praha 2018, 18-23. pdf

 • Havrda, J. 2018: Reliéfní podlahové dlaždice s erbem zavinuté střely. In M. Musílek (ed.), Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016).Praha 2018, 197.

 • Havrda, J. 2018: Reliéfní podlahové dlaždice s vyobrazením erbu Arnošta s Pardubic. In M. Musílek (ed.), Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016).Praha 2018, 197-198.

 • Havrda, J. 2018: Soubor keramických nádob z hrnčířské pece. In M. Musílek (ed.), Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016).Praha 2018, 134-135.

 • Havrda, J. – Kovář, M. 2018: Opukový sloupek ze zaniklého kostela sv. Maří Magdalény. In M. Musílek (ed.), Sedm věží. Karel IV. pohledem akademiků (1316–2016).Praha 2018, 198.

 • Pexa, T. – Krajsa, J. – Šaňková, M. – Velemínský, P. – Havrda, J. – Kotrlý, T. – Drábek, J. 2018: Identification of the skeletal remains of the Czech communist regime crime victim, priest Josef Toufar. Forensic Science International 291; 2018, e13-e17. Dostupné z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0379073818303803 pdf

 

 • Boháčová, I. – Havrda, J. 2017: Nejstarší opevnění Prahy. In Boháčová, I., Podliska, J. a kol. Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 70-75.
 • Boháčová, I. – Havrda, J. – Starec, P. 2017: Pohřbívání ve středověké Praze. In Boháčová, I., Podliska, J. a kol. Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 77-81.
 • Havrda, J. 2017: Dominikánský klášter sv. Klimenta. In Boháčová, I.,  Podliska, J. a kol. Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 150-153.
 • Havrda, J. 2017: Historie a podoba dominikánského kláštera sv. Klimenta. In Norbert Schmidt (ed.), Kristus v Getsemanech: Nově objevený gotický reliéf v kostele Nejsv. Salvátora. Praha 33-49.pdf
 • Havrda, J. 2017: Historie Starého Města ukrytá v podzemí Klementina. In Miroslava Šmolíková a kol., 10 + 1 výprav do hlubin pražské minulosti. Praha 2017.pdf
 • Havrda, J. 2017: Hrnčířská dílna ve Vlašské ulici. In Boháčová, I.,  Podliska, J. a kol. Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 104-105.
 • Havrda, J. 2017: Komunikace pod Platnéřskou ulicí. In Boháčová, I.,  Podliska, J. a kol. Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 166-167.
 • Havrda, J. 2017: Místo nálezu fragmentu Krista na Olivetské hoře v jezuitském kostele Nejsv. Salvátora. In Norbert Schmidt (ed.), Kristus v Getsemanech: Nově objevený gotický reliéf v kostele Nejsv. Salvátora. Praha 59–68.pdf
 • Havrda, J. (2017): Na svátek sv. Anežky České 13. listopadu 2014 v 15.52. In Miloš Doležal (ed), Návrat P. Josefa Toufara do Číhoště po 65 letech ve fotografiích a textech. Praha – Nezávislý podmelechovský spolek, 92-97.
 • Havrda, J. 2017: Praha – Malá Strana, ul. Tržiště čp. 555 a parcela č. 61/2 – Výzkum raně středověké fortifikace suburbia Pražského hradu.In: Archeologické výzkumy v Čechách 2016 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 2017.
 • Havrda, J. 2017: Přírodní podmínky a nerostné suroviny jako klíč k osídlení Prahy. In Boháčová, I., Podliska, J. a kol. Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 33-37.
 • Havrda, J. 2017: Řetězový most Františka I. In Boháčová, I., Podliska, J. a kol. Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 110-110.
 • Havrda, J. 2017: Zaniklé synagogy židovského města. In Boháčová, I., Podliska, J. a kol. Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 174-177.
 • Havrda, J. 2017: Zmizelý vltavský ostrov na Klárově. In Boháčová, I., Podliska, J. a kol. Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 106-107.
 • Havrda, J. – Dragoun, Z. 2017: Kostel sv. Linharta. In Boháčová, I.,  Podliska, J. a kol. Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 143-143.
 • Havrda, J. – Kočár, P. – Kočárová, R. – Kozáková, R. – Podliska, J. – Sůvová, Z.2017: K vývoji historického nadloží Staroměstského náměstí v Praze. Příspěvek k mezioborovému výzkumu veřejných prostranství. Forum urbes medii aevii IX, Brno 2017, 160-191.pdf
 • Havrda, J. – Kovář, M. – Žďárská, A. 2017: Dominikánský klášter sv. Klimenta v Praze na Starém Městě – St. Clement Dominican monastery in the Old Town of Prague. Staletá Praha 33, 2017/2, 2-71.pdf
 • Havrda, J. – Podliska. J. – Tryml, M. 2017: Cesty a veřejná prostranství v minulosti města. In Boháčová, I., Podliska, J. a kol. Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i Nerudova.
 • Havrda, J. – Tryml, M. 2017: Kostel sv. Maří Magdalény kláštera magdalenitek. In Boháčová, I., Podliska, J. a kol. Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 92-93.
 • Havrda, J. – Žďárská, A. 2017: K pohřbívání v pravobřežní části pražské předlokační aglomerace v 9. a 10. století. Objev pohřebiště v areálu Klementina – Zum Begraben im rechtsufrigen Teil der Vorlokations-agglomeration Prags im 9. und 10. Jahrhundert. Das Gräberfeld im areal des Prager Klementinums. Staletá Praha 3, 2017/2, 94-134.pdf
 • Havrda, J. – Žďárská, A. 2017: Praha – Staré Město. Křížovnické nám. čp. 1040/I, Klementinum. In Archeologický výkum v Praze v letech 2014–2015 (paleolit – doba stěhování národů. Archaeologica Pragensia 23/2016, 519-520.pdf
 • Podliska. J. – Havrda, J. 2017: Staroměstské náměstí a památky skryté pod jeho dlažbou. In Boháčová, I., Podliska, J. a kol. Průvodce pražskou archeologií. Památky známé, neznámé i skryté. Praha 2017, 168-170.

 • Semerád, M. – Havrda, J. 2016: Řetězový most císaře Františka I. jako archeologický nález. Objev nájezdové rampy mostu na malostranském břehu Vltavy. Staletá Praha 32, 2016/2, 53-72.pdf

 

 • Havrda, J. 2015: Archeologická zpráva o nalezení ostatků P. Josefa Toufara. In Miloš Doležal, Krok do tmavé noci: příběhy faráře Josefa Toufara, jeho vrahů a číhošťského zázraku, se zprávami archeologa, antropologů a soudního lékaře o exhumaci a identifikaci těla P. Josefa Toufara. Praha. Nezávislý podmelechovský spolek, z. s., 2015, 596-612.pdf
 • Havrda, J. 2015: Ďáblice a archeologické památky, Ďáblický zpravodaj 2015/5, 15.
 • Havrda, J. – Kovář, M. –  Žďárská, A. 2015: Románský kostel sv. Klimenta a příchod dominikánů na Staré Město pražské ve světle nejnovějších objevů. Staletá Praha 31, 2015/2, 42-61.pdf
 • Havrda, J. – Matějková, K. 2015: Nález fragmentu fajánsové nádoby v podobě sovy z Bartolomějské ulice v Praze. In J. Podliska at al. (eds), V za(u)jetí malostranských stratigrafií. Sborník k životnímu jubileu Jarmily Čihákové, Praha 124-135.pdf
 • Havrda, J. – Žďárská, A. – Kovář, M. 2015: Archeologický výzkum pražského Klementina v roce 2014, In: Archeologické výzkumy v Čechách 2014 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 97, 41-42.pdf

 

 • Havrda, J. – Matějková, K. 2014: Hrnčíři ve středověké Praze. Výsledky výzkumu výrobních zařízení z Malé Strany v kontextu dosavadních poznatků, Archaeologia historica 39/2014/1, 23-51.pdf
 • Havrda, J. – Žďárská, A. – Kovář, M. 2014: Archeologický výzkum pražského Klementina v roce 2013, In: Archeologické výzkumy v Čechách 2013 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 93, 33-34.pdf
 • Havrda, J. – Semerád, M. - Musílek, M. 2014: K proměně předlokačního osídlení Prahy v raně gotické město na příkladu románského domu v objektu čp. 309 v Bartolomějské ulici, Staletá Praha 2014/2, roč. 30, 65-85.pdf
 • Cymbalak, T. – Havrda, J. – Podliska, J. – Tryml, M. 2014: Metody dokumentacji zabytków archeologicznych w historycznym centrum Pragi, in: A. Seidel-Grzesińska, K. Stanicka-Brzezicka (eds), Obraz i metoda (Cyfrowe spotkania z zabytkami 4), Wrocław, ISBN 978-83-64358-33-3 (In-Press).pdf

 

 • Havrda, J. – Prokopová, A. – Kovář, M. 2013: Praha 1 – Staré Město, Klementinum, výzkum v roce 2012. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2012 (sborník referátů z informačního kolokvia). Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum.pdf
 • Havrda, J. – Matějková, K. 2013: Praha 1 – Malá Strana, Středověké výrobní objekty odkryté ve Vlašské ulici na Malé Straně v Praze. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2012 (sborník referátů z informačního kolokvia).Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum.
 • Havrda, J. – Semerád, M. 2013: Objev neznámého románského domu v objektu čp. 309 v Bartolomějské ulici na Starém Městě pražském. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2012 (sborník referátů z informačního kolokvia).Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum.

 

 • Havrda, J. - Tryml, M. 2012: Počátky dominikánského kláštera sv. Maří Magdalény na Malé Straně v Praze, Archaeologica Pragensia 21/2012, 183-198.pdf
 • Havrda, J. – Matějková, K. – Tryml, M.  2012: Středověké pece z Hellichovy ulice na Malé Straně. Revize výsledků výzkumu z roku 1969, Staletá Praha 2012/2, roč. 28, 174-183.pdf
 • Havrda, J. 2012: Archeologický výzkum kanalizačních šachet v Křížovnické a Platnéřské ulici a v Klementinu na Starém Městě pražském v roce 2011. In: Archeologické výzkumy v Čechách 2011 (sborník referátů z informačního kolokvia), Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum.
 • Zavřel, J. - Tryml, M. - Havrda, J. 2012: Svědectví hlíny - archeologie na Petříně. In: Zavřel, J. a kol.: Pražský vrch Petřín, 2. rozšířené vydání. Praha – Litomyšl 2012, 93-106.

 

 • Havrda, J. 2011: Archeologický výzkum vyvolaný revitalizací pražského Klementina, In: Archeologické výzkumy v Čechách 2010 (sborník referátů z informačního kolokvia), Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 81, 26.
 • Havrda, J. - Tryml, M. 2011: Medieval Pavements in the Old Town of Prague. An Archaeological Contribution to the Knowledge of the History of Communications. Wratislavia Antiqua 13, Wrocław 195-204.pdf
 • Havrda, J. – Prokopová, A. – Cílová, Z. – Jonášová, Š. 2011: Specifický typ středověkého skla z pražského Klementina. Staletá Praha 2011/2, roč. 27, 45-59.pdf
 • Havrda, J. – Kovář, M.2011: Příspěvek k diskusi o stavebních počátcích dominikánského kláštera u sv. Klimenta v Praze na Starém Městě. Staletá Praha 2011/2, roč. 27, 74-88.pdf
 • Havrda, J. – Podliska, J. 2011: Hutnictví železa v podhradí Pražského hradu, Forum urbes medii aevii VI, Brno, 68-97.pdf
 • Havrda, J. 2011: Recenze - Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech. Staletá Praha 2011/2, roč. 27, 114.
 • Havrda, J. 2011: Vesnická památková zóna Staré Ďáblice, Ďáblický zpravodaj 2011/7-8, 3.
 • Havrda, J. 2010: Praha 1-Staré Město, Benediktská ul. ppč. 702, novostavba domu. Archeologické výzkumy v Čechách 2009, sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 78, s. 31.
 • Havrda, J. 2010: Praha 1-Staré Město, Dlouhá ul. čp. 721/I, stavba podzemních garáží na dvoře domu, Archeologické výzkumy v Čechách 2009, sborník referátů z informačního kolokvia. Zprávy České archeologické společnosti, supplémentum 78, s. 31.
 • Havrda, J. - Semerád, M. 2010: Neznámý románský dům na Staroměstském náměstí v Praze, Průzkumy památek 17/II, 93-102.pdf
 • Havrda, J. - Tryml, M. 2010: Kostel sv. Maří Magdalény. Prezentace archeologických památek v Praze na příkladu archeologicky odkrytého a prezentovaného malostranského kostela, Zprávy památkové péče 70, sv. 3, s. 193-197.pdf
 • Havrda, J. – Rykl, M. - Semerád, M. - Tryml, M. 2010: Kostel sv. Maří Magdalény na Malé Straně, in M. Studničková ed. Čechy jsou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis. /Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, Dr.Sc/, Praha 399-408.pdf
 • Kozáková, R .– Havrda, J. 2009: Natura mění tvář aneb středověká Praha na cestě k modernímu městu, Veronica 6, roč. 23, s. 1-4.pdf
 • Kozáková, R. - Pokorný, P. – Havrda, J. – Jankovská, J. 2009: The Potential of pollen analyses from urban deposits: multivariate statistics analyssis of a data set from the medieval city of Prague, Czech Republic, Vegetation History and Archaeobotany, volume 18, issue 6 (2009), pages 477-488. pdf
 • Havrda, J. – Zavřel, J. 2009: Pozůstatky raně středověkého metalurgického pracoviště v areálu Klementina na Starém Městě pražském, Archaeologica Pragensia 19/2008, 333-357.pdf
 • Havrda, J. - Tryml, M. 2009: Kláštery magdalenitek a dominikánů u sv. Maří Magdalény na Malé Straně v Praze. Příspěvek archeologie k poznání jejich podoby. Staletá Praha 2009/2, roč. 25. s. 26-46.pdf
 • Havrda, J. - Tryml, M. 2009: Středověké dlažby na Starém Městě pražském. Příspěvek archeologie k poznání historických komunikací. Staletá Praha 2009/1, roč. 25. s. 41- 52.pdf
 • Havrda, J. 2008: Příspěvek k raně středověkému opevnění Prahy, Archeologie ve středních Čechách 12/2008, 651 – 670. pdf
 • Kočárová, R. – Sůvová, Z. – Havrda, J. – Kočár, P. 2008: Změny na parcele domu č.p. 248 v Liliové ulici na Starém Městě pražském: výsledky bioarcheologického výzkumu, Ve službách archeologie 2008/1, 171 – 188. pdf
 • Čiháková, J. – Havrda, J. 2008: Malá Strana v raném středověku. Stav výzkumu a rekapitulace poznání, Archeologické rozhledy 60, 187-228. pdf
 • Havrda, J. - Tryml, M. 2008: Archeologický výzkum vyvolaný rekonstrukcí areálu. In Rothbauerová, V. – Hůrka, J. Stavba roku – Hotel nad pražskou historií, Časopis Stavebnictví 4/2008, 10.
 • Havrda, J. - Tryml, M. 2007: Raně středověké opevnění Malé Strany v místě někdejší osady Nebovidy, Muzejní a vlastivědná práce roč. 44 / Časopis společnosti přátel starožitností roč. 114, č. 3-4/2007, 243-248.pdf
 • Rückl, Š. - Havrda, J. - Tryml, M. 2007: Renaissance cesspit from Malá Strana in Prague, Studies in Post-Medieval Archaeology 2, 361-382. pdf, česká verze pdf
 • Havrda, J. 2007: Pravěké a raně středověké osídlení v dolní části Břetislavovy ulice na Malé Straně – Prehistoric and Early Medieval settlement in the lower part of Břetislavova ul. in the Malá Strana, Archaeologica Pragensia 17/2005, 171-182. pdf
 • Havrda, J. 2007: Archeologický výzkum při rekonstrukci morového sloupu Nejsvětější Trojice na horním Malostranském náměstí. In: Výroční zpráva 2006 (sborník tematických příspěvků) - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, (ed. Zd. Dragoun, P. Vaňous), Zdeněk Cibulka – Týnská literární kavárna, Praha, 50-52.
 • Havrda, J. 2007: Kampa – ostrov povodní a navážek (Nástin vývoje na základě archeologických pramenů), Archaeologica Pragensia 18/2006, 77-96. pdf
 • Dragoun, Zd. – Havrda, J. – Lochmann, Z. – Omelka, M. – Tryml, M. 2006: K otázkám archeologické památkové péče v Praze, Zprávy památkové péče 66, 117-122. pdf
 • Havrda, J. - Tryml, M. 2006: Renesanční jímka z areálu bývalého dominikánského kláštera u sv. Maří Magdalény na Malé Straně. In: Výroční zpráva 2005 - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, Praha 76 - 88.
 • Havrda, J. - Tryml, M. 2006: Několik poznámek k provádění stavebně historického průzkumu z pohledu archeologa (na příkladu výzkumu v Karmelitské ulici na Malé Straně), Svorník 4, Praha, 163-168. pdf
 • Havrda, J. - Tryml, M. 2006: Neznámé raně středověké opevnění jižní části pražské Malé Strany, Archaeologica Historica 31, 109-118. pdf
 • Havrda, J. 2006 : Archeologický výzkum v Liliové ulici v domě čp. 248 na Starém Městě pražském. In: Výroční zpráva 2005 - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze, Praha, 89 - 95.
 • Havrda, J. 2006: Ke geologickým poměrům okolí Libice nad Cidlinou – On the geological relationships around Libice nad Cidlinou, Archeologické rozhledy 58, 520-527.
 • Havrda, J. – Juřina, P. – Kašpar, V. – Kováčik, P. – Omelka, M. - Podliska. J. – Valkony, J. – Žegklitz 2004-2005: Badania archeologiczne na terenie dawnych koszar Jerzego z Podiebrad na placu Republiky nr. 1078/II w Pradze – Nowym Mieście. (Wstępne informace o pierwszym sezonie badań w roku 2003) – Archaeological excavations on the area of former barracks of Jerzy of Podiebrady in Republiky sguare number 1078/II in Prague – New Town (Preliminary information on the 1st season of excavations in the year 2003), (společně s), J., Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, IX/2004-2005, 281-291.
 • Podliska, J. - Havrda, J. - Kovář, M. 2003: Dům čp. 249/III v Nerudově ulici na Malé Straně (příspěvek ke spolupráci archeologie a stavebně-historického průzkumu), Staletá Praha 24, 29-54. pdf
 • Havrda, J. – Podliska, J. 2003: Předběžné výsledky archeologického výzkumu v Nerudově ulici čp. 249/III na Malé Straně, Výroční zpráva 2002 SPÚ v hl. m. Praze, 89 – 96.
 • Havrda, J. 2002: Pohřebiště z 9. – 1. pol. 10. stol. západně od Staroměstského náměstí v Praze - A cemetery from the 9th and first half of the 10th centuries west of the old town square in Prague, Archaeologica Pragensia 16, 53 - 66. pdf
 • Havrda, J. – Podliska, J. – Zavřel, J. 2001: Surovinové zdroje, výroba a zpracování železa v raně středověké Praze (Historie, současný stav a další perspektivy bádání) - Sources of raw materials, the production and working of iron in Early Medieval Prague (the history, present and future perspectives of research), Archeologické rozhledy 53, 91-118. pdf
 • Fridrich, J. – Havrda, J. – Sklenářová, Z. – Sýkorová, I. – Šída, P. 2000: Nález staropaleolitické industrie v Praze 2 na Královských Vinohradech, Archaeologica Pragensia 15, 73-82.
 • Havrda, J. 2000: Archeologický výzkum na Uhelném trhu na Starém Městě pražském - Archaeological excavations at Uhelný trh in the Old Town of Prague, Archaeologica Pragensia 15, 117-139. pdf
 • Havrda, J. 2000: Záchranný výzkum domů čp. 863/I a 855/I v Bílkově ulici v Praze 1 na Starém Městě. In: Archeologické výzkumy v Čechách 1999, sborník referátů z informačního kolokvia, Zprávy České archeologické společnosti, supplementum 42, 14.
 • Havrda, J. 1999: Geomorfologické a geologické poměry lokality. In Březinová, H. - Turek, J.: Šňůrové a raně středověké pohřebiště v severním předpolí Pražského hradu - archeologický výzkum v Lumbeho zahradě - The Corded Ware and Early Medieval cemetery in northern vicinity of the Prague Castle. An archaeological excavation in the Lumbe Garden, Archeologické rozhledy 51, 653-654.
 • Havrda, J. 1998: Pozdně halštatský nález ze středověkých vrstev ze Starého Města pražského pražském - Ein späthallstattzeitlicher Fund aus mittelalterlichen Schichten in der Prager Altstadt, Archaeologica Pragensia 14, 63-65. pdf
 • Havrda, J. 1998: K osídlení v prostoru předlokační osady Obora v Praze na Malé Straně - výzkum ve Šporkově ulici před čp. 318/III - Zur Besiedlung im Raum des Obora auf der Prager Kleinseite. Ausgrabung in der Špork-Gasse, Archaeologica Pragensia 14, 87-103. pdf
 • Dragoun, Zd. - Havrda, J. 1997: Zjištěné románské domy v prostoru Mariánského náměstí na Starém Městě pražském - Romanische Häuser im Raum des Mariaplatzes in der Prager Altstadt., Archaeologica Pragensia 13, 131-144. pdf
 • Havrda, J. 1997: Zjišťovací archeologický výzkum v prostoru hospodářského dvora Klementina, Informační bulletin Národní knihovny ČR 17-18/97, 21-26.
 • Dragoun, Zd. - Havrda, J. 1996: Plaketa se symbolem evangelisty Lukáše z kostela sv. Linharta na Starém Městě pražském, Průzkumy památek III/1, 115-118. pdf
 • Havrda, J. 1996: Příspěvek k osídlení jihozápadního předpolí Pražského hradu v 9.-10. století, Archaeologica Pragensia 12, 141 - 152.
 • Dragoun, Zd. - Havrda, J. 1996: Nové poznatky o kostele sv. Linharta na Starém Městě pražském, Sborník společnosti přátel starožitností 4, 79-90.
 • Havrda, J. 1995: Pražská novoměstská fortifikace u náměstí I. P. Pavlova, Památkové listy 3, 6, In Zprávy památkové péče 8.


Zprávy o výzkumech více zde…

Prameny (Nálezové zprávy, investorské nálezové zprávy...) více zde…
 

 • Havrda, J. – Podliska, J. 2015: Archeologie Staroměstského náměstí. K problematice památkové hodnoty historického podzemí veřejného prostoru. Zprávy památkové péče 75/2015/3, 240-249.pdf